Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAARA GAURUdEVAsAEJPAALA dMAYA*tAi VAALA‹More »
 
2DAE. HAEMAi bAAbAAJAESAi ]zAAMore »
 
3JE. KLAinAA MA*GAlAdAsAMore »
 
4VAtAnAnAA* RtAnAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
5RAJA RAMAMAAEHnA RAEYAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
6MAHEKdEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
7DAE. HAEMAi bAAbAAJAESAi ]zAAMore »
 
8aAPANAA JYAAEItAwArRAEJAnAi RMAESAMore »
 
9RUwARFDrJAESAi ]zAAMore »
 
10MAHAMAAnAVA aA*BAEDKRPARMAAR RMAESAMore »
 
11sAtYAnAA P~AYAAEGAAE aWAVAA aAtMAKWAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
12IVAwAAPAURUzA aA*BAEDKRPARMAAR RMAESAMore »
 
13nAMArd : aEK KEREKTRbA’ IVAnAAEdMore »
 
14IH*dnAA JVAAHRdEsAA{ MAINALAALAMore »
 
15MAAITrnA LYAUWAR IK*GA : GAA*wAiMAATiMAA*WAi gADAYAELAAEKLAETnA aEDMore »
 
16Z~AiMAtAi IVAJYAALAXMAi PA*IDtAGAA*wAi sAURESAMore »
 
17LAYALAAnAA PAyAAEGAFFAR MAUHMMAd aBAdULAMore »
 
18>A*ItAVAiR sAUbAAzACA*d^ BAAEjJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
19Z~AiMAtAi avNAAGAA*wAi sAURESAMore »
 
20PARMAAMAsVAA. sVAYA*JYAAEItA tAiWArMore »
 
21sA*tA KBAiRMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
22sA*tA KBAiRMAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
23bAGAVAAnA GAAetAMA BAUwwAsA*. dv a®INAKA MAnAAEJMore »
 
24sAtYAMA# ISAVAMA# sAUndRMA#MAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
25sAtYAMA# ISAVAMA# sAUndRMA#KstAURi Z~Ai aEnA.More »
 
26RAMAKdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
27PARMA PAuJnAiYA DAEKTR HEDGAEVAARsA*. aAPATE BAABAAsAAHEBAMore »
 
28MAHIzAr dYAAnA*dsA*. VAEdALA*KAR IdLAiPAMore »
 
29Z~Ai PAUItAnA MAHARAJsA*. IyAVAEdi JYAKMore »
 
30sAtYAMA# ISAVAMA# sAUndRMA#MAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
31sAtYAMA# ISAVAMA# sAUndRMA#KstAURi Z~Ai aEnA.More »
 
32aMAR SAHid bAGAtAIsA*HJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
33sAAwAU VAAsAVAANAiSAUKLA IP~AYAKA*tA PAi. anAU.More »
 
34Z~Ai RAMAKsVAAMAi awYAAtMAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
35KIVA-KWAAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
36KIVA-KWAAMAJUMAdAR LAiLAAMore »
 
37RAMAAYANAnAA* PAAyAAE-G~A*WA : 2bA’ nAAnAAbAA{More »
 
38Z~Ai sAMAWAr RAMAdAsAMAUsAlAE YASAVA*tA PARSAURAMAMore »
 
39sA*tA nAAMAdEVAMAUsAlAE YASAVA*tA PARSAURAMAMore »
 
40Z~Ai RNAcAEDdAsA‹ MAHARAJsA*. sAEJPAALA dMAYA*tAi VAALA‹More »
 
41aAWAMAtAE aJVAAlAEMAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
42aEK sAAIwAKAnAi ‹VAnAYAAyAAsLAED MAEDELAinAMore »
 
43aEK sAAIwAKAnAi ‹VAnAYAAyAAMAiRA*BAHEnAMore »
 
44MAUnASAiawVAYAUr IVAnAAEdMore »
 
45LAXMAinAAWA BAEJBARUVAAdLAALA aInALAA anAU.More »
 
46RsAAYANA IVAxAAnAnAA VAALMAiIKaAEJAEzAi ]zAAMore »
 
47PAURAtAttVAnAE CARNAEaAEjA SAISAnA# anAU.More »
 
48PAURAtAttVAnAE CARNAEsAA*KIlAYAA HsAMAUkA wAi.More »
 
49sAtAiaAEnAU* sVARAJYA anAE IVAwAVAAaAEnAi IVAIzTsVAAMAi ISAVAAnA*d‹More »
 
50aMAEIRKAnAA sVARISALPAiaAEMAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
51IVAwAAnAGARnAA IVAZVAKMAArPAETLAiKR {ZVARMore »
 
52aEISAYAAnAA wAMArdiPAKAEBAAKRE MAALAtAiBAA{More »
 
53wARtAi nAU* MAAEtAiPATELA HR‹VAnA P~AbAUdAsAMore »
 
54PA*IDtA JVAAHRLAALA nAHEvsAtAiKUMAARMore »
 
55KsAU*BAinAAE R*GA : 1sA*. MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
56MAHAbAARtAnAA* PAAyAAE-G~A*WA : 4bA’ nAAnAAbAA{More »
 
57MAHAbAARtAnAA* PAAyAAE-G~A*WA : 3bA’ nAAnAAbAA{More »
 
58MAHAbAARtAnAA* PAAyAAE-G~A*WA : 1bA’ nAAnAAbAA{More »
 
59{InKLAABAnAAE aAtASAsA*. JAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
60Z~AiMAd# VALLAbAACAAYAr‹nAU*GAA*wAi MAAEHnALAALA IVA”LAdAsA anAU.More »
 
61Z~AiMAd# VALLAbAACAAYAr‹nAU*PAAREkA MANAiLAALA sAi.More »
 
62GAAeRVA G~A*WAsA*. RAtAIDYAA RtAnABAHEnAMore »
 
63GAAeRVA G~A*WAsA*. PARMAAnA*dPAURi‹More »
 
64GAAeRVA G~A*WAsA*. PA*IDtA MAnAUbAA{More »
 
65GAAeRVA G~A*WAsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
66RAJEnd^P~AsAAdGAA*wAi P~AbAUdAsA cGAnALAALA anAU.More »
 
67sAR IVA”LAdAsA dAMAAEdR QAKRsAiJAEzAi KLYAANARAYA nA.More »
 
68‹VAnA REkAAZ~Ai JYA*ItALAALA‹ MAUInAMore »
 
69GAAE*DLA GACcnAA JYAAEItAwArRAEZ~Ai JGAdiSA MAUInA‹More »
 
70RAJEnd^P~AsAAdGAA*wAi P~AbAUdAsA cGAnALAALAMore »
 
71sA*tA ‹VAnA dSArnADAEsAA P~AAGA‹More »
 
72sARdARZ~AinAA PAyAAE-2sA*. PATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
73Z~Ai CAetAnYA MAHAP~AbAUSAUKLA yA*BAKLAALA MAANAEKLAALA anAU.More »
 
74VADAEdRAMAA* PAAVAnA PAGALAA*]PAAwYAAYA RNAwAiRMore »
 
75MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. PARikA nARHIR  A.More »
 
76‹VAnAYAAyAAKAEQARi HIRbAA[More »
 
77MAARA sAAwAU‹VAnAnAA* sA*sMARNAAEsA*. KAEQARi JYA*tAMore »
 
78MAARA sAAwAU‹VAnAnAA* sA*sMARNAAEsA*. KARANAi dULAERAYAMore »
 
79MAARA sAAwAU‹VAnAnAA* sA*sMARNAAEMAUInAZ~Ai KLYAANACA*d^‹More »
 
80Z~Ai IVAZVAVA*wAIVAbAuItAVAebAVAJYAntAidEVAiMore »
 
81LAAEKsA*sKPARMAAR JYAMALLAMore »
 
82MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. PARikA nARHIR  A.More »
 
83KLAAPAi dSArnAsA*. BARVAAIlAYAA GAU*JnAMore »
 
84KLAAPAi dSArnAsA*. SAAH wAnAVA*tAMore »
 
85MAARi ‹VAnAKWAA JVAAHRLAALA nAHE®dEsAA{ MAHAdEVA HIRbAA{More »
 
86Z~Ai CAetAnYA MAHAP~AbAUSAUKLA yA*BAKLAALA MAANAEKLAALA anAU.More »
 
87P~AxAACAXAU PA*. sAUkALAALA‹MAALAVAINAYAA dLAsAUkAMore »
 
88sAR RIVAnd^nAAWA QAKURnAA* sA*sMARNAAEPAURANAi a*BAALAALA anAU.More »
 
89nAAnAbA’BAAPAAPARikA RIsAKLAALAMore »
 
90>A*ItAVAiR sAUbAAzACA*d^ BAAEjJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
91anAAEkAi {jRAYALA P~AJACAAeHAnA JYAAnA*d aA{.More »
 
92PAUstAKRAJGAA*wAi SAA*tAAMore »
 
93MAA``RRAJaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
94]MAESA KIVAnAA* aEKA*KiMore »
 
95aEGAAMAEMnAAEnAdLAALA JYAIntA anAU.More »
 
96nAiRVA CAA*dnAinAU* gAUVADaLAVAi VAAIRsAMore »
 
97nAARiCAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAEsA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
98IVAZ~VAZ~AEzQ VAAtAAraAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
99KU*tAi-1PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
100sARGAAEsAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »