Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1dAdiMAA MAA*DO VAAtAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
2‹VAnA-MAbAAsKR RAJMore »
 
3VAiR KUMAARO bAAGA-8nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
4VAiR KUMAARO bAAGA-7nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
5VAiR KUMAARO bAAGA-6nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
6CATPATi VAAtAAraO-4PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
7CATPATi VAAtAAraO-3PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
8CATPATi VAAtAAraO-2PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
9IR*GAO BADEVAALAA,JA*GAO cOTEVAALAAQKKR ]dYAnAMore »
 
10sAUMAi sAEQi anAURAwAAMore »
 
11sAUMAi SAAsyAi YAU.JE.More »
 
12PA*IDtA CAKLAiIyAVAEdi IJtAUMore »
 
1325 VAAtAAraO(TinAu anAE MAinAu)DO.sAAKRiYAA tAMore »
 
14juLAtAA IMAnAARAnAU* RHsYAQKKR ]dYAnAMore »
 
15YASAVA*tA KDiKRnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOKDiKR YASAVA*tAMore »
 
16P~AxAA PATELAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA P~~AxAAMore »
 
17aREIBAYAnA nAA[TÃsAnAi KWAAaORAVALA KnAUbAA{More »
 
18nAWWAU nAAKPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
19P~AsAInnAKA xAAnAKOSA PAIRCAYA kA*DSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
20P~AsAInnAKA xAAnAKOSA bAAGA-9SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
21P~AsAInnAKA xAAnAKOSA bAAGA-8SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
22P~AsAInnAKA xAAnAKOSA bAAGA-3SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
23P~AsAInnAKA xAAnAKOSA bAAGA-2SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
24P~AsAInnAKA xAAnAKOSA bAAGA-1SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
25JAdU[ gAODO KRMAtAAJaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
26HA*sA: MAHAnA gAIDYAAlAisAUWAAR bAGAVAtAMore »
 
27LAO,KHU* VAAtAAr(bAAGA-2)PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
28LAO,KHU* VAAtAAr(bAAGA-1)PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
29RsAP~Ad BAOwAKWAAaO-1sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
30PAYAArVARNA-P~AitA aAPANAU* LAOKGAitAPATELA [ndU RAMABAABAUMore »
 
31MAEnAEJMAEnT GAU® bAGAVAAnA ¸AiRAMADO.JOGAi sAUnAiLAMore »
 
32MAEnAEJMAEnT GAU® bAGAVAAnA ¸AiRAMADO.JOGAi sAUnAiLAMore »
 
33GAUJRAtAnAA dESAi RJVAADAnAA CALANAi IsAKKAaO anAE RAJKiYA [ItAHAsAPA*CAALA sAMAiRMore »
 
34VAEILAKAVYA: sVAvPA anAE sAMAiXAADO.SAAH KEVAinA-sA*PAA.More »
 
35P~AZnA JYAOItAzAbAAGAVAtA JYAOItAzAMAHIzAr a.LA.More »
 
36P~AsA*GAR*GAPATELA MAUHMMAd YAUsAUF-aGAMAMore »
 
37CAowARi sAAHEBAnAA* MAHELAMAA*PA*CAALA sAMAiRMore »
 
38asALAi bAARtAiYA sVARAJYAnAO [ItAHAsA (bAAGA-5)PA*CAALA sAMAiRMore »
 
39asALAi bAARtAiYA sVARAJYAnAO [ItAHAsA (bAAGA-4)PA*CAALA sAMAiRMore »
 
40asALAi bAARtAiYA sVARAJYAnAO [ItAHAsA (bAAGA-3)PA*CAALA sAMAiRMore »
 
41nAiLA GAGAnAnAA tAARACAA*GAELAA bAuPAtAbAA[ cGAnAbAA[More »
 
42MAOtAnAO KuVAOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
43]PAKARK IVAxAAnAKWAAaOPATELA nATVARMore »
 
44RMAtAARAMAnAA* PARA>MAOnAAYAK HRiSAMore »
 
45bAAGAO RE...bAAGAO,aAKASA PADYAU*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
46kAATi ˜AXA KONA kAAYA!RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
47sARGAMAnAO BAGAiCAORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
48VAAtA aEK dYAASA*KRnAiRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
49IHtAOPAdESA-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
50IHtAOPAdESALAAD LAILAtAMore »
 
51PA*CAtA*yA-4RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
52KÞzNALAiLAA bAAGA-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
53IsA*HAsAnABAyAisAi-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
54IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraO-2BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
55MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAO-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
56MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAO-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
57VAAtAAraOnAO kAJAnAO-1DO.MAULAGAA*VAKR aEsA.Di.More »
 
58CAi*..CAi..KRtAA* CAKLAiBAA[DO.IyAVAEdi ¸AœAMore »
 
59CAu*..CAu*..KRtAA ]*dRMAAMAADO.IyAVAEdi ¸AœAMore »
 
60tAR*GAMAALAA-bAAGA 1 WAi 5MAOdi ICAnAUMore »
 
61sAOnAU*MAUkA‹r aRU*wAtAiMore »
 
62sAAtA CAOTLAiVAAlAO-2JAnAi JYAAEItAzAMore »
 
63VAnAVAGADAnAA* PA*kAiaORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
64PAANAinAA* PA*kAiaO-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
65sAOnAERi sAUIVACAAROMAHEtAA aAISAzA-sA*K.More »
 
66Tu*KU nAE TCARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
67P~AJVAILAtA MAAnAsAaE.PAi. Je. aBdULA KLAAMAMore »
 
68BAE ci*KnAAYAK HRiSAMore »
 
69CAtAUR ICAntAU anAE bAukADU* Ri*cCAoHANA HRdEVAMore »
 
70VANArVYAVAsWAAsAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
71KOFi B~AEKSAUKLA tAUzAARMore »
 
72bAAIVA dPArNASAAH RAHULAMore »
 
73aCARJbAYAAr P~AANAiaORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
74R*GAR*GAi a*KGANAnARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
75KAnAkA]* RAXAsAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
76RMAtAA*-bAMAtAA* (bAAGA-2)SAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
77tAEnAALAi RAMAnASAAH aEMA.PAi.More »
 
78wYAAnA wARVAAnAi sARlA P~AI>YAAVAAsAU aAIdtYA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
79GAUJRAtA PAIRCAYADO.RAQOD BAi.sAi.More »
 
80sAU*dR sA*sKARKWAAaOKDiKR YASAVA*tAMore »
 
81RXAABAEnA dVAEnAi Z~AEzQ BAAlAVAAtAAraOIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
82P~ARNAAdAYAK BAAlAVAAtAAraO bALAA{ nAO MAAGArsAMAANAA HInAFMore »
 
83aKBAR-IBARBALA nAO HAsYA IVAnAOdsAMAANAA HInAFMore »
 
84xAAnA anAE GAMMtAbARi VAAtAAraO IPAtAAnAi ISAkAAMANAsAMAANAA HInAFMore »
 
85sAFlAtAAMAE‡sAVAELA sAi. JHOnAMore »
 
86tAEnAALAiRAMA nAi CAtAURA{bARi RMAU‹ VAAtAArsAMAANAA HInAFMore »
 
87sA*tAOnAi P~AERNAAdAYAK BAOwAKWAAaOsAMAANAA HInAFMore »
 
88GAUv‹nAi P~AERNAAdAYAK ISAkAAMANAsAMAANAA HInAFMore »
 
89ISAXAAP~Ad BAAlAVAAtArA aO-MAHEnAtAnAU* FlAsAMAANAA HInAFMore »
 
90sAUkA anAE diwAArYAUnAO MAAGArQKKR IVAJYA DO.anAUVAAdMore »
 
91sAUkA anAE diwAArYAUnAO MAAGArCAOPARA aSAOK -sA*PAAdnAMore »
 
92PAGALAA* PAAIRJAtAnAA*JOzAi PAuINArMAA-sA*PAAdnAMore »
 
93VAAtA aTPATA RHsYAnAiPARikA aIVAnAASAMore »
 
94PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO bAAGA-1GAJJR HIzArdAMore »
 
95CAALAO a*tAAXARi RMAiaELAUHAR KRsAnAdAsAMore »
 
96J*GALAnAi VAAtAOHzAr aSAAEKMore »
 
97VAAtAArnAO VARsAAddOSAi P~AbAULAALAMore »
 
98VAAtAArnAO VARsAAddOSAi P~AbAULAALAMore »
 
99CAARNAO anAE CAARNAi sAAIHtYAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
100syAi- aOlAkA VAGARnAU* aIstAtVAJAnAi JYAA -anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »