Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAEInAsAnAAE VAEPAARiMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
2MAAERnAA* {*DA*VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
3aAwAUInAK nATiSAunYA aEKA*KiaAEMAEgAANAi jVAERCA*d anAU.More »
 
4CAALAAE bAJVAiaERAEYA I JEnd^LAALAMore »
 
5KCA anAE dEVAYAAnAiQAKR LAAbASA*KRMore »
 
6tAARK MAHEtAAnAA* c aEKA*KiQAKR bARtAKUMAARMore »
 
7RAMALAAE RAEIBAnAHUDMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
8PAHELAU* anAE cELLAU*B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
9KPAuRnAAE diVAAEMAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
10IHMAALAYA sVAvPATA*K VAJUbAA{More »
 
11P~AVAESA BAiJAEdLAALA JYAIntAMore »
 
12VAisA MAU›A aEKA*KiJAEzAi aELA. JE.More »
 
13]cinAAE VARKAEQARi bAA{LAALA P~A.More »
 
14aSAAEKVAnA anAE juLAtAA IMAnAARACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
15aSAAEKVAnA anAE juLAtAA IMAnAARACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
16yAiJAE P~AVAESAdLAALA JYAIntAMore »
 
17aSAAEKVAnA anAE juLAtAA IMAnAARACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
18KUMAAR nAATKAEPA*DYAA SAUKdEVAMore »
 
19aVAnAVAA* nATi SAunYA aEKA*KiaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
20CAA*dAE SAE* SAAMAlAAE ?PATELA PAnnAALAALAMore »
 
21HAElAinAU* nAAIlAYAERPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
22jA*jVAAnAA* JlATA*K VAJUbAA{More »
 
23bAJVAVAALAAYAK nAATKAEGAA*wAi sAURESAMore »
 
24MAALAAdEVAi anAE BAiJA* nAATKAE]MARVAADiYAA BATUbAA{More »
 
25gARKuKDiKIVA ]MAESAMore »
 
26MA*GALA MAuItAraACAAYAr anA*tAMore »
 
27nAVALAU* P~AbAAtAaACAAYAr anA*tAMore »
 
28aBAiLA GAULAALAaACAAYAr anA*tAMore »
 
29IP~AYAJnAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
30GAJG~AAHPA*DYAA IVAQMore »
 
31IJ*dGAiMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
32VAFA BAEVAFAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
33RtnA-‹VAnA-ŠYAAEtASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
34aAtMAKWAAYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
35MAHAtMAA GAA*wAibA’ MAiRA*More »
 
36CA*d^SAEkARCA“AEPAAwYAAYA BA*IKMACA*d^More »
 
37sARdARZ~AinAA anYA PAyAAEsA*. PATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
38sA*tA-dSArnADAEsAA P~AAGA‹More »
 
39MAERAMANAnAA* MAAEtAidVAE RAJULAMore »
 
40MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. dLAALA CA*dULAALA bAGAUbAA{More »
 
41aIGnAKU*DMAA* }GAELAU* GAULAABAdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
42MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. PARikA nARHIR  A.More »
 
43HIRJnA sA*tA anAE LAAEKsAAIHtYAZ~AiMAAlAi dLAPAtAbAA{More »
 
44sA*tA KBAiRsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
45sARdARZ~AinAA PAyAAE-2sA*. PATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
46MAuQi }*CAERAE MAAnAVAiRIVASA*KR MAHARAJMore »
 
47ItALAK KRE RgAUVAiRCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
48a*tAR-cIBAsA*. MAEgAANAi IVAnAAEdMore »
 
49a*tAR-cIBAsA*. SAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
50GAAEVAwArnARAMAnAi MAnAnAnAAE*wAsA*. BAXAi RAMAP~AsAAd P~AE.More »
 
51MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. PARikA nARHIR  A.More »
 
52aACAAYAr KPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
53MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. PARikA nARHIR  A.More »
 
54VADAEdRAMAA* PAAVAnA PAGALAA*]PAAwYAAYA RNAwAiRMore »
 
55MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. PARikA nARHIR  A.More »
 
56GAUJRAtAnAA bAKtAAERANAA MAANAEKLAALA SA*KRLAALAMore »
 
57CALAAE IdLHi aWAVAA nAEtAA‹nAU* ‹VAnA anAE KAYArMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
58RAzT^sAEVAK dRBAAR Z~Ai GAAEPAAlAdAsA dEsAA{JAEzAi sAtAiSACA*d^ MA.More »
 
59tAiWArsAILALAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
60{nA JELAnAAYAR KULAdiPAMore »
 
61Z~Ai RAJCA*d^sA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
62LAiLAAVAtAi ‹VAnAKLAAsA*. IyAVAEdi bAuPAEnd^ BAALAKMore »
 
63VAAHRE MAE* VAAH !MAUnASAi aIVAnAASAMore »
 
64PAuJAIRNAi anAE DAKgARIdVYAAnA*d CAEtAnAMore »
 
65tAAE bALAE tAEMA J HAEBAsAU sAAEMAEnd^nAAWAMore »
 
66VAGADAnAE tARsA THUKAnAiSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
67KAGAVAANAiKAGA dULAAMore »
 
68‹VAnAnAAE aAnA*dKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
69sA*sKSAAH JEQALAALA cAE.More »
 
70KAVYAKAetAUKbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
71SABAdnAAE sAAEdAGARsA*. JAnAi KnAUbAA{More »
 
72]PARAMAIGARwARLAALAMore »
 
73sARdAR PATELAdAESAi YASAVA*tA anAU.More »
 
74sARdAR PATELAsA*. VAi. SA*KRMore »
 
75MAwYAKALAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAPATELA BAHECARbAA[ DAè.More »
 
76bAMMAIRYAA KuVAAnAE KA*QDEsA*. QAKR sAUREnA `MAEHULA`More »
 
77LAiLAA VAA*sAnAA MAiQA sAuRMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
78KAGAVAANAiKAGA dULAAMore »
 
79MAARA sVAPnAnAU* bAARtAsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
80MAARA sVAPnAnAU* bAARtAGAA*wAi‹More »
 
81sAMAYA sAAWAE VAHEtAA*SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
82HeYAAnAE IH*DAElAEWAiMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
83KWAAsAB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
84SABdAntARESAUKLA YASAVA*tAMore »
 
85PAuVAr anAE PAIZCAMAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
86VAGADAnAE tARsA THUKAnAiSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
87J*BAusVAAMAi RAsAsA*. SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
88J*BAusVAAMAi RAsAZ~Ai YASAAEIVAJYA‹More »
 
89nAVAi Tu*Ki VAAtAArnAi KlAAMAiMAA*sAAJAdVA IKSAAERMore »
 
90RAzT^iYA aEKtAAnAA* PAIRBAlAAE-2PATELA KESAVALAALAMore »
 
91SAAlAAaAEnAE PAyAAEVAewA BAALAKMore »
 
92aIbAnAVAnAAE RsAIVACAAR anAE BAiJA LAEkAAEPAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
93nA*dSA*KRWAi ]MAASA*KRMAHEtAA wAiREnd^More »
 
94G~A*WAnAi GARBADbA’ IVAnAAEdMore »
 
95MAAEHMAUd#GARZ~Ai SA*KRACAAYArMore »
 
96MAACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
97MAiRA*BAA{nAA* bAJnAAEZ~Ai anAUbAVAAnA*d‹More »
 
98avPAsAAGARE vPARtAnAdVAE YAxAESAMore »
 
99aAYAUVAErd PAIRCAYAMore »
 
100MAAEHMAUd#GAR anAE BAiJA dSA RtnAAEMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »