Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAURU GAAEIVA*dIsA*HYAAIxAK aMAMore »
 
2GAURU GAAEIVA*dIsA*HHRBA*SAIsA*HMore »
 
3KdiMA KEPAEDAEISAYAAnAA PAAsAir PAAdSAAHAEnAi tAVAAIRkAdAdRAVAAlAA IMAnAAECAEHER aERCASAAHMore »
 
4KCcnAA JYAAEItAwArRAEMAHEtAA bAAVAnAAMore »
 
5aMAR CAIRyARAVAlA BAAPAALAALA VAENAiRAMAMore »
 
6Q‰RBAAPAASAAH KAIntALAALAMore »
 
7Z~AiMAnnAaAEjA CAUnAiLAALA JYASA*KRMore »
 
8{ZVARnAi SAAEwAMAA*sVAAMAi RAMAdAsAMore »
 
9wAuPAsAU*GAwASAUKLA JYAAEtsnAABAHEnAMore »
 
10nARIsA*HRAVAnAi RAEJnAiSAinARsAi*HRAVA diVAETiYAAMore »
 
11BA*GAKEsARiBAARAET CAunAiLAALA PAU.More »
 
12nAEtAA‹nAA sAAWAidARAEsA*. B~AÁbA’ P~AH#LAAdMore »
 
13kALAiLA IJB~AAnAsA*tA MAikAiLA nAe{MAiMore »
 
14aEK MAHAtMAA sAAWAEnAAE PAIRCAYAMore »
 
15B~AÁAIsMA-MAAlAAMore »
 
16GAAetAMA BAUœPATELA GAAEPAALAbAA{ ‹VAAbAA{ anAU.More »
 
17MAHAtMAA GAA*wAi‹KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
18MAHAMAAnAVA MAwAR WAEREsAAdEsAA{ KeLAASABAEnA tAnAUbAA{More »
 
19sA*tA Z~Ai aAsAARAMA‹ BAAPAU nAi ‹VAnA-LAiLAAMore »
 
20MAHAnA sAEnAAPAItA tAAtYAA TAEPAERAVAlA HsAMAUkAMore »
 
21jBAKARPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
22sA*VAAdsA*. B~AÁbA“ aInARUwwAMore »
 
23sA*VAAdsA*. dVAE HRind^More »
 
24sA*VAAdsA*. YAAIxAK aMAMore »
 
25sA*VAAdsA*. BAXAi RAMAP~AsAAd P~AE.More »
 
26CAUnAiLAALA MAIDYAAJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
27sAU*dRi nAAMAE aEK PAURUzAsA*. nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
28Z~AiYAUtA GAAEVAwArnARAMAsA*. PA*DYAA ]PAEnd^ c.More »
 
29Z~AiYAUtA GAAEVAwArnARAMAPA*DYAA KAIntALAALA IVA.cGAnALAALAMore »
 
30sAtYAVAiR Z~AœAnAndsA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
31bAARtAEndU HIRZCAnd^dEsAA{ aRIVAnd anAU.More »
 
32bAARtAEndU HIRZCAnd^MAdnA GAAEPAALAMore »
 
33KESAVAsAUtAMAACAVAE P~AbAAKRMore »
 
34bAARtAsAEVAK GAAEkALAEdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
35MAnAAEHR cE, tAAEPANA...dESAPAA*DE sAUInAtAAMore »
 
36IdLA dEKR ddr ILAYAAsAuRsAAGAR JGAMAAEHnAMore »
 
37RAzT^sAEVAK dRBAAR Z~Ai GAAEPAAlAdAsA dEsAA{JAEzAi sAtAiSACA*d^ MA.More »
 
38MAARi JnMATiPAbAAGAVAtA GAAEPAAlARAVA anAU.More »
 
39MAARi JnMATiPAsAAVARKR VAiR IVA. dA.More »
 
40SAHEnASAAH sAPtAMA aED#VADr nAU* sA*IXAPtA VASAAH PAAEPATLAALA KEVAlACA*dMore »
 
41KPATELA RNAcAEDbAA{More »
 
42PARMA PAU®zA Z~Ai Z~AiRAMAKJAEzAi ]zAA anAU.More »
 
43PA*IDtA‹-PAAEtAAnAE IVASAEVAAERA KRiMAbAA{ anAU.More »
 
44dYAARAMAdR‹ P~AIVANAMore »
 
45KUMAARnA# aASAAnA#JYAAEJr KE. aEMA.More »
 
46wAuMAKEtAUVADGAAMAA nAiItAnAMore »
 
47LAAEKsA*sKPARMAAR JYAMALLAMore »
 
48FuLAAEnAAE KIVA - IP~AYAKAntA MAINAYAARK‰D a®NAMore »
 
49‹VAnAnAi sA*wYAAaEsA*gAVAi HRsAUkAbAA{More »
 
50MAHAJnAAEnAi YASAGAAWAAMAHEtAA MAKRndMore »
 
51KK‰D a®NAMore »
 
52MAA‹Z~Ai YAAEIGAnAi aAnA*d LAHRiwAAElAIKYAA JAdVARAYA KMore »
 
53RAJEnd^ SAAHPARikA wAiRUMore »
 
54sARdARZ~AinAE Z~AœA*JILAaAEsA*. PATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
55sAMAAJSAAsyAnAA ICA*tAKAESAAH aE. aAR.More »
 
56sVAAMAi aAnA*ddR‹ P~AIVANAMore »
 
57sAU*dRi nAAMAE aEK PAURUzAsA*. nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
58IVAwAAPAItASAAH RAJEnd^ anAU.More »
 
59IVAwAAPAItAjA RMAAnAAWAMore »
 
60sAtYAIJtA RAYAnAi IsAnAEsAdLAALA YAAsAinAMore »
 
61aKBARPARikA ‹VAnALAALA yAi. anAU.More »
 
62aKBARIBAnYAnA LAAEREnsAMore »
 
63nARIsA*HRAVABAETA{ sAU*dR‹More »
 
64MAARU* ‹VAnAVAdEsAA{ MAAERAR‹More »
 
65sMAsA*. MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
66sVAAMAi aAnA*ddiIXAtA KMore »
 
67sA*tA tAUKARAMASAUKLA yA*BAKLAALA MAANAEKLAALA anAU.More »
 
68MAHAdEVAbAA{nAi DAYARisA*. dLAALA CA*dULAALA bAGAUbAA{More »
 
69j*DAwAARiMAHIzAr dYAAnAndMore »
 
70nA*dSA*KRdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
71IPAtA< tAPArNAdESAA{ SA*bAUP~AsAAd HRP~AsAAdMore »
 
72MAARi HKiKtAKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
73IKSAAERCAIRtAMAAlAAHzAr aSAAEKMore »
 
74bAARtARtnA MAwAR TEREsAARAVALA KnAUbAA{More »
 
75sAA{ BAABAA aEK CAMAtKAIRK IVAbAuItAMAFErT HAVADrMore »
 
76PA*IDtA bAAtAkA*DESAEQ CA*d^KAntA anAU.More »
 
77PA*IDtA bAAtAkA*DERAtA*JnAKR aEsA. aEnA.More »
 
78aHLYAABAA{SAMAAr HiRALAALAMore »
 
79aMAR dAnAEZVARi KNArTA*K H*sARAJMore »
 
80sVARAŠYAnAA MAAGArdSArK ITlAKaAPATE GAURU‹More »
 
81DAE. bAiMARAVA aA*BAEDKRYAAIxAK HEMA*tAbAA{ P~A.More »
 
82RAJEnd^P~AsAAdsA*. dEsAA{ VAnAMAAlAAMore »
 
83nARHIRbAA{dEsAA{ VAnAMAAlAAMore »
 
84tAULAsAidAsAdEVAEnd^IsA*HMore »
 
85{ItAHAsAnAi tAEJREkAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
86bAARtARtnA PAURUzAAEttAMAdAsA T*DnARAVALA KnAUbAA{More »
 
87b~AMANAGAAWAAdA*DEKR GAAEPAAlA nAiLAK*QMore »
 
88RAJEnd^P~AsAAdsA*. dEsAA{ VAnAMAAlAAMore »
 
89R*GAdEVAtAAnAE CARNAE-sA*. IyAVAEdi RItALAALA SYAAMA‹More »
 
90>AIntAGAU® dYAAnA*ddVAE nAREnd^More »
 
91}wVArPAWAnAAE YAAyAiWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
92SABdLAAEKnAA YAAyAiaAE-1JAESAi RMANALAALAMore »
 
93KstAuRBAAnAA ‹VAnAP~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
94sVAPnAAEnAi sAUVANArbAuIMAMAADirKiYAnA JYAAEJr aEMA.More »
 
95MAnAE nAiRkAVAA GAMAEKAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
96MAINALAALA nAbAUbAA{ sAAIHtYAsAAwAnAAQAKR wAiRUbAA[More »
 
97tAEJICAyAAEdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
98LAAbASA*KR QAKRMAAEdi ICAnAUMore »
 
99sAAenAAE LAADKVAAYAAEsA*. dAESAi YASAVA*tAMore »
 
100sAAenAAE LAADKVAAYAAEsA*. DGALAi VAADiLAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »