Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tAuLAsAi {sA sA*sAARMAE*MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
2VAiRMAItA nAATKRAYA MAwAUMore »
 
3tAERi bAi CAuPA MAERi bAi CAuPAJAEzAiPAURA BAKULAMore »
 
4aZVAtWAAMAASAEK#IsPAYARMore »
 
5PARNAELAA P~AAEFESAnALsASAAH RMAESAMore »
 
6aAVYAA aEVAA GAYAARAYA MAwAUMore »
 
7KAE{ PANA aEK FuLAnAU* nAAMA BAAELAAE tAAE ?sA*. PAUVAAR {ndUMore »
 
8P~AERNAAVAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
9sAAMAA‹K nAATKAEMore »
 
10nAAGARVAELAMAHEtAA ISAIRzAKUMAARMore »
 
11FuLAFTAK nAATKAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
12R*GAdAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
13nATiSAunYA P~AHsAnAAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
14bAutAgARGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
15adLAABAdLAisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
16KAELAEJnAi KnYAAMore »
 
17LAAVA, LAAVA nAE LAAVAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
18gARnAA J FRi GAYAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
19JuQA*nAAE MAElAAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
20nATSAunYA P~AHsAnAAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
21nATSAunYA P~AHsAnAAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
22MAAERnAA* {*DA* anAE PAIšnAiZ~AiwARANAi KMore »
 
23BA*GALAAE RAkYAAEMore »
 
24avPAnAA vPA jAjA*JAEzAiPAURA BAKULA JYAsAUkARAYAMore »
 
25aLAABALAAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
26MAA,tAUjE P~ANAAMA!PA*DYAA aARtAiMore »
 
27aAPANAA* ]PAInAzAdAE: aEK jA*kAiRAVALA BAKULAMore »
 
28sAMAYAnAi aARPAARSAAH RISMAMore »
 
29PAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
30ILAsAAETAEMAAEdi ICAnAUMore »
 
31R*GA MAHELAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
32BAAELYAU* CAALYAU* MAAF KRJAEKAEQARi aJYAMore »
 
33aIbAxAAnA SAAKUntALAKALAidAsA MAHARAJMore »
 
34MAHAMAAnAVACAAeHANA LAILAtAMore »
 
35sAAPAnAA bAARAJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
36HVAELAiJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
37IyAPANArJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
38IVAzAIVAMAAECAnAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
39LAAVA, LAAVA nAE LAAVAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
40nATiRIHtA P~AHsAnAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
41aMAR CAIRyAMore »
 
42nAVAYAUGAnAi nAAITKAaAEMore »
 
43JAEGAMAAYAA anAE SAiLAALAEkAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
44JAEGAMAAYAA anAE SAiLAALAEkAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
45JAEGAMAAYAA anAE SAiLAALAEkAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
46PA*dR nAATKAE anAE aIGAYAAR TCAUKDiaAEaA*ITYAA IFRAEjMore »
 
47wAMArwAMArnAi MAMArKWAAaAE : 7aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
48wAMArwAMArnAi MAMArKWAAaAE : 6FIDYAA PAšAMore »
 
49wAMArwAMArnAi MAMArKWAAaAE : 5dv avINAKA MAnAAEJMore »
 
50KHEVAtA KWAAMAAlAAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
51P~AACAinA LAAEKVAAtAAraAE{PAsTA{nA BAEIRLAMore »
 
52P~AACAinA LAAEKVAAtAAraAEsAEMAMore »
 
53IJxAAsAA anAE KAetAUKMore »
 
54cELAbAA{ SAAeYAr KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
55MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEsAAELA*Ki VA*dnAAMore »
 
56MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEsA*. SAAH RAEIHtAMore »
 
57sAdACAAR G~A*WAMAAlAA-4PARMAAR ISARizAMore »
 
58aMARVAELA BAAlAVAAtAArVAILAIGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
59{sAPAnAi BAAlAVAAtAAEIGAJUbAA[More »
 
60IVAxAAnA PAuRK PAUIstAKA -4IGAJUbAA[More »
 
61sAUGAMA KWAAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
62nAEtAAaAE nAAnAA HtAA*IGAJUbAA[More »
 
63RsTinAA* PARA>MAAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
64JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEGAULAATi aAR. aEnA.More »
 
65JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEMore »
 
66]PAInAzAd# KWAAaAEPAšnAAbAnA# RA.a.More »
 
67sAACAi sAAHsAKWAAMAAlAAMore »
 
68sAACAi sAAHsAKWAAMAAlAAPAAREkA wAnAsAUkALAALAMore »
 
69sAAHsAKWAAMAAlAAnAAYAK HRiSA anAU.More »
 
70CAUK anAE GAEKPARMAAR {ZVARMore »
 
71RED>AEsAnAi KHANAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
72sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAiRAVALA KnAUbAA{More »
 
73````MAucAlAi MAA```` MAMAtAA G~A*WAZ~AENAiMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
74PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
75CAALAAE P~AVAAsAE G~A*WAMAAlAAMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
76CAALAAE P~AVAAsAE G~A*WAMAAlAAdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
77CAALAAE P~AVAAsAE G~A*WAMAAlAAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
78CAALAAE P~AVAAsAE G~A*WAMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
79xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAJAESAi IsMAtAAMore »
 
80xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
81MAnAMAAEHK G~A*WAMAAlAAWAAnAKi HRsAUkAMore »
 
82MAnAMAAEHK G~A*WAMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
83CAALAAE MAA*DiaE VAAtAArJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
84CAALAAE MAA*DiaE VAAtAArsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
85FuLAnAU* BAiJU* nAAMAbA’ wAnA*JYAMore »
 
86aAPANAU* nAAeKAdlATAELAR ansTrMore »
 
87sAUB~AÁNYAMA# bAARtAiSAAH IVAbAutAMore »
 
88JGAtAnAE PALATAVAnAARi SAAEwAAEMAHEtAA tARLAAMore »
 
89aEK KAEDinAU* sAPAnAU*SAAH IVAbAutAMore »
 
90{InJnA D^A{VAR HUsAEnASAAH IVAbAutAMore »
 
91IVAZVAnAi Z~AEzQ sAAHsAKWAAaAEsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
92sARdAR VALLAbAbAA{ PATELAMore »
 
93VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
94GARBAAsAM~AATdVAE nARbAESA*KR P~AANA‹VAnA anAU.More »
 
95MAHAbAARtAnAi KWAAaAEdVAE HRind^More »
 
96a*tARiXAnAE jvkAEWAiPAiPALAiYAA aELA. PAi. `sAUwAAKr`More »
 
97]PAInAzAd# KWAAaAEMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
98aAPANAi nAdiaAEdVAE MAKRndMore »
 
99````MAucAlAi MAA```` MAMAtAA G~A*WAZ~AENAiDEKAE DEInAaLAMore »
 
100````MAucAlAi MAA```` MAMAtAA G~A*WAZ~AENAisA*. VAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »