Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sVAAMAi IVAVAEKAnA*d aEMAnAA sAdUPAdESAMore »
 
2JGAtAnAAE ICAyAMAYA {ItAHAsAsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
3sA*VAAdsA*. BAETA{ sAU*dR‹More »
 
4sVAAMAi IVAVAEKAnA*dCAAEKsAi nAAJAUKLAALA nA*dLAALA anAU.More »
 
5sVAAMAi IVAVAEKAnA*dPA*DYAA nAMArdASA*KR BAALAASA*KR anAU.More »
 
6RA. RA. KLYAANARAYA JEQAbAA{ BAXAinAU* ‹VAnA VABAXAi IH*MAtALAALA KLYAANARAYAMore »
 
7KbA’ P~AVAiNAMore »
 
8sA*tA tAUKARAMASAUKLA yA*BAKLAALA MAANAEKLAALA anAU.More »
 
9PAuJYA Z~AiMAAETAsA*. MAHEtAA RItALAALAMore »
 
10PAuJYA Z~AiMAAETAsA*. bA’ RMAESAMore »
 
11PAuJYA Z~AiMAAETAsA*. PAETLAiKR {ZVARMore »
 
12MAARi ‹VAnAKWAA JVAAHRLAALA nAEHRUdEsAA{ MAHAdEVA HIRbAA{More »
 
13jULAE VAnArPATELA {ZVARbAA{More »
 
14ISAVAKUMAAR VYAIKtA anAE VAAh#MAYAsA*. bAALARiaA JYAAEItAMore »
 
15CAIRyAPAuJAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
16KAlAMAA* KAEYAAr nAAMAPARikA wAiRUMore »
 
17LAAEKÀdYAnAAE sAM~AATPATELA {ZVARbAA{More »
 
18JGAtAnAA MAHAnA MAUsAAFRAEsA*JYAMore »
 
19nAAnAbA’ BAAPAAPARikA RIsAKLAALAMore »
 
20IVAxAAnAiaAE: JEMANAE SAAEwAKAEnAE CAiLAA CAi*wYAASAUKLA JYAntAi anAU.More »
 
21dESAbAKtA bAuLAAbAA{YAAIxAK bAd^KUMAARMore »
 
22Z~Ai JMAnAALAALA‹VAAERA KRiMAbAA{ anAU.More »
 
23MAHAnA BAnAAEPATELA RVAind^KUMAAR HIRbAA{More »
 
24tYAAGARAJJAnAi MAHEnd^ anAU.More »
 
25JE aAPAE cE tAE PAAMAE cEPATELA {ZVARbAA{More »
 
26akABAARnAVAisAnAi aAPAVAitAiVHA{T IVAILAYAMA aELAnAMore »
 
27nAVA sA*tAAEMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
28sAUbAd^AMAAEdi JGA‹VAnA dYAAlA‹ anAU.More »
 
29MAHERAMANAnAA* MAAEtAibA’ dAELAtAMore »
 
30sVAAMAi sAHJAnA*dsA*. bAALAJA MAINALAALA LA.More »
 
31JYAAEtA sAdAYA JLAEKEnA HAnAErT Ti.More »
 
32MAHAnA SAikA GAU®aAESAELAtA CAUnAiLAALA RAMACA*d^More »
 
33RVAind^nAAWA TAGAAERbAGAtA‹ Z~AiKAntAMore »
 
34aMAR Z~AœAnA*dbAGAtA‹ Z~AiKAntAMore »
 
35SYAAMAP~AsAAd MAUKR‹bAGAtA‹ Z~AiKAntAMore »
 
36sARdAR bAGAtAIsA*HMAAEdi aMAMore »
 
37H*sA MAHARAJMAHEtAA RMANAiK a. anAU.More »
 
38bAARtARtnA RA‹VA GAA*wAiJAESAi ]zAAMore »
 
39sARdAR aETLAE sARdARSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
40BAAsA*. SAAH wAiRJLAALA wAnA‹bAA{More »
 
41aAjAdinAA aASAK MAEgAANAidEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
42BAE sAAIHtYAsAkAAJAESAi dIXANAKUMAARMore »
 
43bAARtARtnA aBdULA KLAAMAJAESAi ]zAAMore »
 
44sAtA sMARNAsA*. RAEHIDYAA RtAUdAnAMore »
 
45KU*VARBAA{nAU* MAAMAERU*sA*. SAUKLA RMAESA MA.More »
 
46bAIGAnAi InAVAEditAAB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
47GAUJRAtAnAA sAEVAKAESAAH CA*d^KAntAMore »
 
48bAAeItAKIVAxAAnAnAA VAALMAiIKaAEJAEzAi ]zAAMore »
 
49sVAAMAi Z~Ai sAHJAnA*dsAAERIQYAA GAAERwAnAdAsAMore »
 
50IVAxAAnARtnAAEJAEzAi ]zAAMore »
 
51aB~AAHMA ILA*KnAQAKAER JYAA anAU.More »
 
52sMAIVA A*sA GAAEPAAlARAVA GAJAnAnA anAU.More »
 
53sMAPATELA GAAEIVA*dLAALA anAU.More »
 
54sMAITlAK LAXMAiBAA{More »
 
55DAE. HAEMAi bAAbAAJAESAi ]zAAMore »
 
56‹VAnAPAAEKARsA*. SAAH nA*dUbAA{More »
 
57‹VAnAPAAEKARsA*. nAiLAK*Q HEMA*tAKUMAAR GAUNAAbAA{More »
 
58‹VAnAPAAEKARPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
59sMAIVA A*sA GAAEPAAlARAVA GAJAnAnA anAU.More »
 
60sMAPATELA GAAEIVA*dLAALA anAU.More »
 
61sMAITlAK LAXMAiBAA{More »
 
62KLAAPAiIyAVAEdi nAVALARAMA JGAnnAAWAMore »
 
63bAARtA RtnA {IndRA GAA*wAiJAESAi ]zAAMore »
 
64tYAAGARAJJAnAi MAHEnd^ anAU.More »
 
65PADcAYAA sA*GA P~AitASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
66aEK sAtAi BAE PAItAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
67IHMAA*SAi SAELAtAnAi VAAtAArsAPATELA MAINALAALA H.More »
 
68KAFLAAEa*tAANAi VAinAESAMore »
 
69aAEcAYAAEMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
70MAEgAwAnAUzAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
71sVAGAr aHi*,nAKr aHi*MAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
72sAAEnAPA*kAiSAAH J*YAtA BAi.More »
 
73IbAXAU akA*DAnA*dsAAEPAAnAMore »
 
74bAARtARtnA RA‹VA GAA*wAiJAESAi ]zAAMore »
 
75Z~Ai ]PAAsAnAi MAHARAJsA*. aMAinA sAUSAiLAABAHEnA Ti.More »
 
76nARKEsARi sAUbAAzACAnd^ BAAEjJAESAi ]zAAMore »
 
77bAGAVAAnA Z~Ai IVAZVAKMAArsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
78aEVAA RE aMAE aEVAAbA’ IVAnAAEdMore »
 
79MAHAbAARtAMAA* MAAtAJAEzAi IdnAKRMore »
 
80WAAEDA* REkAAICAyAAEbA’ RIVASA*KR sA*.More »
 
81RAMAKB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
82sVAAMAi RAMAdAsAB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
83bAARtARtnA sAtYAIJtA RAYAJAESAi ]zAAMore »
 
84G~AET SAAEMAEnA ŠYAAEJr BAnAArDr SAAEbA’ IVAnAAEdMore »
 
85Z~Ai PARMAH*sA YAAEGAAnA*dB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
86VA*dnAiYA ÀdYAsPASArSAAH RMANALAALA CAi.More »
 
87BAERRWAi IB~AGAEIDYARSAAH RMANALAALA CAi.More »
 
88VANAK*DARELAi KEDiVYAAsA LAiLAABAHEnAMore »
 
89CA*d^GAUPtA MAAeYArQAKUR MAURLAi anAU.More »
 
90CA*d^GAUPtA MAAeYArLALLAnA‹ GAAEPAALAMore »
 
91gAnASYAAMAdAsA IBARLAAJAEzAi ]zAAMore »
 
92DAE. IVA>MA sAARAbAA{JAESAi ]zAAMore »
 
93P~AERK IVAbAuItA MAHAtMAA GAA*wAisA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
94P~AERK IVAbAuItA MAHAtMAA GAA*wAiPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
95sVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAiB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
96MAUsLAiMA MAHAtMAAaAEPAAQK JGA‹VAnA KAILAdAsA anAU.More »
 
97KESAVAsAUtAdLAALA sAURESA anAU.More »
 
98KMAAEdi ICAnAUMore »
 
99j*DAwAARiKAEQARi KKLAbAA{More »
 
100j*DAwAARiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »