Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAPANAi HstAREkAAQAKOR MAHESAMore »
 
2VAEdSAtAKMA¸Ai bAANAdEVAMore »
 
3¸AiaRIVA*dnAU* awYAAtMAdSArnAbAANAdEVAMore »
 
4PARAPAARnAi bAJnAVAANAiRAJYAGAURU InAR*JnA DAr.More »
 
5IBAndAsAdLAALA sAURESAMore »
 
6RANAi dUGAArVAtAiSAAH aEMA.PAi.More »
 
7JsAMAA aODNASAAH aEMA.PAi.More »
 
8sAM~AAT aSAOKSAAH aEMA.PAi.More »
 
9]PAInAzAdÃKWAAaO (bAAGA-4)wAuMAKEtAUMore »
 
10]PAInAzAdKWAAaO (bAAGA-2)wAuMAKEtAUMore »
 
11KAYAdAnAi KEDiaE-4 IVAIVAwA KAYAdAaO a*tAGArtA syAiaO,BAAlAKO anAE MAA-BAAPAOnAE bARNAPAOzANAKARiaA tAMore »
 
12GAUJRAtAnAA JlAMA*IdRORAVALA sAUwAiR aEsA.-LAEkAKMore »
 
13PARiKWAAaOLAAD LAILAtAMore »
 
14aLABAELAiRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
15aLAK-MALAKRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
16KLARVARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
17KLARVARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
18MAstA MAstARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
19ISAXAK aIbAYAOGYAtAA KsAOTiPATELA RMAESAMore »
 
20DO.aE.PAi.JE.aBdULA KLAAMAnAi ICA*tAnAKINAKAaOIyAVAEdi RMAESA aEMA. DAr. sA*PAAdKMore »
 
21PAu.DO*GARE MAHARAJnAi ICA*tAnAKINAKAaOIyAVAEdi RMAESA aEMA. DAr. sA*PAAdKMore »
 
22sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA : 10JOzAi sAURESA H.More »
 
23a aA [ anAE K kA GAdAsA VAzAArMore »
 
24BA*sAiwAR SAUKALAnAi xAAnAGAOIzQIyAVAEdi PAuNAArMore »
 
25BAlA anAE KlAnAi adÃbAUtA KHAnAiVAALAIMAYAA H*sAAMAMore »
 
26sVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAinAU* [ZVARi ‹VAnAdSArnA; xAAnAsAAGAR anAE MAHAYAOGAsAAwAnAAPA*DYAA KnAeYAALAALA MA.More »
 
27wARMAKA*TOPAA*CAALA IdnAESAMore »
 
28MAbAEsAANAiYAA dARA DAr.More »
 
29P~AEMA,sAEK#sA anAE sA*BA*wAOSAAH sAoRbAMore »
 
30sAAWAE RHEVAAnAA* KARNAO kAuTi PADtAA* LAAGAE tYAARE...SAAH sAoRbAMore »
 
31P~AEMA aETLAE kAULLAA PARBAiIDYAAMAA* MAuKELAO sARnAAMAA IVAnAAnAO PAyASAAH sAoRbAMore »
 
32LAGnAEtAR sA*BA*wAO anAE sA*BA*wAEtAR LAGnAOSAAH sAoRbAMore »
 
33sAAMAAnYA xAAnAnAA GAGAnAMAA*IyAVAEdi PAuNAArMore »
 
34sAoRAzT^nAA P~AACAinA BAowwA sMAARKOPA*DYAA PAi.PAi.More »
 
35sAoRAzT^nAA P~AACAinA BAowwA sMAARKOPA*DYAA PAi.PAi.More »
 
36wYAAnA-CARMA aAnA*dnAi KlAAaOSAOMore »
 
37pPAuNArYAOGAnAA IVACAAR-sAuyAOCAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
38¸Ai aRIVA*dnAA VAAtAArLAAPAOCAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
39nATVAR PATELAnAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVAntA sA*.More »
 
40BAKOR PATELAnAi GAMMAtAOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
41sATR PATR JODKNAA*sAOnAi RMANALAALAMore »
 
42tAMAARA P~AARBwAnAE SAOwAOSAMAAr ROIBAnAMore »
 
43JANAVAA JEVAU*BAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
44PA*CA tYAA* PARMAEZVARdEsAA[ KLPAnAAMore »
 
45TERVAE PARPAOTAIyAVAEdi cAYAAMore »
 
46JnARLA sTDij 50 P~AZnAPAyAaJVAAlAiYAA IKRNAMore »
 
47BAKOR PATELA: RNA MAEdAnAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
48aEMPAAVAIR*GA IVAMAnALAU[sA aELA.HEMore »
 
49‹VAnA JO PAAcU* MAlAE!DO.sAURANAiMore »
 
50BAsA,aEMA J...!bA’ IVAnAOdMore »
 
51tAARILAYAAdVAE JYA*ItALAALAMore »
 
52Z~AiIVAwAACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
53a*G~AE‹ BAOLAO jTPATPATELA VAsA*tA sA*PAAdKMore »
 
54sARlA CAtAURA[KWAAaOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
55PAiPARMAi*T VAAVAi MAHEtAA IVAMAlAABAHEnAMore »
 
56IHtAOPAdESAnAi KWAAaO wAnAnAU* aIbAMAAnARAVALA KnAUbAA{More »
 
57IHtAOPAdESAnAi KWAAaO BAEMAA* yAiJO FAVAERAVALA KnAUbAA{More »
 
58MAULLAA‹nAE aOlAkAORAVALA KnAUbAA{More »
 
59jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAA KAlAO TAPAUKDiKR YASAVA*tAMore »
 
60cELA anAE cBAO PAAtAAlALAOKMAA*JOzAi ‹VARAMAMore »
 
61IHMAALAYAnAA IsAœYAOGAiaO sAAWAE ‹VAnAsVAAMAi RAMAMore »
 
62IJ*dGAi ‹tAOaELAnA JEMsAMore »
 
63bAAGAAKAR nAVAnAitAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
64GA*GAASAAH aEMA.PAi.More »
 
65GAURU GAOIVA*dIsA*gASAAH aEMA.PAi.More »
 
66cELA anAE cBAO FO[BAAnAA MAHELAMAA*JOzAi ‹VARAMAMore »
 
67sAOnAAnAGARiIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
68LAA[K aOR KOMAEnTSAAH ROIHtAMore »
 
69MAstAinAi PAAQSAAlAAPA*DYAA P~AItAMAA -sA*PAAdnAMore »
 
70MAstAinAi PAAQSAAlAAPA*DYAA sA*JYAMore »
 
71GAINAtA xAAnA-GAMMAtAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
72sA*PAuNAr HstAREkAASAAsyAwAOlAIKYAA bAuPAEn˜More »
 
73HstAREkAA sAAMAUI˜KSAAsyAPA*IDtA HIRHR MAHEsAANAAVAAlAAMore »
 
74HstAREkAA dPArNASAAH HEMAEnd^More »
 
75LAOIbAYAOaOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
76aTKCAAlAA VAA*dRAbAA[aOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
77]*dR sAAtA PAu*cDiaOaOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
78FEIRYAOaOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
79TAqU* TBAuKLAU*aOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
80]MA*GA BAAlAVAAtAArMAAlAA(bAAGA-2)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
81]MA*GA BAAlAVAAtAArMAAlAA(bAAGA-1)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
82kAOVAAYAELAi dUInAYAAnAi sAFRE(bAAGA-2)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
83kAOVAAYAELAi dUInAYAAnAi sAFRE(bAAGA-1)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
84aEnA.aELA.PAi. GAUJRAtAiMAA*(bAAGA-1) bALAANAi RA‹VAMore »
 
85KAGAlAMAA* BAEQO KAlAPARikA aIVAnAASAMore »
 
86HiRAnAO HAHAKARPARikA aIVAnAASAMore »
 
87P~AERNAAtMAK KWAAaOCAoHANA P~ASAA*tAMore »
 
88IHtAOPAdESAnAi KWAAaOnAAYAK MAUKESAMore »
 
89REJ aOF aEnJLsAGAOIHLA MAHESA -anAU.More »
 
90REJ aOF aEnJLsASAELDnA IsADnAiMore »
 
91tAULAsAiKYAAROMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
92LAYA-P~ALAYA(bAAGA-3)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
93LAYA-P~ALAYA(bAAGA-2)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
94PAIRVAtArnAPAAREkA JYAESAMore »
 
95aIGnAPAWAnAA YAAyAidA*DiKR MAAEHnAMore »
 
96dsA PAAZCAAtYA nAVAILAKAaOPARMAAR REMA*D aAR.-anAU.More »
 
97aMASAAsyAi nAMArdASA*KRMore »
 
98YAUGAPAURUzA IVAVAEKAnA*dMAKVAANAA IKSAAERMore »
 
99xAAnAGAMMAtA PAUstAKMAAlAA-5 IKVAj-TA[MAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
100aVAtARNAIyAVAEdi aIZVAnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »