Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1YAAd KRAE KURBAAnAi !MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
2BAiRBALAnAAE HAsYA bA*DARQAKR MAinAAXAiMore »
 
3KASMAiRnAi CAMAtKAIRK anAE RHsYA bARPAuR VAAtAAEBAsAU BAUœdEVAMore »
 
4IVAZVAnAi Z~AEzQ sAAHsAKWAAaAE : Z~AENAi BAi‹PA*IDtA dEVAnd^KUMAARMore »
 
5HVAELAiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
6aAbA aDYAU* aVAInAnAEJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
7aLAKAnAi ad#bAutA nAGARiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
8MAAEXAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
9sAMAG~A nAATYAKSAEQ RJnAiMore »
 
10P~AEMAnAAE tA*tAPA*DYAA YASAVA*tAMore »
 
11MAnAE dSYAAE dEkAAYA cEMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
12Z~Ai aRIVA*dnAA nAATKAEMore »
 
13nAATKAE PAAeRAINAK anAE sAAMAAIJKSAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
14MAAsAinAi MHERA*GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
15qAEILAYAA sAAGA sAisAMAnAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
16KAMANAGAARAE KnArLAdSArKMore »
 
17MAATinAi PAcitAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
18BAE nAATKAEdSArKMore »
 
19GAAEVAwArnASAtAABdiG~A*WAdSArKMore »
 
20sAUVANArREkAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
21IVAnAA sAHKAR nAIH ]œARdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
22PAicEHQdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
23dEVAdAsAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
24PARMA MAAHEZVARJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
25CAALAAE bAJVAiaEJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
26PAUvRVAA ]VArSAiBALAsAARi KEtAKiMore »
 
27bAAdR tAARA VAHEtAA* PAANAiBAUCA PAURAtAnAMore »
 
28sA*IwAKAlABAARADi HsAMAUkAMore »
 
29KsA*. awVAYAUr IVAnAAEdMore »
 
30a*BAAMore »
 
31sAHELAA* SAAlAA nAATKAEPATELA a‹tAMore »
 
32CAAERsA CAHERAnA*dA GAULASAnAMore »
 
33]SKERAYAELAAE aAtMAAPAAQK sARAEJMore »
 
34P~AEMA KnYAAPA*DYAA aMAUbAA{More »
 
35LAAEKMAAnYA ItALAKaAPATE GAURU‹More »
 
36Z~Ai KaJAGAiaA MAAEHnALAALA RAMA‹More »
 
37aH*sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
38RAJRAJEZ~VAR KUMAARPAAlAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
39dAEIzAtAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
40wARtAinAA wANAidEsAA{ HKuMAtAMore »
 
41KAKAnAi SAAdiGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
42LAGAnA tAAE KRSAAE J nAIH !GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
43aMAE RE VAsAnAARA* bAARtA dESAnAA*GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
44a*DERi GA*DERi TiPARi TEnAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
45sAsARAE IVAFRi BAEQAEPAInAYAA JTUbAA{More »
 
46JMAA{RAJMore »
 
47VA*QELAA*MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
48sA*PAIttAnAAE nASAAEGAINAVAR KnAK IVAJYA‹More »
 
49aLLAA BAELAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
50aLLAA BAELAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
51aLLAA BAELAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
52KRUNAAMAYAi MAwAR TEREsAAsA*. dVAE JYAdEVA aELA.More »
 
53ISAXAKMAA*WAi RAzT^PAItA DAE. RAwAAKdVAE JYAdEVA aELA.More »
 
54sA*tA tAULAsAidAsAIyAVAEdi JEQALAALAMore »
 
55sAAeRAzT^nAi VAiRA*GAnAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
56dILAtA IdVAAKR-3bA’ dAELAtAMore »
 
57MAHAtMAA Z~Ai LAVA‹ sVAAMAinAU* ‹VAnACAIRyAMAUInA Z~Ai JEQMALA‹More »
 
58‹VAnA sA*gAzArPA*IDtA Z~Ai CA*Id^KAP~AsAAd IJxAAsAUMore »
 
59dUInAYAA BAdLAA{ GA{PATELA PAnnAALAALAMore »
 
60sA*tAAEnAi ‹VAnAdIzTdEsAA{ MAAERAR‹More »
 
61‹VAnA sA*gAzArMAKVAANAA KAIntAbAA{ anAU.More »
 
62‹VAnA sA*gAzArPA*IDtA Z~Ai CA*Id^KAP~AsAAd IJxAAsAUMore »
 
63nAAEBAELA sAAIHtYAKARAEJETLAi KMore »
 
64VAqVAANAnAA MAHUrMA QAKAER sAAHEBA Z~Ai dA‹RAJnAU* ‹VAnA CAIRyAsVAAMAi Z~Ai JEQMALA‹ MAHARAJMore »
 
65VAiR VALLAbAbAA{dESAA{ MAHAdEVA HIRbAA{More »
 
66nARIsA*HRAVAnAi RAEJnAiSAisA*. BAXAi RAMAP~AsAAd P~AE.More »
 
67IVAxAAnAnAi IVAbAuItAaAE-4MAAEdi IKSAAERMore »
 
68bAAGAVAtAi sAAwAnAAdVAE MAKRndMore »
 
69PAARsAMAINAnAA sPASAErSAAH nA*dUbAA{More »
 
70sA*tAnAU* BAHARVATU*GAA*wAi sAUbAd^AMore »
 
71sA*sKAR REkAAwAuMAKEtAUMore »
 
72Z~AiMAd# RAJCA*d^]dANAi MANAiLAALA HAKEMACA*dMore »
 
73LAAEKnAAYAK JYAP~AKASAsAtYAsAEVAK CA*d^SA*KRMore »
 
74sAAMYAYAAEGAi IVAnAAEBAACAAEKsAi P~ABAAEwAMore »
 
75sAAMYAYAAEGAi IVAnAAEBAAdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
76sAAMYAYAAEGAi IVAnAAEBAACAAEKsAi P~ABAAEwAMore »
 
77aAtMAKWAAYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
78HsAtAA* nAARi LAILAtAA dEVAinAAYAK HRiSAMore »
 
79sMARNAAEnAA dESAMAA*B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
80SAAIntAPAWAnAAE YAAyAi sVAPnAd^zTA ICAyAbAAnAUSAEQ HsAMAUkA anAU.More »
 
81aAtMAKWAAYAAIxAK {ndULAALAMore »
 
82sVAAMAiRAVAsAA*KMore »
 
83R*GAdEVAtAAnAA PARMA aARAwAK Z~Ai JYASA*KR ``sAU*dRi``RA*dEIRYAA MAwAUKRMore »
 
84a*tAR*GAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
85gADtAR anAE CANAtARbA’ nAAnAAbAA{More »
 
86aA*sAUPATELA PAnnAALAALAMore »
 
87‹VAnAPA*WAwAuMAKEtAUMore »
 
88aMAR SAHidAEMAHEtAA ]zAAMore »
 
89aMAR SAHidAEMAHEtAA ]zAAMore »
 
90dILAtA IdVAAKR-2bA’ dAELAtAMore »
 
91dILAtA IdVAAKR-3bA’ dAELAtAMore »
 
92nAARiRtnAaAjAd TIHLARAMAMore »
 
93PAUzPAAEnAi sAMAuLAANAi MAulASA*KR HIRnA*dMore »
 
94RMANAbAA{ nAiLAK*QsA*. dVAE {nd^VAdnA KA.More »
 
95RAJIzAr bARtAdEsAA{ aAR. Di.More »
 
96JAGAE a*tAR RAMAQ‰R CA*d^KAntA `MAEH`More »
 
97SAAlAAnAi R*GAbAuIMASAAH IVAbAutAMore »
 
98IsAK*dR sAAnAiPA*DYAA YASAVA*tAMore »
 
99yAiJAE PAURUzAZ~AiwARANAi KMore »
 
100F‰D IGARwAARiMAHEtAA tARLAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »