Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAPANAAE aMAR VAARsAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
2BAAlAKAEnAU* MAHAbAARtASAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
3BAAlAKAEnAU* MAHAbAARtASAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
4IVAZVAnAi Z~AEzQ PARA>MA KWAAaAEnAAYAK JAELAiMore »
 
5JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
6JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
7IMAYAA* aKDUPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
8sAdACAAR G~A*WAMAAlAA-1KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
9VAexAAInAK RHsYAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
10ISASAU sA*sKAR MAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
11ISASAUsA*sKARMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
12BABALA BAEGADAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
13BABALA BAEGADAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
14PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
15PAATPAAEWAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
16PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
17GAINAtA GAMMAtAMAAlAASAEQ RJnAiMore »
 
18IKSAAER RHsYAKWAAMAAlAA-4sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
19MAAEILAYAERnAA* BAE nAATKAEdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
20R*GA MAAwAURiMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
21SA*IKtA ÀdYAMAuLAANAi MAulASA*KR HIRnA*dMore »
 
22BAEJAU BHAVARAESAAH RMAESAMore »
 
23G~AiK sAAIHtYAnAA* K®NARsA P~AwAAnA nAATKAEnAi KWAAaAEsA*. MAHEtAA ‹VAnALAALA aMARSAiMore »
 
24JVALA*tA aIGnAJAnAi IVAnAAEdMore »
 
25wAuM~AsAERdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
26RIjYAA sAULAtAAnAAMore »
 
27P~ANAYAnAA PAuRMAA*dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
28nAiRdcAYAAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
29PAA*kA IVAnAAnAA* PAAREVAA*QAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
30LAXMAinAi PARiXAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
31nAATYAIVAHARIyAPAAQi CAUnAiLAALA MAulA‹bAA{ anAU.More »
 
32sAitAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
33SAAHJHA*MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
34a*JAEdidiMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
35PAMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
36tAARK MAHEtAAnAA* 7 aEKA*KiaAEsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
37nAATYA KWAARsAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
38RA{nAAE PAVArtASAAH Z~AiKAntAMore »
 
39ItARAD anAE BAiJA* aEKA*KiaAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
40SYAAMA R*GA sAMAiPAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
41MAUd^ARAXAsASAAsyAi KESAVARAMA KA. anAU.More »
 
42sA*tAU R*GAiLAiRAYA MAwAUMore »
 
43JYAA-JYAntAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
44a*GAARbAsMAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
45a*tAR InARiXANAnA. PAAERBA*dRMore »
 
46SAAlAAEPAYAAEGAi nAATKAEVAsAAVADA {nd^More »
 
47aEj YAU LAA{K {TPATELA JYA*tA anAU.More »
 
48aEj YAU LAA{K {TSAEK#IsPAYARMore »
 
49CAALAAE RMAiaE nAATK nAATKsA*. IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
501857 anAE JILAYAA*VAALAAdSArKMore »
 
51VAEInAsAnAAE VAEPAARiVYAAsA KMore »
 
52VAEInAsAnAAE VAEPAARiSAEK#IsPAYARMore »
 
53nAATK nAATK nAATKVYAAsA KiItArbAA{ Di.More »
 
54HU* tAU* anAE tAEVAewA JYAAEItAMore »
 
55K*{KRAYA ‹.More »
 
56VAJU KAETKnAAE VAebAVAMore »
 
57PAAPA PAZ~CAAtAAPAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
58KRALA KAlA JAGAE! (bAAGA 1-2)aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
59RHsYAMAYAinAA bAEdbARMAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
60RHsYAMAYAinAA bAEdbARMAHEGAADr RA{DRMore »
 
61RAMALAAE RAEIBAnAHUDMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
62P~AEMAsAGAA{BAARAET sAAR*GAMore »
 
63nAMANAi nAAGARVAELAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
64PAAeRAINAK nAATKAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
65RKtAItALAKMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
66RKtAItALAKMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
67aEK DAlAnAA* PA*kAiBAARAET sAAR*GAMore »
 
68JYAA-JYAntAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
69MAA``RRAJaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
70jA*jVAAnAA* JlAVAewA JYAAEItAMore »
 
71akAAEVAnAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
72bARtA IMALAAPAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
73SAAKUntALAJAESAi ]MAASA*KR anAU.More »
 
74SAAKUntALAKALAidAsA MAHARAJMore »
 
75akAAEVAnAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
76bAJVAVAA LAAYAK nAATKAEJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
77KACAAE KACA, PAAKAE MAA*JAEKAEQARi aJYAMore »
 
78MAuQi }*CAERAE MAAnAVAiMore »
 
79GAULAABAPARiKANAIKYAA IKRNAMore »
 
80J*GALAnAi VAAtAAEHzAr aSAAEKMore »
 
81tARsYAAE sA*GAMA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
82tARsYAAE sA*GAMA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
83bAAEGAind^RAVA diVAETiaAtAAELAAT SAA*ItALAALA GAULAABAdAsAMore »
 
84KU*tAi-2PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
85Z~Ai HzArdEVASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
86IMALAAPAQAKR JSAVA*tAMore »
 
87JYAA-JYAntAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
88sA*sKARi SAAlAAnAATKAEsA*. MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
89aCALAAYAtAnAsAUndRMA# anAU.More »
 
90nATinAi PAuJAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
91sAACAA@ MAAEtAinAAE CAARAEsA*. VYAAsA IGAJUbAA{More »
 
92sAACAA@ MAAEtAinAAE CAARAEsA*. dVAE HRind^More »
 
93VARgAAEDAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
94wAMAArtMAAaAEnAA* CAIRtAAEsA*. JAnAi KMore »
 
95wAMAArtMAAaAEnAA* CAIRtAAEBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
96RNAMAEdAnAE vMAjUMALAALAMAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
97MAHAbAARtAnAi VAAtAAraAEsA*. YAAIxAK aMAMore »
 
98MAHARANAA P~AtAAPAMAAEdi aMAMore »
 
99VAARsAdAR KAENA ?SAMAAr GAAetAMAMore »
 
100GAU®ISAzYA VAAtAArLAAPAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »