Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PADSAE tAEVAA dEVAASAEPATELA {ZVARbAA{More »
 
2HA{MAAT#MAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
3GAAEdAEnAi RAHMAA*PAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
4MAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
5KAEYALAnAAE R*GAPATELA RMANALAALAMore »
 
6I PANArPA*DYAA SAUKdEVAMore »
 
7KLYAANA-RAJYAdEsAA{ dAELAtARAYA MAAERAR‹More »
 
8KAEYALAnAAE R*GAMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
9RA{nAAE PAVArtAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
10MAnAnAA* bAutAJAnAi bAAnAUMAtAi anAU.More »
 
11MAdiRAdEsAA{ dAELAtARAYA MAAERAR‹More »
 
12MAAERnAA* {*DA* anAE PAIšnAiB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
13KAKAnAi SAAdi anAE BAiJA* BAAlAnAATKAETA*K VAJUbAA{More »
 
14PAilAU* GAULAABA anAE HU*I VAEdi MAINALAALA nAbAUbAA{More »
 
15nARBA*KAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
16HAWAPAGA BA*wAAYAELAA cEbAALAIRYAA JYAAEItA anAU.More »
 
17HAWAPAGA BA*wAAYAELAA cEVAeRAGAi wAnA*JYAMore »
 
18sAACAA* MAAEtAinAAE CAARAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
19JMAA{RAJMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
20JALAKAsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
21PAilAU* GAULAABA anAE HU*LAHUTE nAAMAdEVAMore »
 
22MAIDYAAnAA* P~AItAInAIwA aEKA*KiaAEJAnAi bAAnAUMAtAi anAU.More »
 
23MAUIKtAdAtAA ILA*KnALAHUTE nAAMAdEVAMore »
 
24MAUIKtAdAtAA ILA*KnALAHUTE nAAMAdEVAMore »
 
25PAIRyAANAMAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
26RAEGAMAA*WAi YAAEGAMAA*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
27aAtMAKWAAYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
28MA*JUsARnAA MAHAtMAAQ‰R nATUbAA{More »
 
29IVARAT IVAxAAnAiaAE-2MAAEdi IKSAAERMore »
 
30Z~Ai VAiRbAANA-]dYAbAANA CAIRyAsA*gAVAi ‹VAnALAALA cGAnALAALAMore »
 
31PARAJYABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
32Z~AiRAMAKsVAAMAi sAARdAnA*d P~ANAitAMore »
 
33nAAnAALAALA KIVAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
34PAUNYAZLAAEK PA*IDtA‹MAHEtAA MAMore »
 
35MAARU* ‹VAnAVAdEsAA{ MAAERAR‹More »
 
36LAiLAAVAtAi ‹VAnAKLAAIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
37aMAR CAIRyARAVAlA BAAPAALAALA VAENAiRAMAMore »
 
38aACAAYAr KsAtYAMA#More »
 
39SAHEnASAAHi IdLHi dRBAARsA*. IyAVAEdi JGA‹VAnA ISAVASA*KRMore »
 
40GAitAA RHsYA aWAVAA KMArYAAEGAMore »
 
41GAAE*DLA RAJYAnAi MYAUnAisAiPAALATinAi MAUSKELAiaAE sA*BA*wAi JAHER PAMore »
 
42VAtArMAAnA bAARtAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
43aREIBAYAnA nAA{T#sA RAtAAEnAi VAAtAAE`` BAALAVAAtAArVAILA HAsYAKWAAaAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
44MAnAnAAE MAAnAELAAEMore »
 
45BAARnAE TKAERESAEQ RJnAiMore »
 
46JGAtAnAA KACAnAA YA*yAE....KIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
47PADdAE }gADE tYAAREPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
48MAAsAinAi MHERA*P~AbAAsKR JnAAdrnA nAA. anAU.More »
 
49nAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
50BAALAnAATKAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
51HAsYAnAi PARBAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
52IP~AYAdSAirnAA* P~AHsAnAAEMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
53SAIVArLAKSAEK#IsPAYARMore »
 
54MAHAERA*Z~AiwARANAi KMore »
 
55aA cE KARAGAARVAKiLA RMANALAALA nARHIRLAALAMore »
 
56sAAEnAAVAATKDisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
57VARgAAEDAEMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
58w~AUVAsVAAIMAnAidEVAisA*. MAHEtAA ‹VAnALAALA aMARSAiMore »
 
59SAKUntALAA aWAVAA KnYAAIVAdAYASAUKLA dUGAErSAMore »
 
60{ItAHAsAnAE PAAnAEdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
61RNAcAEDLAALAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
62PAA*JRAPAAElAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
63KAeMAAR-asA*bAVAMA#sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
64sAAebAAGYA sAU*dRiMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
65vMAnAAE Ti.BAi. PAESAnTMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
66{nTRVYAuMore »
 
67sAtAnAU* CAA*dRNAU*More »
 
68GASAAH Z~AiKAntAMore »
 
69CAAEWAAE P~AVAESAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
70]SKERAYAELAAE aAtMAAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
71KAKAnAi SASAiMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
72a*JnAiMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
73sARdARZ~AinAA anYA PAyAAEsA*. nAA*dURKR GA. MAA.More »
 
74101 YAAdGAAR ‹VAnA-P~AsA*GAAEMAEgAANAi nAAnAKMore »
 
75101 YAAdGAAR ‹VAnA-P~AsA*GAAEMAEgAANAi JYAntAMore »
 
76101 YAAdGAAR ‹VAnA-P~AsA*GAAEMAEgAANAi MAHEnd^More »
 
77101 YAAdGAAR ‹VAnA-P~AsA*GAAEMAEgAANAi GAAEPAALAMore »
 
78sVAPnAIsAIœnAi SAAEwAMAA*MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
79Z~AiMAnA# nAMore »
 
80JE. KPATELA BABAAbAA[More »
 
81P~AKASAnAA PA*WAEYAAEGAEZVARMore »
 
82sVAPnAIsAIœnAi SAAEwAMAA*MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
83Z~AiaAdSAr CAIRyAsA*G~AHMore »
 
84sAAwAUCAIRtA cGAnABAAPAAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
85sAAwAUCAIRtA cGAnABAAPAAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
86SAU>tAARK sAMAA MAHAdEVAbAA{sA*. SAAH KAIntAMore »
 
87SAU>tAARK sAMAA MAHAdEVAbAA{sA*. PA*DYAA JYAntAMore »
 
88sARdARZ~AinAA PAyAAE-2sA*. nAA*dURKR GA. MAA.More »
 
89sVAAMAi bAAsKRAnA*dnAU* ‹VAnA CAIRyACAAEKsAi nAAJAUKLAALA nA*dLAALA anAU.More »
 
90sVAAMAi bAAsKRAnA*dnAU* ‹VAnA CAIRyAMAUkAAEPAAwYAAYA sAUREnd^nAAWAMore »
 
91LAAEKsA*sKAR diPAAVAILAwAuMAKEtAUMore »
 
92SARiR IVAxAAnAMAAlAA-2aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
93SARiR IVAxAAnAMAAlAA-1aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
94PARiKWAAaAEsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
95tAPAEZVARi CA*Id^KAPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
96BAA*wAi MAuQi RAkAnAi...B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
97jERnAA* PAARkAA*PARikA nARHIR  ARKAdAsA anAU.More »
 
98BAHEnABAAdEsAA{ MAHAdEVA anAU.More »
 
99HU* nAE MAARi VAHUsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
100bAJVAVAALAAYAK nAATKAEMAEgAANAi jVAERCA*d anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »