Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aA*tARRAzT^iYA aEKA*KiaAEsA*. MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
2VAeSAAkAi VAAdlAPAAQK nAndKUMAARMore »
 
3sAPAnAAnAA* sAAWAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
4sAPAnAAnAA* sAAWAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
5PALATAtAA* tAEJGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
6PAWWARnAA* PAAREVAA* anAE BAiJA* nAATKAEGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
7bAutAAVAlAB~AAEKR GAULAABAdAsA anAU.More »
 
8KETLAA*K sA*VAAdAE]dESAi CAA*PASAi IVA.More »
 
9dUInAYAA SAU* KHESAE !BARAEIDYAA KAIntALAALA anAU.More »
 
10sVAAMAiZ~Ai YAxAPAU®zAdAsA‹dVAE HzArdRAYA IyAbAUVAnAdAsAMore »
 
11252 VAezNAVAnAi VAAttAArsA*. dEsAA{ LALLAUbAA{ cGAnALAALAMore »
 
12HIRJnA sA*tA anAE LAAEKsAAIHtYAZ~AiMAAlAi dLAPAtAbAA{More »
 
13KITBA*wA bAAGA-3bAT aIZ~VAnAiMore »
 
14KITBA*wA bAAGA-2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
15tAULAsAiKAELAKMore »
 
16aMAEIRKnA P~AMAUkAPAdRAEjiTR KLAinTnAMore »
 
17anA*tAnAA YAAyAiaAEdEVAi {*IdRAMore »
 
18MAHIzAr IVAnAAEBAAMAAEdi aMAMore »
 
19KU*VAARAaE KRi LAiLAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
20R*GAdAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
21tAnA GAAEvU* MAnA sAAVAv*PA*DYAA JE`KUMAARMore »
 
22TAlAAE TAlAAE tAAEYA GAAETAlAAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
23aAtMA-SAAEwAnAMAAlAAsA*. PATELA KMAUBAHEnA PAU. cAE.More »
 
24tAULAnAAtMAK sAAIHtYAAbYAAsAdVAE JSAVA*tAi anAU.More »
 
25tAULAnAAtMAK sAAIHtYAAbYAAsABAAPAT VAsA*tAMore »
 
26snAEHnAAE SABdsA*. PARikA wAiRUMore »
 
27snAEHnAAE SABdsA*. PAAQK HiRA RAMAnAARAYANAMore »
 
28snAEHnAAE SABdsA*. SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
29G~AAMAAEnnAItAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
30sARdAR PATELAMAHEtAA diPAK anAU.More »
 
31sARdAR PATELAsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
32dSArK awYAYAnA G~A*WAsA*. dVAE RMAESA R.More »
 
33KIVAPAIRCAYAdLAALA sAURESAMore »
 
34ICAntAYAAIMA MAnAsAAJAEzAi sAURESAMore »
 
35P~AItAbAA anAE P~AItAbAAVAsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
36d^UMAPANArIyAVAEdi IVAzNAUP~AsAAd RNAcAEDLAALAMore »
 
37MAANAsA nAAMAE IXAItAJSAAH SAISAKA*tAMore »
 
38KIVA kABARdARnAA GAwALAEkAAEsA*. MAAstAR wAMAErnd^ MA.More »
 
39aAnA*dPAURUzA Z~AiKdVAE HRind^More »
 
40‹VAnAnAAE aAnA*dKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
41‹VAnAbAARtAiKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
42KWAACAtAUzQYAJAEzAi sAURESAMore »
 
43PAUstAKAEnAi VAAIzArK YAAdisA*. dAESAi YASAVA*tAMore »
 
44jLAK-PA*CAMAidLAALA sAURESAMore »
 
45sAuRdAsAdEsAA{ BAABAUbAA{More »
 
46IKSAAER nAATKAERA*dEIRYAA MAwAUKRMore »
 
47w~AUVAsVAAIMAnAidEVAiDAEsAA P~AAGA‹More »
 
48BAAlAKAE MAATEnAA nAATKAEZ~AAEF REkAAMore »
 
49tAARK MAHEtAAnAA* aAQ aEKA*KiaAEMAHEtAA tAARKMore »
 
50MAEKBAEWASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
51aAnA*di LAHERsAUnA*dAMore »
 
52MAJAnAA* SAAlAAnAATKAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
53vPAIKRNATA*K VAJUbAA{More »
 
54RA{nAAE PAVArtAnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
55tAMAE nYAAYA KRAERAVALA JYAAEItAR#More »
 
56HU* nAE aRU*wAtAiPA*DYAA HzArVA*tAMore »
 
57nATiSAunYA KUMAAR nAATKAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
58sVAPnA KE sAtYA ?GAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
59nAATYA jUMAkAU*GAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
60RAGA anAE tYAAGAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
61bARtAi anAE aAETGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
62P~AitA nA KRiYAAE KAE{GAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
63KAE{nAE KHESAAE nAIHGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
64aEBsADrsA*. B~AÁbA“ aInARUwwAMore »
 
65IVAxAAnAISAXANAnAAE nAutAnA aIbAGAMAPATELA IVAnAAEdbAA{ ‹.More »
 
66aAjAdinAA PAGARVAdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
67IVAxAAnAnAi PAA*kAEsAUVAAItArK BAEnJAIMAnAMore »
 
68sAACAi JAEDNAi,sAACAA SABdAESAAH SAA*ItALAALAMore »
 
69tARUVAR sAHUnAA tAARNAHAR : 2BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
70tARUVAR sAHUnAA* tAARNAHAR : 1sAU*dRMA ISAVAMAMore »
 
71JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEdVAE IdGA*tA anAU.More »
 
72MAAtAUbAuIMAnAA MAR‹VAAsA*. JAnAi KMore »
 
73{sAPAnAi BAAEwAKWAAaAEsAtAiKUMAARMore »
 
74sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAiSAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
75````MAucAlAi MAA```` MAMAtAA G~A*WAZ~AENAinAAYAK HRiSAMore »
 
76````MAucAlAi MAA```` MAMAtAA G~A*WAZ~AENAiRAVAlA SAA*ItAbAA{More »
 
77CAALAAE P~AVAAsAE G~A*WAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
78CAALAAE P~AVAAsAE G~A*WAMAAlAAwAuMAKEtAUMore »
 
79CA*d^KnYAA anAE sAuYArPAUyAsVAAIdYAA IdGA*BARMore »
 
80nATSAunYA P~AHsAnAAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
81PAA*CA P~AHsAnAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
82RKtAItALAKMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
83RMAKDA*nAi dUKAnAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
84MAAnA MAAnA MAARU* MAAnAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
85adLAABAdLAisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
86YAURAEPAiYA nAATYAAEMore »
 
87ctAMAA* cKi GAYAA*sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
88CA*d^VAdnA MAHEtAAnAA* P~AItAInAIwA aEKA*KiaAEMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
89LAGnAnAi BAEDiMore »
 
90bAuK*PA : MAAIHtAi anAE gATnAAPA*DYAA IGARiSAbAA{More »
 
91P~AbAU cE aEK, bAuIMA cE aEKsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
92KHAEnAE KEVAi HtAi aE?MAHEtAA [ndU KE.DiMore »
 
93nAAWABAABAAnAAE CAMAtKARdLAALA sAURESAMore »
 
94aJnABAi PARiKWAAMAAlAABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
95aJnABAi PARiKWAAMAAlAAPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
96aACAAYAr CAANAKYAtAnnAA aInARUœMore »
 
97BADAPAANAisA*. dAESAi YASAVA*tAMore »
 
98RAXAsAbAenAAE TEKRAETAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
99sAAeRbA BAALAKWAAMAAlAARACc P~AbAAKRMore »
 
100KITBA*wAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »