Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAUIJraEFnAi ‹VAnAKlAAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
2sAAElA MAHAsAtAiaAEwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
3aEB~AHAMA ILA*KnAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
4{sAAMAU ISAdA anAE anYAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
5RAJYAAEGAi nAEtAA aTLAIBAHARi VAAJPAEYAiJAESAi JYAZ~Ai anAU.More »
 
6SAikA dSArnAsAA*DEsARA ]PAEnd^RAYA J.More »
 
7dYAARAMA : aEK awYAYAnAdVAE sAUbAAzA MA.More »
 
8sAVArMAAnYA LAAEKnAEtAASAUKLA CYAVAnARAYAMore »
 
9Z~Ai KUzNAsAkAA sA*tA sAkAAMAHARAJbAGAtA GA*GAARAMAMore »
 
10KAIQYAAVAADWAi KLAKtAA : RAGA atAitAMAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
11PARMAPAU®zA Z~Ai Z~AiRAMAKJAEzAi ]zAA anAU.More »
 
12jVAERCA*d MAEgAANAisA*. B~AÁbA“ aInARUwwAMore »
 
13GAURUdEVA aMAARE aA*GANAEMAEgAANAi RMAINAK anAU.More »
 
14bAARtAdSArnA G~A*WAMAAlAA : PAPATELA CA*d^KAntAMore »
 
15Z~Ai MAAtAA‹ MAHAYAAEIGAnAisA*. sAUndRMA#More »
 
16SAAEwA-P~AItASAAEwAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
17Z~Ai Z~AiRAMAKJAEzAi ]zAA anAU.More »
 
18aAPANAA KsABAiaAE : 2JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
19aAPANAA KsABAiaAEJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
20bAKtA Z~Ai JLAARAMARAJdEVA sAAebAAGYACA*d MA*GAlA‹More »
 
21nAEtAA‹nAA ‹VAnA KAYAAErnAi aMAR KHAnAidANAi LAXMAidAsA DAYAAbAA{More »
 
22MAstA FKiR MAHAtMAA VAsAALAidESAA{ SAAE.MA.More »
 
23MAEVAADnAA aNAMAAELA JVAAIHR YAAnAE aAtMA BAILAdAnAVAAERA bAAEGAiLAALA RtAnACA*dMore »
 
24CAAEVAiSA tAiWArKRwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
25LAALAGAULAABAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
26sMARNAAEnAE sAWAVAAREdVAE nAREnd^More »
 
27PAPAA sVAAMAi RAMAdAsAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
28sA*tA xAAnAEZVARIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
29GAURU GAAEIVAndIsA*H aWAVAA wAUR*wAR wAMArsAM~AAT#QKKUR nAARAYANA IVAsAnAJiMore »
 
30{ZVARCA*d^ IVAwAAsAAGARKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
31GA{KALAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
32P~AbAUnAAE P~AItAInAIwAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
33P~AbAUnAAE P~AItAInAIwAdVAE nARHRiMore »
 
34vPARANAiKAETK VAJAU anAU.More »
 
35MAwYAMAALAATAEPAiVAALAA CAnd^KAntAMore »
 
36KUdRtAnAi KEDiaE-2dEsAA{ P~AwAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
37sAAERQi sA*tAAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
38RAJIzAr T*DnA‹JAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
39sA*tAAE anAE KIVAaAEKARANAi dULAERAYAMore »
 
40nARIsA*HRAVAnAi RAEJnAiSAisA*. MAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
41nARIsA*HRAVAnAi RAEJnAiSAiIdVAEITYAA nARIsA*HRAVA bAAElAAnAAWAMore »
 
42IVAxAAnAnAi IVAbAuItAaAE-4JAnAi YAAEGAEnw^More »
 
43Z~AiRAMAKKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
44aAPANAA PYAARA JVAAHRKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
45MAEDMAKYAURiMore »
 
46IdVYAMAuItArZ~AiMAd# ]PAEnd^ACAAYAr‹More »
 
47JGGAA DAKUnAA* VAERnAA* VAlAA*MANAA*MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
48sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
49JAEnA aAEF aAKrMore »
 
50BAEnJAIMAnA fEnKILAnAnAi aAtMAKWAAKLAAWAir MAUKULAbAA{ anAU.More »
 
51PAARsAMAINAnAA sPASAErKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
52MAUKtAAtMAA Z~AiMAAETAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
53‹VAnACAIRtAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
54‹VAnACAIRCAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
55IJB~AAnA nAU* ‹VAnAdSArnAMore »
 
56MAU*IDYAA-sVAAMAi]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
57aEK MAHAtMAA sAAWAEnAAE PAIRCAYAMore »
 
58IBA*dUMAA* IsA*wAUICAyAbAAnAUMore »
 
59Z~AiMAd# SA*KRACAAYAr ‹VAnACAIRyAMore »
 
60aAtMAKWAAaAEjA wAnAVAntAMore »
 
61SAAIntAPAWAnAAE YAAyAi sVAPnAd^zTA ICAyAbAAnAURAEjnA IFLD KLAERMore »
 
62MAMore »
 
63sAAeRAzT^ KEsARi VAiR cELAbAA{GAAEHELA nATVARMore »
 
64bAARtAnAA IVAxAAnAiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
65aAtMAKWAAaAEjA wAnAVAntAMore »
 
66LAAEKMAAnYA ItALAKdVAE nATVARLAALA anAU.More »
 
67LAAEKMAAnYA ItALAKaAPATE GAURU‹More »
 
68sVAAMAiRAVAGAA*wAi sAUbAd^A anAU.More »
 
69Di VAELAiRAMore »
 
70JUILAYAsA sAijRaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
71LAAEKMAAnYA ITlAKKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
72sVAAMAi RAMAtAiWArKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
73{VAAnA PAETAEIVACA PAAVALAAEVAPA*IDtA HIzAdAMore »
 
74aA{ nAAGABAA{GAqVAi H. nAA.More »
 
75sAAVARKU*DLAAnAi JAHER sA*sWAAaAE anAE MAA®* ‹VAnAIyAVAEdi HIRLAALA LAALA‹More »
 
76JVAAHRLAALA nAEHRUKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
77Z~Ai SAARdAMAINAMAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
78{LMAMA‰AnAAE HA‹More »
 
79nAARiRtnAaAHUJA CA*d^KAntA anAU.More »
 
80PA*IDtA GAUvdttA IVAwAAWAirnAU* ‹VAnACAIRyAMore »
 
81anAAEkAi aALAMAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
82MAEVAADnAi JAHAEJLAALAiLAkAVAADiaA IVA”LAdAsA wAnA‹bAA{More »
 
83MAHAKIVA KAILAdAsAMore »
 
84sAuR anAE sVARwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
85sVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAinAA* JnMAsWAAnAAIdnAAE InANArYAGAqiaA yAibAAEVAnAdAsA dAMAAEdRdAsA anAU.More »
 
86sVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAinAA* JnMAsWAAnAAIdnAAE InANArYAMAUkAAEPAAwYAAYA BAABAU dEVAEnd^nAAWAMore »
 
87VAiR dUGAArdAsAMore »
 
88aEK MAHAtMAA sAAWAEnAAE PAIRCAYAMore »
 
89KCc nAAGAR xAAItA dSArnAsA*. a*tAANAi Di. aECA.More »
 
90KnAeYAAnAi KALA GA{ anAE aAVAtAisA*gAVAi sAURESAMore »
 
91JYAA-JYAntAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
92PAiDAG~AstA P~AAEFEsAR aWAVAA snAEH sA*b~AMAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
93RANAAE P~AtAAPAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
94RAMAAnAUJACAAYArQAKUR MAURLAi anAU.More »
 
95RAMAAnAUJACAAYAraAR. PAAWArsAARWAiMore »
 
96P~AAWArnAAnAi PAlAAEMAA*sA*. RAMAi KAIntAMore »
 
97bAARtARtnA JE. aAR. Di. tAAtAAJAESAi ]zAAMore »
 
98aHLYAABAA{RAVAlA RJnAiKAntA anAU.More »
 
99DAE. RAJA RAMAnnAAJAEzAi ]zAAMore »
 
100Z~AiMAAETAbA’ RMAESA MA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »