Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CAALAAE P~AVAAsAE G~A*WAMAAlAAJAEzAi IdnAUbAA{More »
 
2xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAwAuMAKEtAUMore »
 
3MAwAPAuDAE G~A*WAMAAlAAPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
4PASAUPAXAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
5VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAJULAEVAnArMore »
 
6CAXAUdAnAsAUndRMA# anAU.More »
 
7bARtAbAETPARikA MAUKUndMore »
 
8sAAGAR sA*G~AAMAsA*. PA*DYAA ]PAEnd^ c.More »
 
9aesAi He IJndGAi !sA*. IbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
10GAUJRAtAi aEKA*Ki sA*G~AHQAKR LAAbASA*KRMore »
 
11Z~Ai aRIVA*dnAA* nAATKAEJAESAi BAALAKMore »
 
12MAnAnAAE MAAnAELAAEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
13YASAVA*tA PA*DYAAnAA* BAALAnAATKAEsA*. B~AÁbA“ aInARUwwAMore »
 
14GAuJrR IKSAAERKWAA Z~AENAi P~AACAinA KWAAMA*JRiYAAIxAK HsAUMore »
 
151857 anAE JILAYAA*VAALAAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
16a*ItAMA awYAAYAPATELA RMANALAALAMore »
 
17CAALAAE bAJVAiaE -PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
18PAuINArMAAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
19sAUMA*GALAAMHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
20Z~Ai IKSAAERLAALA MASAvVAAlAACAEHF antAAEnAMore »
 
21KAlAAE KAMAlAAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
22ISAVAKUMAAR JAEzAinAA* Z~AEzQ aEKA*KiaAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
23bAARtAE KURUXAEyAEPATELA nATVARMore »
 
24nAVAA* nAVAA* nAATKAEMAHEtAA CA*d^VAdnA anAU.More »
 
25bAA{BAiJnAi bAETGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
26KLAAPAAinAA CAAR sA*VAAdAECAA*PAAnAERi RMAESAMore »
 
27MAaAEjA MAFtAMore »
 
28aAeR*GAjEBA anAE nAezAwARAYAsA*. VYAAsA sAtAiSAMore »
 
29IVAdEHinAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
30nAAE PAAIKr*GAsA*. VYAAsA sAtAiSAMore »
 
31GAALLAi MAARi gARRR JAYA !DAEsAA P~AAGA‹More »
 
32aEKRARDAEsAA P~AAGA‹More »
 
33RA{nAAE PAVArtAKMore »
 
34LAALA PAilAAE nAE VAAdlAiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
35LAALA PAilAAE nAE VAAdlAiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
36PA*JABAi aEKA*KiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
37MAHAbAARtAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
38VAHEMAiMAHEtAA ISAIRzAKUMAARMore »
 
39PAHELAAE RAJA anAE awAAr*-awAuRA*sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
40>A*ItAnAi JVAAnAiPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
41tAPAsVAi anAE tAR*IGANAiPATELA a‹tAMore »
 
42sVAAMAi RAMAtAiWArsA*. jVAERi sAUwAAKRMore »
 
43IVAbAuItA VA*dnAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
44KsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
45GAAEMAtAigAATBAEKARMore »
 
46CAALAAE bAJVAiaEPA*DYAA YASAVA*tAMore »
 
47PAuJAIRNAiB~AÁbA’ RgAUnAAWA IVA.More »
 
48TAGAAERnAA* nAATKAEBAARAET sAAR*GAMore »
 
49jER tAAE PAiwAA* JANAAi JANAiPAAQK‹ VYAAEMAESACAnd^ JnAAdrnAMore »
 
50PAUzPAAEnAi sAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
51PARi anAE RAJKUMAAR tAWAA BAiJA* PAA*CA nAATKAEJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
52MAnAnAAE MAAnAELAAEBAARADi HsAMAUkAMore »
 
53YAxAJAEzAiPAURA BAKULA JYAsAUkARAYAMore »
 
54a*JnAiIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
55aMARaMARMARPAAREkA RVAind^More »
 
56VAHEMAiBAARADi HsAMAUkAMore »
 
57PAUzPAAEnAi sASAEQ RJnAiMore »
 
58Z~AiKdVAE HRind^More »
 
59aJBAKUMAARisA*. awVAYAUr IVAnAAEdMore »
 
60nAiRdcAYAAZ~AiwARANAi KMore »
 
61nAVAA 9 nAATKAEaA*ITYAA IFRAEjMore »
 
62Z~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
63Z~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
64PAALAnAPAURnAA PAAIlAYAACAAVADA MAURAdkAAnAMore »
 
65sAUR*GAbAGAdEVA KnAUMore »
 
66PAItAtAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
67MAUsAAFRaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
68sAAtA P~AHsAnAAEsA*. B~AÁbA“ aInARUwwAMore »
 
69{ZVARnAU* kAunARAVALA JYAAEItAR#More »
 
70sAAtA LAiLAA nAATKAEdEsAA{ LAVAKUMAAR MA.More »
 
71sAACAA* MAAEtAinAAE CAARAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
72K*KNAaACAAYAr anA*tAMore »
 
73sAAEnAAnAAE sAuRJVYAAsA IJtAEnd^More »
 
74R*GAECA*GAELAHUTE nAAMAdEVAMore »
 
75MAUd^ARAXAsA IK*VAA MHAERE MHAtAdAESAi HsAMAUkAMore »
 
76sAAERi, RAE*GA nA*BAR !QAKAER BAlAVA*tARAYA KLYAANARAYAMore »
 
77R*GA bA*DARPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
78ISAkAIRNAiPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
79aLAPA jLAPAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
80a*tARAYAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
81vPAENAKA*QAnAi sAtAiaAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
82P~AEMAnAU* MAAEtAi anAE BAiJA*MAHEtAA YASAAEwAR nAMArdASA*KRMore »
 
83JIlAnAiPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
84YAAEGAi KAENA ?RAEYA I JEnd^LAALAMore »
 
85RAJKiYA P~AHsAnAAEPATELA H*sAABAHEnA sAi. anAU.More »
 
86gARnAA J FRi GAYAASAAH aSAAEKMore »
 
87VAAsA*tAi PAuINArMAAsAUndRMA#More »
 
88nAVAA* KLAEVARVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
89HlAVAA* FuLABAUCA nATVARLAALA P~AbAULAALAMore »
 
90sAAtA aEKA*Ki nAATKAEIdXAitA IVAnAAEdKUMAARMore »
 
91KnYAA anAE KIRYAAVARVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
92KnYAA anAE KIRYAAVARVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
93BAAlAnAAITKAaAEDAEsAA P~AAGA‹More »
 
94dEVA tAEVAi PAuJAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
95P~AEXAK MAAF KREGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
96KAEMPYAUTRnAAE K,kA,GAaE.RAJEnd^More »
 
97MAARi KRMAKWAAaIJtAKAeRMore »
 
98MAA,tAUjE P~ANAAMA!PA*DYAA IVAzNAUMore »
 
99bAARtAnAA sVAAtA*yAYA sA*G~AAMAMAA* PAAYAAnAA KAYArKRAEnAU* P~AdAnAKAERAT PAi. ‹.More »
 
100aAKzArNA PANA sPASAr nAHi* XANAYAAEGAi dEVACA*dbAA[More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »