Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JYAAEItAwArR BAHA]LLAAHBALAYAUji aECA. aEMA.More »
 
2P~AAE. wAAE*DAE KESAVA KVAEr aAtMAVAQAKR MAANAEKLAALA nAAGARLAALA anAU.More »
 
3P~AAE. wAAE*DAE KESAVA KVAEr aAtMAVAKVAEr wAAE*DAE KESAVAMore »
 
4P~AAE. wAAE*DAE KESAVA KVAEr aAtMAVAQAKR MAANAEKLAALA nAAGARLAALA anAU.More »
 
5P~AAE. wAAE*DAE KESAVA KVAEr aAtMAVAKVAEr wAAE*DAE KESAVAMore »
 
6Z~Ai SYAAMAA-CAIRtAAVALAiP~AJAPAItA BABALAbAA{ Di.More »
 
7bAARtAP~AEMAi IVAdEISAnAiaAEPA*IDtA HIzAdAMore »
 
8BAABAA GAEMALAnAAWA‹More »
 
9a*wAKARnAAE KIVA MAINALAALA dEsAA{K‰D a®NAMore »
 
10MAu*GAiVAEdnAAnAAE KIVA JGAdiSA JAEzAiK‰D a®NAMore »
 
11aKBARPARikA ‹VAnALAALA yAi. anAU.More »
 
12aKBARIBAnYAnA LAAEREnsAMore »
 
13VAiRESAILA*GAMA#dAsA VAzAAr anAU.More »
 
14JYAAEItArMAYA ‹VAnAsA*. PAAQK CAnd^KAntAMore »
 
15KEdARnAAWAbA’ GAAEKUlAbAA{ dAeLAtARAMA anAU.More »
 
16IP~AYAKAntA MAINAYAARsA*. JAESAi RMANALAALAMore »
 
17aKBARPARikA ‹VAnALAALA yAi. anAU.More »
 
18aKBARIBAnYAnA LAAEREnsAMore »
 
19HEtALAnAU* ‹VAnAVAbA’ dEVAEnd^ H.More »
 
20sAR IVA”LAdAsA dAMAAEdR QAKRsAiJAEzAi KLYAANARAYA nA.More »
 
21nAGARSAEQ SAA*ItAdAsA jVAERiSAAH MAALAtAiMore »
 
22MAARU* ‹VAnAVAPA*IDtA sAUkALAALA‹ sA*wAVAiMore »
 
23sAMAYAsA*UdRSAAH RMANALAALA CAi.More »
 
24KLAAPAidEsAA{ HEMAntAMore »
 
25bAARtAsAEVAK GAAEkALAEdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
26bARtAESAVAebAVASAAsyAi VAwArMAAnA PAASVArnAAWA anAU.More »
 
27bARtAESAVAebAVAMAHAKIVA VAINAr RtnAAKRMore »
 
28MAARi ‹VAnAKWAA JVAAHRLAALA nAEHRUdEsAA{ MAHAdEVA anAU.More »
 
29MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. dLAALA CA*dULAALA bAGAUbAA{More »
 
30VAA. MAAE. SAAH JnMASAtAABdi G~A*WAsA*. HEMAANAi IyAbAUVAnA VAiR‹bAA{More »
 
31MAARU* ‹VAnAVAdEsAA{ MAAERAR‹More »
 
32nARIsA*HRAVAdVAE V~AJLAALAMore »
 
33CAUnAiLAALA MAIDYAAJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
34aEK PAAnAnAi KHANAiIVA A*sA bAAsKRRAVA anAU.More »
 
35MAAnAsAtAiWAr PAIR>MAABAsAU sAUSAiLACA*d^More »
 
36MAARi ‹VAnAKWAA JVAAHRLAALA nAHERUdEsAA{ MAHAdEVA HIRbAA{More »
 
37PAAnAkARnAA* GAULAABAQAKAER JYAA anAU.More »
 
38RVAind^nAAWAnAAE sAAIHtYA-VAARsAAEsA*. PAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
39aAPANAA IVAnAAEBAAPA*IDtA MAnAUMore »
 
40sMAUItAsAAGARnAE tAiREPATELA GA*GAABAHEnAMore »
 
41MAHAdEVAbAA{nAU* PAuVArCAIRtAPARikA nARHIRMore »
 
42SAKYAtAAnAA ISALPAi Z~Ai aRIVA*dSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
43MAulA sAAEtAA* ]kADELAA*PATELA KMAlAABAHEnAMore »
 
44aEK PAGA ]*BAR BAHARMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
45sAtYAnAA P~AYAAEGAAE aWAVAA aAtMAKWAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
46Z~Ai JMAnAALAALA‹VAAERA KRiMAbAA{ anAU.More »
 
47MAHAdEVAbAA{nAU* PAuVArCAIRtAPARikA nARHIRMore »
 
48MAH*MAd PAYAGAMBARSAEkA aBdURrSAid a. MA‹dMore »
 
49sVAPnAdzTA KEnAEDidEsAA{ JGAnnAAWA anAU.More »
 
50sVAPnAdzTA KEnAEDisAAEREnAsAEnA IWAYAAEDAERMore »
 
51MAisAAVAAsYAMA#PA*DYAA IVAzNAUMore »
 
52MAAITrnA LYAuWAR IK*GAsA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
53CAetAnYAMAA*KD ‹. aEnA. anAU.More »
 
54CAetAnYAMAUKR‹ IdLAiPAKUMAARMore »
 
55REkAAICAyAAEMAUnASAi LAiLAAVAtAiMore »
 
56sVARAŠYAnAA MAAGArdSArK ITlAKbAAGAVAtA GAAEIVA*dRAMA anAU.More »
 
57Z~AiMAtAi {IndRA GAA*wAiMAAEdi aMAMore »
 
58IMAjAr GAAILABAMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
59IMAjAr GAAILABARAMA MAILAKMore »
 
60GAAMADAnAA YAAyAi BABALAbAA{bAAVAsAAR sAAEMAAbAA{More »
 
61aAtMAInARiXANAMAWAURAdAsA IyAKMA‹More »
 
62MAHAnA SAikA GAU®aAESAELAtA CAUnAiLAALA RAMACA*d^More »
 
63RNAIJtAIsA*HsAud Di. aAR.More »
 
64sA*tA-sAMAAGAMAdLAALA sAURESAMore »
 
65aXAR sVAvPA sAd#GAUv Z~Ai GAUNAAtAitAAnA*d sVAAMAinAi VAAtAUsVAAMAiZ~Ai BAAlAMAUKU*ddAsA‹More »
 
66VAERAnA ‹VAnAPA*DYAA KMAlAASA*KRMore »
 
67aEK sAFlA aKsMAAtAJAEzAiPAURA BAKULAMore »
 
68nAMArdPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
69wAnYA wARA GAUJrRiBAUœ P~AIVANAbAA{More »
 
70P~AbAASA*KR PA’NAi : VYAIKtAtVAdSArnAPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
71MAusAAEILAnAiMore »
 
72di. BA. a*BAALAALAbAA{PARikA nARHIR  ARKAdAsAMore »
 
73>A*ItAVAiRAEnAA P~AERNAAMAuItAr aVAwAutA B~AÁAnA*d‹PA*DYAA JIMAYAtAMore »
 
74CAACAA‹nAA P~AsA*GAAEMAA*WAiPATELA IVAMAlAAMore »
 
75IVAwAAPAiQnAA* IVAwAAtAAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
76di. BA. a*BAALAALAbAA{PARikA nARHIR  ARKAdAsAMore »
 
77IVAkYAAtA VAexAAInAKAE anAE tAEMAnAi SAAEwAAEP~AET FLAECARMore »
 
78wAuPAsAUGA*wASAUKLA JYAAEtsnAABAHEnAMore »
 
79JYAAEJr VAAEISA*GTnAMAHEtAA yYA*BAK anAU.More »
 
80JYAAEJr VAAEISA*GTnA{TnA JEnAETMore »
 
81JGAtASAAHaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
82CAtAURLAALA‹ MAHARAJnAU* ‹VAnA CAIRyAsA*. b~AAtAMore »
 
83bAARtARtnA CA*d^SAEkAR VAE*KT RAMAnA#RAVALA KnAUbAA{More »
 
84RIVASA*KR MAHARAJsA*. PATELA dEsAA{bAA{More »
 
85RIVASA*KR MAHARAJsA*. PATELA dEsAA{bAA{More »
 
86sAAERQi sA*tAAEMore »
 
87IVAxAAnAnAi IVAbAuItAaAE-2JAnAi YAAEGAEnw^More »
 
88H*sA MAHARAJMore »
 
89dYAARAMA IGAdUMALAPATELA CA*dUbAA{ RAVA‹bAA{ anAU.More »
 
90‹VAnA sA*bAARNAA*MAHEtAA SAARdAMore »
 
91dAnAA bAGAtAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
92P~AEMAAnA*d : aEK awYAYAnASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
93MAHAKIVA KAILAdAsAMore »
 
94bAARtAnAA* sA*GAitARtnAAESAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
95SAEQ HIRVALLAbAdAsA BAALA GAAEIVA*ddAsAnAU* ‹VAnACAIRyAMore »
 
96nARsAeYAAE bAKtA HIRnAAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
97sVAAMAi Z~Ai RAMAdAsA‹ anAE tAEMAnAA PAIRb~AMANA dRMYAAnAnAA PAyAAEsA*. KAMAdAR sAUMAItALAALA yA*.More »
 
98sVAAMAi Z~Ai RAMAdAsA‹ anAE tAEMAnAA PAIRb~AMANA dRMYAAnAnAA PAyAAERAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
99sA*GAitAKARAEnAi sAdiVAAnA‹ BATUKMore »
 
100KIVA‹VAnAsA*. PATELA MAAEHnAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »