Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1{nA JELAPATELA a*KUR anAU.More »
 
2aEK bAAGAVAtAnAi aAtMAKWAAPAAREkA MAINALAALA cAETALAALAMore »
 
3LAiLAAVAtAi ‹VAnAKLAAIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
4KRiaE PAUnAInAMAArNA bAARtAnAU*sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
5akA*D IH*dUstAAnAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
6aItAMAUKtA BAA.B~A. Z~Ai IVAnAAEdMAUInASAEQ SAAIntALAALA VAnAMAAlAiMore »
 
7sAAIHtYAKAR akAAEsA*. dEsAA{ MAHEnd^KUMAAR MAAE.More »
 
8sAAIHtYAKAR akAAEsA*. VAKiLA P~AsAnnAKUMAAR aEnA.More »
 
9sAAIHtYAKAR akAAEsA*. dEsAA{ HIRbAA{ RA.More »
 
10sAAIHtYAKAR akAAEsA*. PATELA RNAIJtAbAA{ MAAE.More »
 
11PAnnAALAALA PATELAPATELA P~AMAAEdKUMAARMore »
 
12MAwAUR sA*GAitAnAA sAJrKAEYAAIxAK bARtAMore »
 
13JYAAEItAMArYA ‹VAnAbA’ SAAIntAKUMAAR J.More »
 
14PARMAAP~AKsAEnAGAUPtA aICAntYAKUMAARMore »
 
15sARdAR VALLAbAbAA{nAA* bAAzANAAEsA*. SAAH ]ttAMACA*dMore »
 
16jLAK anAE jA*kAisVAAMAi KMore »
 
17MAAERAR‹bAA{nAU* ‹VAnA dSArnAJAEzAi cGAnALAALA nA.More »
 
18KAKAnAi SASAiMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
19VAAHRE MAE* VAAH !MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
20sAAMAAIJK nAATKAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
21aMAE sAAe bAARtAVAAsAiRAJDA MAulARAJMore »
 
22{ndUKUMAARdLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
23nAATYA KWAARsAaSK ]PAEnd^nAAWAMore »
 
24SAAILATAKA aEKA*KisA*G~AHMore »
 
25IVAnAASAnAE PA*WAEIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
26nAAK KT !PATELA JYA*tA anAU.More »
 
27GA*dA HAWA RIlAYAAMANAAVYAAsA BAABAUbAA{More »
 
28cBAiLAAE LAALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
29VAtAU*lAnAAE cEDAEJAnAi IVAnAAEdMore »
 
30P~AACAinAAJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
31sAAIHtYAKAR akAAEsA*. PATELA CAnd^KA*tA BAA.More »
 
32sAAIHtYAKAR akAAEsA*. sAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
33MAiR MAURAdMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
34RMANALAALA VA. dEsAA{MAHEtAA diPAKMore »
 
35aAPANAA GAjLAsAJrKAEMAiR RSAidMore »
 
36ItALAK KRE RgAUVAiRCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
37PARMAAP~AKPATELA MAAEHnALAALA anAU.More »
 
38SAAMAlAYAAIxAK HsAUMore »
 
39RNAcAEDdAsA bAVAAnA LAAETVAALAA nAi ‹VAnA jRMARPA*IDtA BAlAVA*tARAYA anAU.More »
 
40RNAcAEDdAsA bAVAAnA LAAETVAALAA nAi ‹VAnA jRMARYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
41bAKtA nARIsA*H MAHEtAAMAHEtAA JE. KE. anAU.More »
 
42KAKA KALAELAKRMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
43sARdAR VALLAbAbAA{nAA* bAAzANAAEsA*. PARikA nARHIR  A.More »
 
44MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. dLAALA CA*dULAALA bAGAUbAA{More »
 
45jLAK anAE jA*kAiSAAH aECA. sAi. anAU.More »
 
46KnAeYAALAALA MAUnASAijVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
47MAHIzAr dEVAEnd^nAAWA QAKURdLAALA aInALAA anAU.More »
 
48MAHIzAr dEVAEnd^nAAWA QAKURCAAewARi nAARAYANAMore »
 
49KnAeYAALAALA MAUnASAijVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
50CAnd^VAdnA MAHEtAA : sAJrKP~AItAbAAsA*. aAEjA MAFtAMore »
 
51P~AH#LAAd PAAREkAB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
52RMANAbAA{ nAiLAK*QjVAERi IBAIPAnAMore »
 
53MAARi IVACAARYAAyAAnAARAYANA JYAP~AKASAMore »
 
54BAi‹ }IMArLAAVAsAA JYA*tAMore »
 
55P~AEMAnAA* aA*sAUKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
56aTLAIBAHARi VAAJPAEYAi KIVA anAE KIVAtAAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
57kAAEJ kA*D-2PATELA JGAdiSAMore »
 
58BAUKAnAi BAA*wAELAA RstAAPA*DYAA IVAQMore »
 
59JE JAYA JAVAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
60aAHUItAaNAsAi RAMAsAvPAMore »
 
61sA*tA sAdA sAUkAdAtAAbA’ dAELAtAMore »
 
62sAuYAAErdYAWAi sAVAAErdYAsA*. dVAE JYAdEVA aELA.More »
 
63dSArnAsA*. dVAE JYAdEVA aELA.More »
 
64ISAXAKMAA*WAi RAzT^PAItA DAE. RAwAAKdVAE JYAdEVA aELA.More »
 
65IHMAIGAIR ISAkARAEnAAE aAwYAAItMAK sAAdMA*KAEDi GAULAABARAYA Fu. anAU.More »
 
66IHMAIGAIR ISAkARAEnAAE aAwYAAItMAK sAAdP~AwAAnA ‹. KE.More »
 
67aAzAAqnAAE aEK IdVAsAsAA*GAANAi P~AtAAPAMore »
 
68JnAtAA anAE JnAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
69aAGAGAADiSAAH RMAESAMore »
 
70MAALAtAi MAAwAVAsA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
71MAUIKtAdAtAA ILA*KnAMore »
 
72wAUMMAsA aAEGAlAE cEVAewA IKRiTMore »
 
73wAUMMAsA aAEGAlAE cEw~AUVA KESAVALAALA HzArdRAYAMore »
 
74R*GAdAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
75MAdiRAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
76gARnAA* cAEKRA* gA*Ti CAATEMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
77RAJA IMADAsAMore »
 
78tAAE RJU WAAYA cE...BAAlAnAATKZ~AiwARANAi KMore »
 
79RA{nAAE dPArNARAYAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
80REkAAaE R*GA RAkYAAEKALAidAsA MAHARAJMore »
 
81MAAnA MAAnA MAARU* MAAnAkAUSAALA JHAMore »
 
82MAARi ISAXANAsAAwAnAAVYAAsA IyAbAUVAnA GAAeRiSA*KRMore »
 
83MAHAbAARtAnAA PAAyAAEMore »
 
84VAiR IVAwAAWAirPARikA MAdnAMore »
 
85sA*tA dEVAidAsAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
86IVARAT IVAxAAnAiaAE-2JAnAi YAAEGAEnw^More »
 
87wARtAinAA tAARABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
88sAARE JHA*sAE aCcA....sAAEMAPAURA HIRP~AsAAdMore »
 
89IVAZVAnAA IVAxAAnAiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
90VA*NAibAA{ PAURAEIHtAsA*. JAEzAi IdnAKRMore »
 
91VA*NAibAA{ PAURAEIHtAsA*. sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
92GAUJRAtAnAA nARKEsARi ]IMAYAASA*KRKDiKR YASAVA*tAMore »
 
93aAtAMAnAA* aJVAAlAA*KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
94MAwAR TEREsAACAAVALAA nAVAinAMore »
 
95KALAr MAAK#sAr : IVAZVA>A*ItAnAAE aAzArdzTAVAAYADA RNAcAEDLAALA LAiLAAwARMore »
 
96nAVAMAAnAVAVAAdnAA dASArInAK : aEMA. aEnA. RAEYAPATELA JYA*ItA KE.More »
 
97aAzArdzTA : DAE. BAABAAsAAHEBA aA*BAEDKRJYAAEItAKR PAi. ‹.More »
 
98aAPANAA sAAenAA CA*PAKbAA{More »
 
99Z~Ai RAMAKdLAALA sAURESAMore »
 
100Z~AiMAAnA# cAETALAALA ‹VAnALAALAaAEjA CAUnAiLAALA JYASA*KRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »