Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai wAnA‹BAAPAUnAAE aXARdEHsA*. MAHEZVARi KAnA‹More »
 
2MAnAAEHR cE, tAAEPANA...dLAALA sAURESA anAU.More »
 
3IdLA dEKR ddr ILAYAAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
4Z~Ai bAKtACAIRyA aWAVAA bAIKtARsAAMAMAHEtAA MAGAnALAALA HIRKMore »
 
5Z~Ai bAKtACAIRyA aWAVAA bAIKtARsAAMAGAAEsVAAMAi atAULAKMore »
 
6PARMA PAU®zA Z~Ai Z~AiRAMAKsAEnAGAUPtA aICAntYAKUMAARMore »
 
7PA*IDtA‹-PAAEtAAnAE IVASAEsA*. CAAEwARi RAMAnAARAYANAMore »
 
8JELA DAYARi JYAP~AKASA‹GAA*wAi sAUbAd^A anAU.More »
 
9a*GAtA-HU* LAEkAK KEMA WAYAAE ?sA*. MAUnASAi MAUKUndLAALA nA.More »
 
10a*GAtA-HU* LAEkAK KEMA WAYAAE ?sA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
11a*GAtA-HU* LAEkAK KEMA WAYAAE ?dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
12nHAnAALAALA-KLAAPAisA*. MAUnASAi MAUKUndLAALA nA.More »
 
13nHAnAALAALA-KLAAPAisA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
14nHAnAALAALA-KLAAPAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
15P~AEMACA*dRAVAlA anA*tARAYA anAU.More »
 
16P~AEMACA*dGAUPtA P~AKASACA*d^More »
 
17akAAEIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
18sAR LAAkAA‹RAJnAA* sA*sMARNAAEVYAAsA IyAbAUVAnA GAAeRiSA*KRMore »
 
19sAR LAAkAA‹RAJnAA* sA*sMARNAAEJAEBAnAPAUyAA JYA*ItALAALA LAALA‹bAA{More »
 
20KUMAARnA# aASAAnA#YAAIxAK aMAMore »
 
21awAitA sAAtAsA*. dVAE VAsA*tAMore »
 
22awAitA sAAtAsA*. sAAEnAi RMANAMore »
 
23awAitA sAAtAsA*. GAADitA JYAntAMore »
 
24tAttVAIVACAAR anAE aIbAVA*dnAASAAH CAiMAnAbAA{ CAKUbAA{More »
 
25sAuRJnAAE cDidARsA*. sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
26PAsArnAEILAITJAEzAiPAURA SAISAKLAAMore »
 
27sAAIHtYA anAE P~AGAItAsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
28sAAIHtYA anAE P~AGAItAsA*. IyAVAEdi nAVALARAMA J.More »
 
29IVAVAECAnAnAi aABAAEHVAAJAESAi RMANALAALAMore »
 
30KA*CAnAJ*gAAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
31sAAIHtYA KLLAAELAsA*. kAAnAsAAHEBA aAtMAARAMA nAAnAAbAA{More »
 
32nAVAKAEQAnAU* YAUœJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
33sAMAsA*VAEdnAJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
34CAAIRyAPAuJAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
35CAAIRyAPAuJAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
36GAAEzQiJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
37{IzAKAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
38PAIRSAiLAnAIyAVAEdi IVAzNAUP~AsAAd RNAcAEDLAALAMore »
 
39‹VAnA anAE sAAIHtYAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
40sAMAsA*VAEdnAJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
41sAAIHtYA anAE ‹VAnAnAA* WAAEDA*K aWArdSArnAAEIyAVAEdi RItALAALA MAAEHnALAALAMore »
 
42IsMAtA LAHRiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
43sARVAeYAU*sA*. PATELA IVAnAAEdBAAlAAMore »
 
44sARVAeYAU*sA*. KAETiCAA P~ANAYABAEnAMore »
 
45sARVAeYAU*sA*. MAHEtAA diPAKMore »
 
46sARVAeYAU*sA*. JAEzAi IdnAKRMore »
 
47sARVAeYAU*sA*. B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
48GAUJRAtAnAA CAARNAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsARAEHIDYAA RtAUdAnAMore »
 
49THUKAEsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
50sARdAR PATELA PAsA*d KRELAAE PAyAVYAVAHARMAHEtAA diPAK anAU.More »
 
51sARdAR PATELA PAsA*d KRELAAE PAyAVYAVAHARsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
52GAAEVAwArnARAMA : aEK awYAYAnAJAESAi RMANALAALAMore »
 
53SAeLAi anAE sVAvPAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
54KIVAPAIRCAYAdLAALA sAURESAMore »
 
55sAURESA JAEzAi WAi sAURESA JAEzAiSAAH sAUMAnAMore »
 
56Z~AEYAAEwAMArPARikA ‹VAnALAALA IyA.More »
 
57IVAVAECAnAnAi P~AI>YAAJAESAi RMANALAALAMore »
 
58gAinAA diVAAnAAE ]JAsAdVAE HRind^More »
 
59aIbA>MAPATELA CAi. nAA.More »
 
60KLAAbAAVAnAAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
61nAATYAKlAAQAKR wAiRUbAA[More »
 
62RsA anAE RUICAQAKR wAiRUbAA[More »
 
63aAtMAKWAA : sVAvPA anAE IVAKAsAKDiaA RsAiLAAMore »
 
64KlAA aETLAE SAU* ?dEsAA{ MAGAnAbAALA P~AbAUdAsA anAU.More »
 
65nAVAnAVA vPAEJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
66aAJnAi XANAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
67tAULAnAAtMAK sAAIHtYAAbYAAsAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
68bAI’KAVYA : aEK awYAYAnASAAH nAiLAA*JnAA sAU.More »
 
69GAULAABAnAAE GAJRAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
70RELVAE PLAETFAEMArbAGAdEVA KnAUMore »
 
71dAGAbAGAdEVA KnAUMore »
 
72MAAdAMA KYAURiKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
73bAAVAMAUd^AIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
74GAdARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
75sAR LAAkAA‹RAJnAA* sA*sMARNAAEMore »
 
76aMAR CAIRyARAVAlA BAAPAALAALA VAENAiRAMAMore »
 
77VAUD^AE IVALsAnAMore »
 
78wAnYA wARA GAUJrRisA*. VAKiLA wAivbAA{More »
 
79wAnYA wARA GAUJrRisA*. VAKiLA wAivbAA{More »
 
80wAnYA wARA GAUJrRiBAUœ P~AIVANAbAA{More »
 
81ÀIzAKESACA*d^More »
 
82aJAUrnAMore »
 
83R*GAbAuIMAPARMore »
 
84GAAetAMA BAUœMore »
 
85P~AEMAAnA*d : aEK awYAYAnASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
86sVAAMAi Z~Ai RAMAdAsA‹RAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
87MAARA ‹KAKA - MAARU* RANAPAURMAHEtAA LAAbAUBAHEnAMore »
 
88nAVAYAUGAnAAE P~AHRi nAMArdMore »
 
89Z~AiMAnnAWAURAMASAMAAr aACAAYAr‹More »
 
90SA*KRACAAYArMore »
 
91wAMAArtMAAaAEnAA* CAIRtAAEMore »
 
92tAMAE aETLAE tAMAEVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
93PAuJYA Z~Ai aJRAMAR‹ sVAAMAinAU* ‹VAnACAIRyAsVAAMAi RtnACA*d^‹More »
 
94bAGAVAAnA MAHAVAiR ‹VAnA anAE dSArnARAJEnd^ MAUInAMore »
 
95Z~Ai JLAARAMA JYAAEtAMore »
 
96MAnA MAMAtAA nAE MAAYAAnA*dA GAULASAnAMore »
 
97a*tARnAi aA*kAEnA*dA GAULASAnAMore »
 
98IVAxAAnAnAi IVAbAuItAaAE-5JAnAi YAAEGAEnw^More »
 
99vPAKAESAAAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
100sAA*{BAABAA CAIRyAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »