Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1HzArCAAVADA IVAJYAIsA*gA anAU.More »
 
2HzArGAA*GALA VAi. Di.More »
 
3JYAAEJr VAAEISA*GTnAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
4JYAAEJr VAAEISA*GTnAFAEsTR GAinAiVAiaEVAMore »
 
5KALAr MAAKsArGAA*wAi SAA*tAAMore »
 
6MAHAnA IsAœYAAEGAi dAdA MAEKRNAGAqVAi H. nAA.More »
 
7MAHAtMAA sARYAUdAsA‹More »
 
8P~AEMAYAAEGAnAAYAK JnAKMore »
 
9KAMANAGAARAE KnArLAMAIDYAA CAUnAiLAALA anAU.More »
 
10aEKA*Ki PAHELAA* KYAA*, IKYAA*, KEVAA* ?MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
11tAinA BA*dRJAEzAi P~ABAAEwAMore »
 
12aEK DAÂAE DMARAE diKRAE !GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
13GAAEPAiCA*dsAAEMAANAi dAMAAEdR RtAnAsAiMore »
 
14sAJrKnAA* sAJrnAJAEzAi P~ABAAEwAMore »
 
15P~AEMAKU*JKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
16GA*GAA VAHE cE aAPAnAiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
17PAA*kA IVAnAAnAA* PAAREVAA*JAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
18RAJA-RANAiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
19anAAEkAi aALAMAGAJJR P~AKASAMore »
 
20MAA®* IyAR*GAi ‹VAnAIFLAIB~AK HBArTr aE.More »
 
21aEKLAAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
22Z~Ai †GVAEdsA*IHtAAgAAEDA MAAEtAiLAALA RIVASA*KR anAU.More »
 
23Z~Ai KbAAGAVAtA GAAEIVA*dRAMA anAU.More »
 
24MAAnAVAi aEVAREsTnAAE tAEnAIj*GAnAi aAtMAKWAAbA’ MAiRA anAU.More »
 
25MAAnAVAi aEVAREsTnAAE tAEnAIj*GAnAi aAtMAKWAA]LMAAnA JEMsA RAMsAEMore »
 
26bAKtA KIVA nARIsA*HVYAAsA IGAIRJASA*KR KE.More »
 
27PAEPAA nAE LAi*BAAElAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
28JGAtAnAAE ICAyAMAYA {ItAHAsA>AEVA CAALsArMore »
 
29JGAtAnAAE ICAyAMAYA {ItAHAsAMAAITrnA MAA{KLA RETAMore »
 
30MAHAKIVA Z~Ai JYASAEkARsAuIRsAAwVAi Z~Ai MAAEXAGAUNAAZ~Ai‹More »
 
31VADAEdRAMAA* PAAVAnA PAGALAA*]PAAwYAAYA RNAwAiRMore »
 
32tAPAAEMAuItAr bAIKtABAAnAAE sAEVAAYAxAJAEzAi sAtAiSACA*d^ MA.More »
 
33JVAAHRLAALA nAHERUdEsAA{ MAHAdEVA HIRbAA{More »
 
34DAE. aA*BAEDKR : ‹VAnA anAE KAYArkAUMAANA MAulA‹bAA{ VAi. anAU.More »
 
35DAE. aA*BAEDKR : ‹VAnA anAE KAYArKINArK dEVAEnd^nAAWA anAU.More »
 
36DAE. aA*BAEDKR : ‹VAnA anAE KAYArKiR wAnA*JYAMore »
 
37aMAR JYAAEItA jRWAUSyAaERVAd bAAwAA SYAAVAXA MAANAEK‹More »
 
38sAlAGAtAA* sAuRJMAUkAiMAEgAANAi IVAnAAEd anAU.More »
 
39sAlAGAtAA* sAuRJMAUkAisTAEnA aRIVAnGAMore »
 
40aLLAA BAELAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
41MAinAlAnAAE nYAAYAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
42YAAEGYA sWAAnAE MAuKAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
43JAEGAMAAYAA anAE SAiLAALAEkAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
44aLLAA BAELAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
45aLLAA BAELAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
46nAiLA PA*kAiKAEQARi IdLAiPA anAU.More »
 
47nAVAR*GAaA*ITYAA IFRAEjMore »
 
48dUInAYAA SAU* KHESAE !MAHEtAA ISAIRzAKUMAARMore »
 
49252 VAezNAVAnAi VAAttAArJEQALAALA GAAEVAwArnAdAsA anAU.More »
 
50BAA*wA GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
51bAARtAnAA syAiRtnAAEMore »
 
52Iq^JdVAE P~AiItAMore »
 
53sAAGARRAJnAi sA*GAAWAESAAH sAUIMAtACA*d^ PAi.More »
 
54sAAGARRAJnAi sA*GAAWAEGANAAyAA IGARiSAMore »
 
55IVAXAAEbAPAAREkA wAiRJBAEnAMore »
 
56MAAAèPAAsAA*nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEJAEzAi IKRiT sAi. anAU.More »
 
57nAAdAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
58IJ*dGAibAGAdEVA KnAUMore »
 
59gATnAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
60MAAsAuMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
61sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
62sVAAMAi IVAVAEKAnA*dCAAEKsAi nAAJAUKLAALA nA*dLAALA anAU.More »
 
63aMAEIRKnA P~AMAUkAPAdsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
64anA*tAnAA YAAyAiaAEsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
65anA*tAnAA YAAyAiaAERAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
66bAARtAnAA* sA*GAitARtnAAESAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
67BAEnJAIMAnA fEnKILAnAnAAYAK MAGAnAbAA{More »
 
68BAABARSAAH JYAESAMore »
 
69BAALAGA*wAVArSAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
70InAVAAPAA*JILAdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
71KAlAA PAANAinAi KWAAMore »
 
72bAGAVAAnA MAHAVAiR : aEK anAUSAiLAnASAAsyAi dEVAEnd^ MAUInAMore »
 
73Z~AiMAnnAaAEjA CAUnAiLAALA JYASA*KRMore »
 
74MA*yAiZVAR RAYA‹ sAAHEBAJAEzAiPAURA JYAsAUkARAYA IVA.PAUvzAAEtAMAMore »
 
75Z~AinAAWACAIRtAAMACA*dARANAA MAANAEKLAALA nAAnA‹More »
 
76Z~AinAAWACAIRtAAMAMore »
 
77IVAdEHMAU‡tA LALLAUbAA{ GAAEVAwArnAdAsAnAU* ‹VAnACAIRyAMore »
 
78IVAdEHMAU‡tA LALLAUbAA{ GAAEVAwArnAdAsAnAU* ‹VAnACAIRyAMore »
 
79bAGAVAAnA RMANA MAHIzArYAAEGAEZVARMore »
 
80sARdARsA*. SAEkADiVAAlAA JSAVA*tAMore »
 
81Q‰RBAAPAASAAH KAIntALAALAMore »
 
82Z~Ai PAIRISAzT PAVArHEMACA*d^CAAYArMore »
 
83]PAIMAItA bAVA P~APA*CAPA*IDtA IsAœIzArGANAiMore »
 
84PARMAPAuJYA Z~Ai DU*GARIsA*H‹sVAAMAinAU* ‹VAnA CAIRyABAAVAisAi SAAIntALAALAMore »
 
85PARMAPAuJYA Z~Ai DU*GARIsA*H‹sVAAMAinAU* ‹VAnA CAIRyASAEQ SAAIntALAALA VAnAMAAlAiMore »
 
86bAARtAiYA nAARisVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
87RAzT^VAiR ISAVARAJKAEQARi KKLAbAA{More »
 
88aAzArdzTA : DAE. BAABAAsAAHEBA aA*BAEDKRJYAAEItAKR PAi. ‹.More »
 
89HMMAiRHQ aWAVAA RNAWAMbAAERnAAE gAERAEQKKUR nAARAYANA IVAsAnAJiMore »
 
90CA>VAtAir HMMAiRQKKUR nAARAYANA IVAsAnAJiMore »
 
91sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
92sAFEd MAHELAbAGAdEVA KnAUMore »
 
93gAMA*DbAGAdEVA KnAUMore »
 
94bAEdbAGAdEVA KnAUMore »
 
95sMAGALARPATNAi RAJnAMore »
 
96KU*VAARA gADAPAAREkA wAiRJBAEnAMore »
 
97HEMAA*IGAnAiPAAREkA wAiRJBAEnAMore »
 
98CAHERA MAHAERA*sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
99aAHUItAPATELA sAA*.JE.More »
 
100Z~Ai sAA{BAABAAGAAEHELA nATVARMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »