Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1DAKr LAVAdVAE MAHESA ISAVALAALAbAA[ More »
 
2VAiNAELAA MAOtAiHAnDA sAUInALA-sA*KLAnAMore »
 
3rREKi¸Ai aIMAtA‹More »
 
4PAE[InT*GA wA FYAUCARLAU[sA aELA.HEMore »
 
5GAUJRAtAnAi nAARi P~AItAbAAaOPATELA nATVARMore »
 
6GAUJRAtAnAA ]ŸOGAO anAE ]ŸOGAPAItAaOcAIPAYAA P~AFULAMore »
 
7IcnnAMAstAADO.GAOsVAAMAi [IndRAMore »
 
8VAiR nAAYAK sAUbAAzACA*˜ BAOjGAOHELA nATVARMore »
 
9IVAxAAnAnAE MAAWAE PAAwADi sAi. VAi.RAMAnAnAAYAK HRiSAMore »
 
10VAOR aOF wA VALDjr aVAKASAi tAA*DVAMA˜AsAi nAVAnAitAMore »
 
11jA*sAinAi RANAi LAXMAiBAA[PATNAi RAJnAMore »
 
12MAHAtMAA GAA*wAiMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
13sAR aELAEKjAnDR FLAEIMA*GAnAAYAK HRiSAMore »
 
14aMAR SAHid MA*GALA PAA*DEGAOHELA nATVARMore »
 
15IVAZVAIVAkYAAtA IVAxAAnAi-sA*SAOwAKOJAnAi YAOGAEn˜More »
 
16aLAKMALAKnAA* ]kAANAA*KDiKR YASAVA*tA sA*.More »
 
17PAUnARAVAtAARsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
18PAUnARAVAtAARTOLsTOYAMore »
 
19>AIntAKWAAaOsAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
20SAHidOnAi >A*IntAGAAWAAaOsAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
21MAAnAVAtAAnAA* jRNAA*MAAVAlA*KR GANAESA VAAsAUdEVAMore »
 
22bAARtAiYA sA*tAdSArnA,sAAwAnAA anAE VAANAi kA*D-1GAOIHLA nAAWAALAALA DAè.More »
 
23IVAzNAUsAHsyAnAAMA(bAAGA-1)sAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
243 IMAsTEKsA aOF MAAYA LAA[FbAGAtA CAEtAnAMore »
 
25sAAMAAnYA BAiMAARiaO MAATE P~AAKDO.BAkARU aECA.KE.More »
 
26xAAnAGAMMAtA PAUstAKMAAlAA-4 BAnAO JAdUGARMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
27xAAnAGAMMAtA PAUstAKMAAlAA-3 JAtAE BAnAAVAiaEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
28JAtAE KRO IVAxAAnAnAA JAdU[ P~AYAOGAO-1RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
29TABAIRYAA*nAi BAAlAVAAtAAraObA’ JGAdiSA wAnAEZ~VARMore »
 
30MAGAJ KsAO anAE SAikAOP~AJAPAItA MAnA‹bAA[ bA.More »
 
31aAGAGAADiMAHEtAA CAn˜VAdnA CAiMAnALAALAMore »
 
32aOIFsA-2000,IVAnDOj-98,KMPYAuTR PAIRCAYAIyAVAEdi IKSAAERMore »
 
33KMPYAuTR sAAWAE IMAyAtAASAAH IHMAA*SAUMore »
 
34MAwAR TEREsAA-‹VAnACAIRyAsARnA REnAu-sA*PAA.More »
 
35MAHAtMAA GAA*wAi-‹VAnACAIRyAsARnA REnAu-sA*PAA.More »
 
36cyAPAItA ISAVAA‹-‹VAnACAIRyAsARnA REnAu-sA*PAA.More »
 
37DO.RAwAAKÞzNAnA-‹VAnACAIRyAsARnA REnAu-sA*PAA.More »
 
38sVAAMAi IVAVAEKAnA*d-‹VAnACAIRyAsARnA REnAu-sA*PAA.More »
 
39RIVAn˜nAAWA TAGAOR-‹VAnACAIRyA*More »
 
40qOLAi KUMAARnAAYAK HRiSAMore »
 
41ICARPAIRICAtAPA*DYAA IVAQMore »
 
42LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA : 4MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
43LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA: 2MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
44LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA:1MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
45bAKtA¸Ai JLAARAMARAJdEVA sAAebAAGYACA*d MA*GAlA‹More »
 
46KSAMAAr aSAAEKMore »
 
47MAA[>OsKOPAMAA* MAHAtMAAaACAAYAr IKnnARMore »
 
48nAAMA VAGARnAA* sAGAPANAPA*DYAA HzArdMore »
 
49` nAMA:ISAVAAYAJAnAi JYA*tA -sAHsA*PAAdKMore »
 
50MAURLAi VAAGAi RE MAwAUVAnAMAA*KDiKR YASAVA*tAMore »
 
51sA*KLPAnAU* sAUKAnAsAGAPAIRYAA SAeLAEzAMore »
 
52aIstAtVAnAE PAELAE PAARsA*gAVAi CA*˜KA*tAMore »
 
53GAINAtAnAA* RMAKDA*-3PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
54GAINAtAnAA* RMAKDA*-2PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
55PAPAET aApnA ap CAE[nAbAT< aIZ~VAnAi anAU.More »
 
56PAPAET aApnA ap CAE[nAMAEKLAinA aEILAsTERMore »
 
57KMArNYAE VAAIwAKARstAESAAH RISMAMore »
 
58bAVYA GAUJRAtA,bAVYA bAARtAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
59GAULAABAi sA*wYAAnAA PADcAAYAAsAURtAi aAIBAdMore »
 
60JRAsA*gAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
61YAUGAAVAtAAR-3 K*sAIVAMAOCAnA(]tARAwAr)sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
62MAANAsAA[nAA diVAAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
63MAHAbAARtA (G~A*WA-12)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
64MAHAbAARtA (G~A*WA-11)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
65MAHAbAARtA (G~A*WA-10)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
66MAHAbAARtA (G~A*WA-9)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
67GAINAtA GA*GAAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
68wA KA[nT aOF MAOnTE I>sTODUMAA aELAEKjAnDRMore »
 
69BAlAAtKARnAi sAMAsYAASAAH HEMARAJ sA*PAA.More »
 
70VAAtAAraO JE MAAGAr BAtAAVAEJoLAi JEPAiaEsAMore »
 
71}bAi HU* aAYAnAA sAAMAEJOSAi KnAeYAALAALAMore »
 
72bAARtAnAA VAexAAInAKO(bAAGA-3)GAJJR wAiRJLAALAMore »
 
73HWAElAiaOnAO sA*VAAdPA*DYAA HzArdMore »
 
74aMAAsAnAA* aJVAAlAA*PA*DYAA HzArdMore »
 
75bAitAR anARAwAARIyAVAEdi bARtAMore »
 
76aIVAsMARNAiYA-3[SAA KUndInAKA-sA*KLAnAMore »
 
77aMADO.nAAYAK sVAAItA w~AUVAMore »
 
78MAnAE a*wAARA* BAOLAAVAE MAnAE aJVAAlAA BAOLAAVAE(bAAGA-2)RAMAAVAtA ISAISARMore »
 
79MAnAE a*wAARA* BAOLAAVAE MAnAE aJVAAlAA BAOLAAVAE(bAAGA-1)RAMAAVAtA ISAISARMore »
 
80RAMAAVAtAAR:1 VAnAVAAsAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
81PAGALAE PAGALAE RNAPAAQK VAzAArMore »
 
82sAR DOnA B~AEDMAEnAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
83sA*tA KBAiRPATELA tAULAsAibAA[More »
 
84JAtAE BAnAAVAO-2JAGAÞItA-KWAnAMore »
 
85aInARUœsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
86RAMAAVAtAAR-3 IKIzK*wAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
87RAMAAVAtAAR-2 sAUVANArMAÞGAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
88BAAlAKOnAi IP~AYA RMAtAO bAAGA-2PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
89BAAlAKOnAi IP~AYA RMAtAO bAAGA-1PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
90MAnAOVAexAAInAK xAAnAVAwArK RMAtAO-1PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
91CAA*dAMAAMAA PAOlAiRAVA CA*˜KAntAMore »
 
92aIGnAnAi PAA*kAOaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
93ROBAOTnAi anAOkAi dUInAYAABALAVAANAi HU*dRAJMore »
 
94ICAMPAU CAALAir-6JAnAi JYAOItAzAMore »
 
95GAOlAMATOlA-1JAnAi JYAOItAzAMore »
 
96KoISAK MAHEtAAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
97KoISAK MAHEtAAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA KoISAKMore »
 
98nATVAR GAOHELAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
99nATVAR GAOHELAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOGAOHELA nATVARMore »
 
100aAnA*d G~A*WAMAAlAA IVAICAyA PA*kAi-4SAAH REkAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »