Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAjMAUdAR BAALAAMore »
 
2IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
3IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAdEsAA{ BAALAAbAA{ VAi.More »
 
4IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAWAAnAKi HRsAUkAMore »
 
5TA{MA BAAEMBAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
6IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAJMAUdAR BAALAAMore »
 
7ISASAU sA*sKARMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
8ISASAU sA*sKARMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
9LAAEKnAAYAK JYAP~AKASAdA*DiKR MAAEHnAMore »
 
10LAAEKnAAYAK JYAP~AKASAdA*DiKR MAAEHnAMore »
 
11sAUMA*GALA BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
12sAUMA*GALA BAALA VAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
13nAVAA* VARtAAEIGAJUbAA[More »
 
14‹VAJ*tAUIGAJUbAA[More »
 
15IKSAAER sAAHsAKWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
16sAUGAMA KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
17IVA>MA anAE VAEtAALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
18IVA>MA anAE VAEtAALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
19PARdU:kA bA*JnA VAiR IVA>MAnAi VAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
20PARdUskA bA*JnA VAiR IVA>MAnAi VAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
21IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAA-IVAxAAnA IVAbAuItAaAEWAAnAKi HRsAUkAMore »
 
22IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAA-IVAxAAnAIVAbAuItAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
23aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi RAtAAEnAi VAAtAAE`` BAALAVAAtAArVAILA HAsYAKWAAasAAEnAi RMANALAALAMore »
 
24aREIBAYAnA nAA{T#sA RAtAAEnAi VAAtAAE`` BAALAVAAtAArVAILA HAsYAKWAAaAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
25sAGAA{sA*. dVAE RMAESA R.More »
 
26sAGAA{sA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
27sAAERQi sA*tAAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
28GAUJRAtAi KWAAIVAZVAsA*. VAEd nARESAMore »
 
29GAUJRAtAi KWAAIVAZVAsA*. dAVALAPAURA BAABAUMore »
 
30GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAPATELA CAtAURbAA{More »
 
31kAEVAnAASAAH sAUMAnAMore »
 
32GAwAtAiWArsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
33GAwAtAiWArsA*. MAHEtAA JYAAMore »
 
34GAwAKAVYAsA*. PARikA wAiRUMore »
 
35GAUJRAtAi KWAAIVAZVAsA*. VAEd nARESAMore »
 
36GAUJRAtAi KWAAIVAZVAsA*. dAVALAPAURA BAABAUMore »
 
37MAiQi sMAMAHEtAA RJnAiKA*tA JE.More »
 
38anAE sAAIHtYAsA*. IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
39KnYAAbAuzANAMore »
 
40PA*CAMAHAKAVYAsA*. PARikA wAiRUMore »
 
41GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAsA*. SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
42GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
43GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
44KUntAKnAAE VA>AEIKtAIVACAARSAUKLA RMAESA MA.More »
 
45RAzT^nAE sA*BAAEwAnAMore »
 
46sPA*dnAnAA PAyAAEPAAREkA MAMore »
 
47bAAVAsAEtAUsA*. ReYAARELAA nAAWAALAALAMore »
 
48dstAAVAEJsA*. {MARAEjMore »
 
49IVAVAECAnAKLAAbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
50MAHAtMAA GAA*wAi‹ anAE Z~AiMAd# RAJCA*d^ VACCAEnAAE PAyAVYAVAHARMore »
 
51MAHAKIVA KAILAdAsAnAU* KIVAtVAMore »
 
52WAAEDA*K cU’A* FuLAduRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
53sAMAAntARJAESAi RMANALAALAMore »
 
54sARsVAtAinAE tAiRE tAiREdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
55VAE{T#-aE-IBAT#SAAH sAUMAnAMore »
 
56aAYAkAU*sA*. dLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
57anAUVAAK#SAUKLA RMAESA MA.More »
 
58sAAIHtYAMAAYA IDYAR JYAUMore »
 
59sAAIHtYAIyAVAEdi {JJtAKUMAARMore »
 
60sAAIHtYAdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
61BAAYA-PAAsA sAJrRi : PAHELAA* anAE PAcisA*. sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
62sAAIHtYAIVAHARRAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
63]MAASA*KR aEK awYAYAnAGAAnAAKR RMAESAMore »
 
64aAtMAKWAAYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
65wAeYArSAiLAAEnAi VAiRKWAAaAEKEnAEDi JHAEnA aEF.More »
 
66DAE. JEMsA KIjnsARAVAlA RIVASA*KRMore »
 
67nYAAYAA*bAAEInAIwA Z~Ai IVAJYAAnA*d sAuIRsAUSAiLAMore »
 
68MAHAKIVA Z~Ai JYASAEkARsAuIRsAAwVAi Z~Ai MAAEXAGAUNAAZ~Ai‹More »
 
69sAAeRAzT^nAA sVAAtA*yYA sAeInAKAE anAE LADtAAEsA*. SAAH JYAABAEnAMore »
 
70anAAId MAHA MAUKtA sVAAMAi Z~Ai JAGAAbAKtAnAi VAAtAAEsA*. aACAAYAr aAEwAVA‹ SAAMA‹More »
 
71anAAId MAHA MAUKtA sVAAMAi Z~Ai JAGAAbAKtAnAi VAAtAAEsVAAMAi Z~Ai RNAcAEDbAKtAMore »
 
72anA*tA tARF dAETbAAGAVAtA a. LA.More »
 
73VAebAVAnAA* IVAzAVAEd MAuLA‹ RNAcAEDMore »
 
74HAsYA KAetAUKDAEsAA P~AAGA‹More »
 
75MAAETA gARnAA cAE® !RAEYA I JEnd^LAALAMore »
 
76bAutA gAR anAE BAiJA* BAALAnAATKAEDAEsAA P~AAGA‹More »
 
77PARNAU* tAAE aEnAE JLAALAA P~AKASAMore »
 
78dU:kAi sA*sAAR nAATKnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
79bAAElAASAEQnAU* bAudAnAYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
80BAALA nAATKAEBAUCA bAAzAABAHEnA BAi.More »
 
81{ndU PAUVAARnAA* BAAlAnAATKAEPAUVAAR [ndUMore »
 
82ItAIMARMAA* P~AbAAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
83RAkAnAA* RMAKDA*VHAERA bAAsKRMore »
 
84IBA*dUnAAE KiKAECAAEKSAi RIsAKLAALA anAU.More »
 
85Q*Di >URtAA anAE BAiJA* nAATKAEwAuMAKEtAUMore »
 
86R*GAR*JnAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
87dEVA tAEVAi PAuJAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
88PAATNAnAi GAAeRVAGAAWAAB~AHMAXAIyAYA MAUKUndbAA[ P~A.More »
 
89tAARKnAi TiVAi nAAITKAaAEMAHEtAA tAARKMore »
 
90bAitAR bAD bAD BAlAEYAAIxAK SAISAnA#More »
 
91sAVAAErtAMA CAtAURA{ KWAAaAEbA’ MAnAUbAA{More »
 
92sAAeRbA BAALAKWAAMAAlAAJAESAi ]zAAMore »
 
93KITBA*wASAAsyAi aRIVA*dMore »
 
94IGAJUbAA[nAi BAALAKWAAMAAlAAVAewA bAAVAnAAMore »
 
95IGAJUbAA[nAi BAALAKWAAMAAlAAPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
96DMADMA DiGAADiGAASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
97JAEDKNAA* nAU* tAAERNAJAEzAi IdnAKR anAU.More »
 
98aEKLAVAAYAA*sA*. atARIsA*HMore »
 
99BAAeœ KWAAaAEbAAVAsAAR P~AFULAMore »
 
100sAd#VAACAnA sA*sKAR Z~AENAiMAAWAUR JGAdiSACA*d^More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »