Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAAtAVAAtAMAA*dVAE tARULAtAAMore »
 
2PAPPAUsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
3aPARAEXAAnAUbAuItAsVAAMAi tAd^uPAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
4anAUbAVAnAU* aMASAAEbAnAMore »
 
5MAEgAANAibAA{ : SAtAABdinAE Ti*BAEWAiIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
6VAAtAArVABAAEwAGAAnAAKR RMAESAMore »
 
7KLARVA anAE KAELAAHLAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
8snAEHAwAinA sAURIsA*HSAUKLA RMAESA MA.More »
 
9sA*sAAR-dPArNAPARikA aIVAnAASAMore »
 
10KAVYAAVABAAEwAGAAnAAKR RMAESAMore »
 
11CA*d^VAdnA MAHEtAAnAA* P~AItAInAIwA aEKA*KiaAEsAUnA*dAMore »
 
12MAAEMAEnTVYAAsA bAVAAnAiSA*KR IVA.More »
 
13nATiSAunYA aEKA*KiaAEQAKR JSAVA*tA anAU.More »
 
14sAAtA aEKA*KidEsAA{ dAELAtARAYA MAAERAR‹More »
 
15GAA*wAiVAAdi nAATKAEsA*. VYAAsA sAtAiSAMore »
 
16wARtAi PAAEKARE cEdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
17IVAdEHiB~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
18PAuINArMAALAALAA P~AKASAMore »
 
19PAPPAAnAAE BAIHzKARMAEgAANAi jVAERCA*d anAU.More »
 
20R*GAMA*CA-aEK SAAlAARAEYA I JEnd^LAALAMore »
 
21a*JnAGAqnAAE aVAnAiSAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
22sA*YAUKtAAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
23sAtYAgATnAAtMAK aEKA*KiaAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
24SAAHJHA*PA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
25fEDIRK BAEInT*GAJAESAi ]zAAMore »
 
26dEVAdutAMAHEtAA MAMore »
 
27DAE. HAEMAi bAAbAAJAESAi ]zAAMore »
 
28MAHEK MAAnAVAtAAnAiSAAH MAHESAbAA{More »
 
29kAMAiRVA*tAA MAAnAVAiGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
30aAGAGAADiMAHEtAA tAARKMore »
 
31RAMALAAE RAEIBAnAHUDdESAA{ LALLAUbAA{ nAARNA‹More »
 
32]SKERAYAELAAE aAtMAAsAUndRMA#More »
 
33BAeJAU BHAVARAETA*K VAJUbAA{More »
 
34MARi JVAAnAi MAjA !QAKR LAAbASA*KRMore »
 
35HAsYA KAetAUK anAE VYA*GA KAetAUKsAUndRMA#More »
 
36KAYAAPALATB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
37BAECARKAKAMAHEtAA YASAAEwAR nAMArdASA*KRMore »
 
38aE VAR nAIH PARNAEMAHEtAA YASAAEwAR nAMArdASA*KRMore »
 
39KPAuRnAAE diVAAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
40sAtAnAU* CAA*dRNAU*QAKR JSAVA*tAMore »
 
41RNAcAEDLAALAdLAALA YAAsAinAMore »
 
42IVAdEHiPATELA MAHESAbAA{More »
 
43PAAeRAINAK nAATKAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
44aEK MAuRkA aEK PA*IDtATA*K VAJUbAA{More »
 
45P~AAGA‹ DAEsAAnAA 11 BAAlAnAATKAEMAHEtAA tAARKMore »
 
46KEnAVAAsA PARnAA CAHERAMAHEtAA tAARKMore »
 
47sAABARMAtAisA*. SAAH RMAESAMore »
 
48bAA{ BAHEnA aWAVAA IdVAAlAi RAEJ IdVAAlAiVAMAAr SAARdAP~AsAAdMore »
 
49JVAInAKAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
50bAJVAVAA LAAYAK aEKA*KiaAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
51wAuMAKEtAUnAA* nAATKAEwAuMAKEtAUMore »
 
52aEzANAAdVAE sAuYArKA*tA sAi.More »
 
53‹VAnA-nAATKGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
54a*tAYAArMAiGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
55BAEIjKJAnAi nAitAABAEnAMore »
 
56GAuJRAtAi bAAzAAMAA* I>YAAPAdAESAAH SAA*ItALAALAMore »
 
57sVAAItA IBA*dUVYAAsA CAEtAnAAMore »
 
58JAEGAMAAYAAnAAE aVAtAAR bAAGA-2MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
59JAEGAMAAYAAnAAE aVAtAAR bAAGA-1MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
60aTKCAAlAA*RAVALA JYAAEItAR#More »
 
61P~AVAESA BAiJAEdLAALA JYAIntAMore »
 
62CAALAAE, CAAER PAKDiaEDAEsAA P~AAGA‹More »
 
63RAIzT^YA YAUœ KWAAMAAlAA-3nAAYAK HRiSAMore »
 
64P~AACAinA LAAEKVAAtAAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
65]PAInAzAd# KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
66]PAInAzAd# KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
67PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
68PAATPAAEWAi G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
69PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
70YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
71IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAJAEwAANAi MAnAUbAA{More »
 
72IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
73JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
74JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
75IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAKINArK MAAwAVARAYA bAA.More »
 
76IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAKINArK MAAwAVARAYA bAA.More »
 
77YAAEGAiRAJ Z~Ai GAAEPAAlAnA*d sVAAMAisAAERIQYAA GAAERwAnAdAsAMore »
 
78aMARVALLAinAA sA*tAPAUzPAAEPARikA VAsA*tAMore »
 
79GAAEPAALA anAE BAi‹ BAALAVAAtAAEPA*IDtA KMAlAASA*KR anAU.More »
 
80GAAEPAALA anAE BAi‹ BAALAVAAtAAEICAnMAYAMore »
 
81HEMAUbAA{nAA PAAQAEHEMAUbAA{More »
 
82aMAARA* GAitAMAUnASAi aIVAnAASAMore »
 
83MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
84MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
85HRARiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
86RAzT^MAAtAA KstAuRBAAnAA ‹VAnAnAA IVAISAzT anAE LAAXAINAK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
87bAIKtAYAAEGAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
88‹VAnA VYAVAHARMAA* VAEdA*tAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
89JAGAAE, HE bAARtA !sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
90bAARtAnAA* sA*GAitARtnAAESAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
91aEK bAAGAVAtAnAi aAtMAKWAAPAAREkA MAINALAALA cAETALAALAMore »
 
92SAAMAlAsA*. PATELA RNAIJtAbAA{ MAAE.More »
 
93aEK bAAGAVAtAnAi aAtMAKWAAPAAREkA MAINALAALA cAETALAALAMore »
 
94sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
95MAA Z~AiSAARdAMAINAdEVAiMore »
 
96CA*d^SAEkARaLAGAARi MAINALAALA (anAUVAAdK)More »
 
97VAiR KUMAARPAAlASAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
98sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
99PAURUzAAWAr G~A*WAMAAlAA-1KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
100PAURUzAAWAr G~A*WAMAAlAA-2KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »