Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sVAAwYAAYAKAMAdAR KESAVALAALA IH*MAtARAMAMore »
 
2P~AtYAAYAnAVANAKR bAi. nA.More »
 
3GAAEVAwArnARAMA anAE sARsVAtAiCA*d^PA*DYAA RAMACA*d^ nAA.More »
 
4sAAIHtYA anAE ICA*tAnAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
5PAuVAr anAE PAIZCAMATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
6sAttVASAiLAPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
7GAUJRAtAi sAAIHtYA-PAyAKARtVA-R*GAbAuIMAnAE XAEyAE PAARsAiaAEnAU* P~AdMAASArLA RtAnA RUstAMA‹More »
 
8HlAVAASAnAi XANAAEMAA*]SAnAsA#More »
 
9SAAlAAaAEnAE PAyAAEJE. KMore »
 
10sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
11MAARi IVASAUœ bAAVAnAAMAUInA Z~AiMAINALAALA‹More »
 
12HU* IyAKAlAxAAnAi BAnYAAE anAE PAci......!HRKAEsA IPATRMore »
 
13aEKtVAnAi aARAwAnAASAAH KAIntALAALAMore »
 
14sAR LAAkAA‹RAJnAA* sA*sMARNAAEMore »
 
15SAHEnASAAH sAPtAMA aED#VADrnAU* sA*IXAPtA VAMore »
 
16MAARA IPAtAAsA*. MAAVAlA*KR PAU®zAAEttAMA GANAESAMore »
 
17MAAiRA : ‹VAnA anAE KVAnAsA*. BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
18MAAiRA : ‹VAnA anAE KVAnAjVAERi InAMArLAABAHEnAMore »
 
19IPA*JRnAi aARPAARRAMAAnAUJ MAAwAVAMore »
 
20j*kAnAA aAjAdinAiQAKRE KUMAARbAA{More »
 
21Z~Ai Z~AiRAMAKsAEnAGAUPtA aICAntYAKUMAARMore »
 
22GAURU GAAEIVA*dIsA*HdVAE CAiMAnAbAA{ anAU.More »
 
23GAURU GAAEIVA*dIsA*HYAAIxAK aMAMore »
 
24GAURU GAAEIVA*dIsA*HHRBA*SAIsA*HMore »
 
25PAšbAuzANA BAABAA sARdAR PAMore »
 
26nATi IVAnAAnAA nAATKAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
27PAARKA*-PAAEtAAnAA*MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
28sAsARAE VAECAVAAE cESAEK#IsPAYARMore »
 
29nAVAU* dSArnAMore »
 
30nATnAi tAALAiMAMore »
 
31bAKtARAJ sAuRdAsASAAH Z~AiKAntAMore »
 
32dAE dUnAi PAA*CASAEK#IsPAYARMore »
 
336 nAATKAEaA*ITYAA IFRAEjMore »
 
34PAHELAU* {nAAMAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
35bAAsA-nAATKCA>SAAsyAi KESAVARAMA KA. anAU.More »
 
36HU* gAER nAIH aAVAU*sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
37vPAE R*GAE RANAiSAUKLA dUGAErSAMore »
 
38aIbAxAAnA SAAKU*tALAKALAidAsA MAHARAJMore »
 
39BAALA nAATKAEPA*DYAA GAJEnd^SA*KR LAALASA*KRMore »
 
40IVAnAAEd JAnAinAA* sAAtA P~AHsAnAAEJAnAi IVAnAAEdMore »
 
41KALAr MAAK#rsAbA’ CA*d^bAA{More »
 
42KALAr MAAK#rsAMAHEtAA IdnAKRMore »
 
43MAAnAVAi MAR‹VAAsA*. sAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
44MAAnAVAi MAR‹VAAGAAEIHLA HIRIsA*H‹ akAUbAAMore »
 
45SAKUntALAA anAE sAAIVAyAisAA*DEsARA ]PAEnd^RAYA J.More »
 
46Z~Ai Z~AiRAMAKJAEzAi ]zAA anAU.More »
 
47MAARi awAir sAdinAi sAAIHtYA sAEVAAPAALAMAKAET bAikAA{‹ LAi.More »
 
48sAVArMAAnYA LAAEKnAEtAASAUKLA CYAVAnARAYAMore »
 
49MAERi GAAE RA]nDKAEQARi MAwAUMore »
 
50nARIsA*H MAHEtAAwAAElAIKYAA dSArnAAMore »
 
51SAAH aBdULA LAtAiFQ‰R dSARWAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
52PARMA bAAGAVAtA Z~Ai DAE*GARE MAHARAJbAGAtA dULArbAdAsA cGAnALAALAMore »
 
53GAwAnAAE aAnA*ddEIqYAA GAULAABAMore »
 
54MAARi ‹VAnAYAAyAAMAHEtAA BABALAbAA{More »
 
55MAHAMAItA sA*tA P~AANAnAAWA : aEK awYAYAnAsAEdANAi HsAUtAABAEnA SASAiKA*tAMore »
 
56GAAEsVAAMAi tAULAsAidAsAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
57aAPANAA KsABAiaAE : 3JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
58Z~Ai SYAAMAA-CAIRtAAVALAiJALAAnA IVAJYALAXMAiMore »
 
59KALAr MAAK#rsAPATELA HsAMAUkAbAA{ H.More »
 
60PAARsAi KAEMAnAA JYAAEItAwArRAEDAEsAA P~AAGA‹More »
 
61VAAPAi-tAAPAinAi IVAbAuItAaAEPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
62KMArVAiR HVAsAi dE``GAAMAAEsAAEnAARA nARIsA*HbAA{More »
 
63sAAeRAzT^nAA sVAAtA*yYA sAeInAKAE anAE LADtAAEsA*. SAAH JYAABAEnAMore »
 
64MAHAMAnAA WAAERAEBAETA{ sAU*dR‹ anAU.More »
 
65MAHAMAnAA WAAERAEKAEnD^i IVAILAYAMAMore »
 
66IVAkYAAtA VAexAAInAKAE anAE tAEMAnAi SAAEwAAEnAGAEnd^IVAJYA anAU.More »
 
67MAHAdEVAbAA{nAU* PAuVArCAIRtAPARikA nARHIRMore »
 
68MAINALAALA nAbAUbAA{ I VAEdinAU* ‹VAnACAIRyAPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
69MAARU* ‹VAnAgADtARPATELA ISAVAAbAA{ GAAEKlAbAA{More »
 
70KiIMAYAAGARAEMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
71RIVASA*KR MAHARAJMAHEtAA BABALAbAA{More »
 
72RIVASA*KR MAHARAJMAHEtAA BABALAbAA{More »
 
73IVAxAAnAnAi IVAbAuItAaAE-2MAAEdi IKSAAERMore »
 
74CAALsAr VAEBAsTR LAEDBAiTRMAHEtAA HR‹VAnA KAILAdAsAMore »
 
75RAzT^IPAtAAnAA* CARNAAEMAA*sA*. MAHEtAA KIPALARAYA MA.More »
 
76BAUœ anAE MAHAVAiRMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
77aEK dEVAinAAE aAtMAVAbA’ MAINASA*KR RtnA‹More »
 
78dYAARAMA IGAdUMALAMA*gAiRMALAAnAi Ti. aELA.More »
 
79a*tAR*GAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
80abA*GAAEnAA aARAwAK sA*tA tAUKARAMAsA*tA PAUInAtAMore »
 
81RCAIYAtAA ``tAULAsAi`` RAMAAYANAnAA (aAkYAAnA)sA*tA PAUInAtAMore »
 
82JGADUSAAH aWAVAA JGAtAnAAE PAALAnAHARSAAH MANAiLAALA nYAALACA*dMore »
 
83nARsAeYAAE bAKtA HIRnAAEsA*tA PAUInAtAMore »
 
84IbAXAU akA*DAnA*dsAAEPAAnAMore »
 
85aASAKA MAA*DLAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
86bAEkAwAARi PAyAKARsA*. a*tAANAi IJtAEnd^ aEnA.More »
 
87MALAKnAE MAAWAE cAEGAA*Q‰R nATUbAA{More »
 
88aEKLAAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
89YAAEGAi KWAAMAPARMAH*sA YAAEGAAnA*dMore »
 
90KIVA‹VAnAPA*DYAA nAVALARAMA LA.More »
 
91Z~AiMAnnAAWAP~AbAU: ‹VAnAMAALAA-2QAKAER KRNAIsA*H LAALAIsA*HMore »
 
92dILAtA IdVAAKRbA’ dAELAtAMore »
 
93dILAtA IdVAAKRbA’ dAELAtAMore »
 
94dILAtA IdVAAKRbA’ dAELAtAMore »
 
95SAA*ItAnAA dutAGAAEPAANAi aMAMore »
 
96Z~AiMAtAi avNAAGAA*wAi sAURESAMore »
 
97dSA nAARiCAIRtACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
98aASAKA MAA*DLAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
99VAeSAAkAi VAAdlAPAAQK nAndKUMAARMore »
 
100MAnAnAi MAAYAADAEsAA P~AAGA‹More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »