Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAALANA, ]œVA anAE bAiMAMore »
 
2aMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
3nARVAiR LAALAA‹MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
4nARVAiR LAALAA‹KAEQARi KKLAbAA{More »
 
5aDwAE RstAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
6GAU®dEVA aMAARE aA*GANAEMAeyAEYAi dEVAiMore »
 
7aEDisAnAnAU* ‹VAnAVAMore »
 
8agAAER sA*P~AdAYAMAHEtAA RIVASA*KR IVA.More »
 
9wAnYA wARA GAUJrRiBAUœ P~AIVANAbAA{More »
 
10tYAAGAVAiR PA*IDtA MAAEtAiLAALA nAHEvVAHAERA RsAuLAbAA{ nA.More »
 
11PAURAtAnA JYAAEtAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
12MAARi BAAYAPAAsA sAJrRisVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
13JYA BAJR*GAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
14JYA BAJR*GAdVAE nARHRiMore »
 
15HIRnAA LAADiLAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
16sAAIHtYA IyASAuLAdVAE nAREnd^More »
 
17nARIsA*HRAVAnAi RAEJnAiSAiMore »
 
18dA‹RAJnAU* ‹VAnA CAIRyAsVAAMAi JEQMALA‹More »
 
19sMAJAESAi P~AANASA*KRMore »
 
20sAAERQi IVAbAUItAaAEMore »
 
21nARsAe*MAHEtAA VYAIKtAtVA anAE KtAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
22IVAJYACA*d KEVAlAinAU* CAIRyAMore »
 
23CAIRtAAVAlAiMore »
 
24anA*tAnAE sAWAVAAREQKAR IVAMALAAMore »
 
25LAiLAUDi wARtAi bAAGA-2MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
26LAiLAUDi wARtAi bAAGA-1MAIDYAA CAUnAiLAALA anAU.More »
 
27IsAFtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
28SAAEwA P~AItASAAEwAInAMArLA RIsAK aE.More »
 
29BARkAA BAHARPARikA RsAxAAMore »
 
30nAVAnAAWA aAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
31BAEDRnAU* tAtVAxAAnAMore »
 
32nAVAnAAWA aAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
33aEK sAMAIPArtA sA*tAnAU* aAtMAVAMore »
 
34RAJIzAr MAAERAR‹bAA{dEsAA{ bAARtAMore »
 
35tAEJREkAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
36kARAE nAR kAeRnAARsA*. PATELA {ndUMore »
 
37sAARA JHA* HMAARAaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
38MAARi dUInAYAAsnAEHRISMAMore »
 
39MAARi dUInAYAAdEsAA{ jiNAAbAA{More »
 
40JVAAHRLAALA nAEHRUGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
41RAzT^nAA sAUKAnAi sARdARKDiKR YASAVA*tAMore »
 
42anA*tAnAA YAAyAiaAEsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
43anA*tAnAA YAAyAiaAERAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
44nAARdMAUInAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
45sAuR sAMAAGAMAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
46Z~AiMAnnAAWAP~AbAU : ‹VAnAMAALAA-1More »
 
47LAALAGAULAABAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
48JenAACAAYAs Z~AiMAAnA# LAVA‹ sVAAMAinAU* ‹VAnA CAIRyAsVAAMAi JEQMALA‹More »
 
49P~AbAUnAU* sVAPnAWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
50WAAEMAsA JEFRsAnASAinA IVAnsAETMore »
 
51vPARANAiKAETK VAJAU anAU.More »
 
52sVAPnA ISALPAiWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
53‹VAnA CAIRyA anAE aAwYAAItMAK sA*G~AHsA*. sAtA# dAsAAnAUdAsAMore »
 
54sAAVArbAAeMA MAHARAJ PA*CAMA JAEJrMore »
 
55aAtMA KWAAnAARAYANA sARsVAtAiMore »
 
56VA*dnAiYA VAInAtAAaAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
57{‹PtAnAAE ]œARKMore »
 
58WAAEMAsA JEFRsAnAMore »
 
59JAlAbAGAdEVA KnAUMore »
 
60sAuFisAURtAi aAIBAdMore »
 
61PARKMMAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
62bAARtAnAA syAiRtnAAEMore »
 
63bAKtA MAAtAMore »
 
64IbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
65Z~Ai JGAd#GAU®sVAAMAi KESAVAAnA*dMore »
 
66aMAARA sARdARKIVA dYAASA*KR bA.More »
 
67KIVA bAVAAnAiSA*KR nARIsA*HRAMAMore »
 
68vPARANAiKAETK VAJAU anAU.More »
 
69RAJE*d^BAABAU : VYAIKtAtVAdSArnAKAPADi BAi. JE. anAU.More »
 
70RAJE*d^BAABAU : VYAIKtAtVAdSArnAsA*. JenA YASAPAALAMore »
 
71RAJE*d^BAABAU : VYAIKtAtVAdSArnAsA*. ]PAAwYAAYA HIRbAA{More »
 
72RAJE*d^BAABAU : VYAIKtAtVAdSArnAsA*. CAtAUVAErdi BAnAARsAidAsAMore »
 
73P~AitA nA KIRYAAE KAE{wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
74PA*CAtA*yAnAi VAAtAAEPATNAi RAJnAMore »
 
75aAPANAA PYAARA JVAAHRKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
76‹VAnA-sAAwAnAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
77MAHAMAnAA aEB~AHAMA ILA*KnAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
78‹VAnA-sAAwAnAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
79Z~AiMAd# RAJCA*d^KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
80Z~Ai RAMAKMore »
 
81sA*tA wARMASAi bAGAtA]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
82DEIVAD KAEPARFiLDBAUCA nATVARLAALA P~AbAULAALA anAU.More »
 
83DEIVAD KAEPARFiLDIDKnsA CAALsArMore »
 
84PADcAYAAnAAE R*GA aEKJSAMAAr GAAetAMAMore »
 
85Z~AiCAetAnYA MAHAP~AbAUPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
86nAAnAAbAA{nAU* ‹VAnAdSArnAdA*DiKR MAAEHnAMore »
 
87SAHidE aAjMA bAGAtAIsA*HaAEjA wAnAVAntAMore »
 
88RAzT^IPAtAA anAE RNAcAEDdAsA PATVAARisA*. PARMAAR MAAVAIsA*H‹ kAE*GAAR‹More »
 
89Z~AiMAd# dYAAnAnd anAE KALArMAAKsArdVAE nAREnd^More »
 
90Z~AiCAetAnYA MAHAP~AbAUPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
91KCcnAA* sA*tAAE anAE KIVAaAEKARANAi dULAERAYAMore »
 
92KCcnAA* sA*tAAE anAE KIVAaAEKARANAi dULAERAYAMore »
 
93sA*GAitAKARAEnAA sAA*InAwYAMAA*diVAAnA‹ BATUKMore »
 
94JHAEnA KEnAEDiQAKAER P~AFULLA P~AA. anAU.More »
 
95Z~Ai RAMAKKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
96sMARNAAEnAE sAWAVAAREdVAE nAREnd^More »
 
97bAARtAnAA syAi RtnAAEMore »
 
98PARMAPAuJYA Z~Ai DU*GARIsA*H‹ sVAAMAinAU* ‹VAnA CAIRyASAEQ SAAIntALAALA VAnAMAAlAiMore »
 
99KIVAZ~Ai nHAnAALAALA JnMASAtAABdiMore »
 
100sVAAMAi IVAVAEKAnA*d aEMAnAA sAdUPAdESAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »