Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAlAi nAVAA* aA SA<*GA !snAEHRISMAMore »
 
2sA*tA MAulAdAsAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
3nAAnAALAALAGAADitA JYA*tAMore »
 
4PAUInAtA tAPAYAAyAA : IsAsTR InAVAEditAAJAnAi GAULAABAbAA{More »
 
5PAUInAtA tAPAYAAyAA : IsAsTR InAVAEditAAJAnAi ]zAABAHEnAMore »
 
6RAzT^VAiR ISAVARAJKAEQARi KKLAbAA{More »
 
7aXAYAdiPAsA*. Z~Ai RAJAbAA{ nAEnAE sMAMore »
 
8VAiRESAILA*GAMA#nAARLAA VAi. aAR.More »
 
9JYAAEItArMAYA ‹VAnAbA’ SAAIntAKUMAAR J.More »
 
10KEdARnAAWAwAMAArIwAKARi bAA]More »
 
11IP~AYAKAntA MAINAYAARRAVAlA nAILAnAMore »
 
12sAtYAMA# ISAVAMA# sAUndRMA#sA*. KstAURi aEnA.More »
 
13IKSAAERLAALA MASAvVAAlAAYAAIxAK aMAMore »
 
14GAULAABAdAsA B~AAEKRYAAIxAK aMAMore »
 
15MAINALAALA nAbAUbAA{QAKR wAiRUbAA[More »
 
16GAA*wAi‹PATELA CAi. nAA.More »
 
17nHAnAALAALA-KLAAPAisA*. MAUnASAi MAUKUndLAALA nA.More »
 
18nHAnAALAALA-KLAAPAisA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
19nHAnAALAALA-KLAAPAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
20sVAAtA*yYA sA*G~AAMAnAA LADVAeYAAMore »
 
21snAEHMAUd^AsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
22snAEHMAUd^AIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
23aAjAdinAA aG~AdutAMore »
 
24bARtAESAVAebAVAjATKiYAA aMAMore »
 
25HRMAAnA HEsAdLAALA sAURESAMore »
 
26aEK PAAnAnAi KHANAiIVA A*sA GAAEPAAlARAVA anAU.More »
 
27IVAPLAVAVAiRdEsAA{ V~AJRAYA MAUKU*dRAYA anAU.More »
 
28IVAPLAVAVAiRIKnKE{D DEInAsAMore »
 
29MAAnAsAtAiWAr PAIR>MAAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
30PAAnAkARnAA* GAULAABACAAGALAA aEMA. sAi.More »
 
31sAR LAAkAA‹RAJnAA* sA*sMARNAAEVYAAsA IyAbAUVAnA GAAeRiSA*KRMore »
 
32sAR LAAkAA‹RAJnAA* sA*sMARNAAEJAEBAnAPAUyAA JYA*ItALAALA LAALA‹bAA{More »
 
33VAAsAUdEVA BAlAVA*tA FDKERAVAlA HsAMAUkAMore »
 
34Z~AiMAtA# SA*KRACAAYArPATELA VAAMAnARAVA P~AA.More »
 
35GAAetAMA BAUœPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
36sA*tA TAELsTAEYAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
37sAnnAARiaAEnAi SAAeYArKWAAaAEsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
38MAiRA*BAA{PA*IDtA dEVAnd^KUMAARMore »
 
39KnAeYAALAALA MAA. MAUnASAiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
40nARAEttAMA nAHEvnAA IVAIVAwA R*GAi P~AItAbAA P~AsA*GAAEBAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
41nARAEttAMA nAHEv nAA IVAIVAwA R*GAi P~AItAbAA P~AsA*GAAEBAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
42cIVARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
43SA*KRdEVAPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
44SA*KRdEVAnAEaAEGA MAHEZVARMore »
 
45SA*KRdEVAPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
46SA*KRdEVAnAEaAEGA MAHEZVARMore »
 
47LAYA-P~ALAYAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
48LAYA-P~ALAYAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
49BAA*wA GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
50PAItAV~AtAA sAtAiaAEPA*IDtA dEVAnd^KUMAARMore »
 
51aEK VYAVAsAAYAi PAyAKARnAi gADtAR KWAASAUKLA YAxAESA H.More »
 
52sARdARnAi JELA-DAYARiMore »
 
53ISAVAMA# sA*UdRMA#sA*. GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
54YASAVA*tA MAHEtAAsA*. GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
55Z~Ai RMANA MAHIzArsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
56LAAEHANAA MAHAJnAAEMAAwAVAANAi RItALAALAMore »
 
57JYAAEJr VAAEISA*GTnAKnLAiF MAAKrsA#More »
 
58JYAAEJr VAAEISA*GTnAMAHEtAA yYA*BAK anAU.More »
 
59aDwAE RstAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
60MAHAnA SAikA GAU®aAEMore »
 
61sVARAŠYAnAA MAAGArdSArK ITlAKaAPATE GAURU‹More »
 
62aDwAE RstAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
63nARIsA*HRAVA IdVAEITYAAMAEq sAUIsMAtAAMore »
 
64IdVYAAtMAA GAADGAE MAHARAJbA’ GAAEKUlAbAA{More »
 
65Z~AiRAMACA*d^ dtA nAE Z~AinAAGAMAHASAYAbA’ aEMA. aEMA. anAU.More »
 
66Z~AiRAMACA*d^ dtA nAE Z~AinAAGAMAHASAYAMAHEtAA DAÂAbAA{ RAMACA*d^ anAU.More »
 
67aMAMAHEtAA dEVAiMore »
 
68BAE dESAdiPAKMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
69MAARi ‹VAnAKWAAFDKE MAAMAAsAAHEBAMore »
 
70MAHAnA SAikA GAU®aAEMAHEtAA KLYAANA‹ IVA”LAbAA{ anAU.More »
 
71RNAIJtAIsA*HVAewA bAARtAi anAU.More »
 
72PAuzPAMAALAAMore »
 
73sVA. sAR LALLAUbAA{ SAAMAlAdAsAMAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
74CAinAnAA HAKEMAAESAAH HIRnAMore »
 
75nAATYA GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
76BAA*wA GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
77GAAEYAnKA‹ anAE IVAPASYAnAA wYAAnAVYAAsA sAAIVAyAiMore »
 
78sVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAiJAnAi RIsAKbAA{ anAU.More »
 
79wAnA*JYA R. SAAHsA*. GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
80VAAtsALYAMAuItAr MAAWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
81aAPAVAitAiBAuCA VAENAiLAALA cGAnALAALA anAU.More »
 
82bAARtARtnA DAE. bAGAVAAnAdAsARAVALA KnAUbAA{More »
 
83IKSAAERCAIRtAMAAlAAHzAr aSAAEKMore »
 
84SABdLAAEKnAA YAAyAiaAE-2JAESAi RMANALAALAMore »
 
85RAJVAi KIVA Z~Ai KLAAPAiPARikA KAILAndiMore »
 
86RAJVAi KIVA Z~Ai KLAAPAidVAE RAJEnd^More »
 
87bAARtARtnA KE. KAMARAJRAVALA KnAUbAA{More »
 
88P~AsAAdMore »
 
89MAHARANAi RnnAAdE YAAnAE RgAUVA*SAnAi MAAtAAJAESAi b~AIMAtAMore »
 
90JYA*tAiVYAAkYAAnAAEsA*. IyAVAEdi nAVALARAMA J.More »
 
91sA*tA MAulAdAsAQ‰R MAAERAR‹ cGAnALAALAMore »
 
92sAAFLYATANAU*dEsAA{ jiNAAbAA{More »
 
93MAiRA*nAi RHi MAHEKRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
94Z~Ai MAHAVAiRdEVAnAU* ‹VAnAGAINAVAR bAd^*KRIVAJYA‹More »
 
95JVAAHRnAi ‹VAnA jA*kAiGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
96DAE. IVA>MA sAARAbAA{GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
97HzArCAAVADA IVAJYAIsA*gA anAU.More »
 
98HzArGAA*GALA VAi. Di.More »
 
99HzArCAAVADA IVAJYAIsA*gA anAU.More »
 
100HzArGAA*GALA VAi. Di.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »