Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1P~AERK P~A*sAGAKWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
2jBAuK VAiJlAi jBAuKsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
3aREIBAYAnA nAA{TsAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
4bAukAALAALA bAEJALAALAIdVYAAnA*dMore »
 
5bAizMAsA*tA YASAVA*tA KESAVA anAU.More »
 
6MAEjR FAER MAEjRMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
7YAUGAE YAUGAEJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
8sAAeRAzT^nAA sA*tAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
9aJRAMARjVAERi MA*GAlAdAsA yAiKMAdAsAMore »
 
10aJRAMARZ~AiwARANAi KMore »
 
11VAiJLAZ~AiwARANAi KMore »
 
12sAEVAAMAuItAr MAAEtAibAA{ aMAinAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
13sA*tAsAMAAGAMAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
14bAudAnAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
15tAiDPATELA a‹tAMore »
 
16ISAkAIRNAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
17ISAkAIRNAiMAuLAANAi MAulASA*KR HIRnA*dMore »
 
18aAVYAA aEVAA GAYAAI VAEdi KIVA P~AbAULAALAMore »
 
19JAEGAMAAYAA anAE SAiLAALAEkAKALAidAsA MAHARAJMore »
 
20GAAMAPA*CAMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
21KAEYALAnAAE R*GAJMAAED LAVA‹bAA{More »
 
22PAELAE.. PAARsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
23VAHEMAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
24PAIRyAANAVAed JYAAEItAMore »
 
25VAnALAtAA MAHEtAAnAA* BAAlAnAATKAEdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
26JMAA{RAJ anAE BAiJA* aEKA*KiaAEdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
27aEKLAU* aAKASA anAE BAiJA* nAATKAEBAARADi HsAMAUkAMore »
 
28tAiRnAAE sAnAnAnAnAATdVAE HRind^More »
 
29sAitAA-VAnAVAAsAVAed JYAAEItAMore »
 
30>A{MA aEnD PAInASAMAEnTMAAELAiaA BAlAdEVA P~A.More »
 
31PA*JABAKEsARi LAALAA LAJPAtARAYAPATELA {ZVARbAA{More »
 
32InAVAAPAA*JILAsA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
33InAVAAPAA*JILAsA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
34JYAP~AKASA JEnAU* nAAMASAAH P~AKASA nA.More »
 
35JYAP~AKASA JEnAU* nAAMASAAH P~AKASA nA.More »
 
36bAGAVAAnA MAHAVAiR : aEK anAUSAiLAnASAEQ KnAUbAA{ V~AJLAALA anAU.More »
 
37GAAEVAwArnARAMAnAU* sAALAVAARi ‹VAnA anAE sAMAKALAinA ‹VAnAPA*DYAA KAIntALAALA IVA.cGAnALAALAMore »
 
38nAAEBAELA sAAIHtYAKARAEJETLAi KMore »
 
39xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
40MAwAPAuDAE G~A*WAMAAlAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
41JnA JAGAPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
42JANASAAE tAAE kAPA LAAGASAEaAEjA MAFtAMore »
 
43VAAH RE VAAtAAr VAAH !jALAA bARtAIsA*HMore »
 
44RAEIBAnsAnA >UjAERAVAlA nAILAnA anAU.More »
 
45P~AERK P~AsA*GAKWAAaAEbAAYAANAi ]tPALA anAU.More »
 
46LAAEK sA*sKAR diPAAVAILAMAAEHnA RAKESAMore »
 
47wA TEMPAEsTPA*IDtA HsAMAUkA anAU.More »
 
48a*wAKAR VACCAEPA*DYAA HIRSA*KR nA.More »
 
49]GAtAi JUVAAnAisVAAMAi sAARdAnA*d P~ANAitAMore »
 
50P~AbAAVAtAi nAATKPARMAAR JYAMALLAMore »
 
51sA*IwAKAlACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
52sAAPA]tAARABAuCA HIsAtA H.More »
 
53VAiR SAAlAA nAATKAEsA*. PATELA GAAetAMAMore »
 
54PAA*CA nATiSAunYA aEKA*KiMAtAKRi RtnAAKRMore »
 
55duRnAA diVAAnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
56MAnAnAAE MAAnAELAAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
57aAwAlAAnAU* GAADU*B~AEST BATAErLTMore »
 
58aA*wAlAAnAU* GAADU*VYAAsA sAItASAMore »
 
59KLAAPAinAA CAAR sA*VAAdAEdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
60nAiLAA*CALACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
61VAnA P~AsWAAnAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
62MAAMAUnAinAA* SYAAMA GAULAABAQAKR JSAVA*tA anAU.More »
 
63SAIVArLAKaAEjA MAFtAMore »
 
64GAUJRAtAiMAA* PAwAnAATKGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
65RAEGA nA*BARQAKR LAAbASA*KRMore »
 
66ISAVAKUMAAR JAEzAinAA* Z~AEzQ aEKA*KiaAEMAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
67IsAK*dR sAAnAinAANAAVATi SASAiKAntA anAU.More »
 
68P~AIsAwwA aEKA*KiaAEdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
69R*GAMA*CA-aEK SAAlAATA*K VAJUbAA{More »
 
70diVAALAMAA* dRVAAJAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
71sAAGARnAA* ceYAA*sAUndRMA#More »
 
72IMALAAPASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
73aXAYAPAAyAPATELA MAHESAbAA{More »
 
74K*QARnAA* cAERUYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
75cAE® KcAE®SAAsyAi cAETALAALA CA*d^SA*KRMore »
 
76PARKAYAAdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
77sAFlA aEKA*KiaAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
78dIXANAAsA*. IyAPAAQi BAKULAMore »
 
79IVA>MAAIdtYAnAU* IsA*HAsAnAIyAVAEdi bAAnAUP~AsAAdMore »
 
80GAUJRAtAi P~AItAInAIwA aEKA*KiaAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
81nAVAi MAAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
82KIRYAAVARPATELA KESAVALAALAMore »
 
83aAIKrMAiDijPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
84sAnAAtAnA R*GAsA*. bA’ CA*d^SA*KRMore »
 
85a*JnAiPATELA IyAKMALAALA JMAnAAdAsAMore »
 
86JMAA{ aAVYAAPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
87nAATK bAJVAtAA* PAHELAA*PA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
88KAlAMAA* KAEYAAr nAAMAPARikA wAiRUMore »
 
89MAHEKdEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
90GAYAA* VAzAAEr RÂA* VAzAAErB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
91SAHid bAGAtAIsA*HnAi >AIntAKARi ICA*tAnAsAGAAetAMA aCArnAA wAnA*JYA anAU.More »
 
92aIVAsMARNAiYA....VYAAsA RJnAiMore »
 
93nAAnAAbAA{PA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
94Z~AiYAUtA GAAEVAwArnARAMAsA*. PA*DYAA ]PAEnd^ c.More »
 
95Z~AiYAUtA GAAEVAwArnARAMAPA*DYAA KAIntALAALA IVA.cGAnALAALAMore »
 
96Z~AiMAA SAARdA dEVAisVAAMAi GA*bAiRAnA*dMore »
 
97PAU®zAAWArnAi P~AItAMAAsA*. GAA*wAi RMANALAALA Hi.More »
 
98PAU®zAAWArnAi P~AItAMAAsA*. GAA*wAi bAAEGAiLAALAMore »
 
99sAAIHtYAKAR akAAEsA*. QAKAER RAJEnd^bAA{ LA.More »
 
100aACAAYAr aAnAndSA*KRbAA{IyAVAEdi RItALAALA MAAEHnALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »