Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aDwAE RstAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
2sAiwAA* CAqANAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
3bAARtA bAuzANA MAALAVAiYAA‹More »
 
4MAE* PAA*kAAE FFDAVAibA’ tAnAsAUkAMore »
 
5j*DAwAARiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
6j*DAwAARiKAEQARi KKLAbAA{More »
 
7nARËsAHRAVA IdVAEITYAAMAEq sAUIsMAtAAMore »
 
8tAU* KAENA ?MAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
9SA*KRACAAYArBAXAi MAwAUsAudnA IVA. anAU.More »
 
10SA*KRACAAYArMAHAdEVAnA Ti. aEMA. PAi.More »
 
11JYAAEtA sAdAYA JLAEdVAE HRind^ anAU.More »
 
12JYAAEtA sAdAYA JLAEHEnRi {nAEjMore »
 
13MAHAnA SAikA GAU®aAEMAHEtAA KLYAANA‹ IVA”LAbAA{ anAU.More »
 
14LAAEHANAA MAHAJnAAEMAAwAVAANAi RItALAALAMore »
 
15MAHAMAAnAVAAEdEsAA{ KeLAASABAEnA tAnAUbAA{More »
 
16RAzT^nAA sAUKAnAi sARdARKDiKR YASAVA*tAMore »
 
17Z~Ai GAU®‹GAJEnd^GADKR VAsA*tA aEnA.More »
 
18Z~Ai aRIVA*d ‹VAnAPAURANAi a*BAALAALAMore »
 
19sAtA sMARNAsA*. RAEHIDYAA a*BAAdAnAMore »
 
20KU*VARBAA{nAU* MAAMAERU*sA*. dVAE {ZVARLAALA R.More »
 
21sAuYArnAA* sA*tAAnAAEIyAVAEdi JYAEnd^More »
 
22Z~Ai RMANA MAHIzArsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
23anA*tA sAiMAABAARAET sAAR*GAMore »
 
24aB~AAHMA ILA*KnAFAEsTR GAinAiVAiaEVAMore »
 
25d^zTA anAE syAzTAQAKR wAiRUbAA[More »
 
26KBAiRCAAVADA IKSAnAIsA*H anAU.More »
 
27KBAiRI VAEdi HJARiP~AsAAdMore »
 
28aAIFKnA sAFARiRAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
29YASAMAA sA*KEtAMAHEtAA RsAiKMore »
 
30sA*bAVA-asA*bAVAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
31tYAAGARAJsAAMBAMAuItAr PAi.More »
 
32GAAEVAwArnARAMAJAEzAi RMANALAALAMore »
 
33RstAAERANAPAURA IdLAiPAMore »
 
34]tARAkA*DIyAVAEdi HRiSAMore »
 
35KjVAERi KMore »
 
36aAnA*d bAeRVAiBAARAET sAAR*GAMore »
 
37BAUIœCAAtAUYAr InAR*tAR VAAtAAEVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
38BAUIœCAAtAUYAr InAR*tAR VAAtAAEVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
39BAUIœCAAtAUYAr InAR*tAR VAAtAAEVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
40BAUIœCAAtAUYAr InAR*tAR VAAtAAEVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
41IbAXAU akA*DAnA*ddVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
42bAGAVAAnA BAUœnAA* P~AERK P~AsA*GAAEBAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
43RAMASAAsyAiSAEQ RtAUbAA{More »
 
44sAUbAAzACA*d^ BAAEjaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
45bAARtARtnA BAAdSAAHkAAnARAVALA KnAUbAA{More »
 
46bAKtA PAiPAA‹More »
 
47VAHALAnAA* VALAkAA*MAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
48PA*IDtA IVAzNAU IdGAMBARPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
49PA*IDtA IVAzNAU IdGAMBARaAQVALAE IVA. RA.More »
 
50MAAnAVA sAAeRbAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
51REIPADEKsA {*IGLASA sPAiIK*GA KAEsArIyAVAEdi SASAiKLAA anAU.More »
 
52MAHIzAr dYAAnA*d‹sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
53bAARtARtnA GAAEIVA*dVALLAbA PA*tARAVALA KnAUbAA{More »
 
54wARtAinAA CAA*d wARtAinAA sAuRJSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
55Z~Ai KUMAARPAAlA bAuPAAlA CAIRyASAAH MAAEtAiCA*d aAEwAVA‹ anAU.More »
 
56Z~Ai KUMAARPAAlA bAuPAAlA CAIRyAJYAIsA*HsAuIRMore »
 
57Z~Ai KUMAARPAAlA bAuPAAlA CAIRyASAAH MAAEtAiCA*d aAEwAVA‹ anAU.More »
 
58Z~Ai KUMAARPAAlA bAuPAAlA CAIRyAJYAIsA*HsAuIRMore »
 
59sA*tA ‹VAnA sAUVAAsAsA*. dA*DEKR SA*KR bAAsKRMore »
 
60VAERAnA ‹VAnAsA*. PA*DYAA P~AdiPAMore »
 
61IKSAAERCAIRtAMAAlAAHzAr aSAAEKMore »
 
62IKSAAERCAIRtAMAAlAAHzAr aSAAEKMore »
 
63tAUKARAMAJAEzAi VAAsAUdEVA MAHASA*KR anAU.More »
 
64HEMACA*d^ACAAYArdAESAi BAECARbAA{More »
 
65MAAnAVAsAAeRbAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
66aPA*GAnAi P~AItAbAAdEsAA{ MAGAnAbAALA P~AbAUdAsA anAU.More »
 
67P~AEMAdiVAAnAi MAiRA*dEsAA{ sAUREnd^RAYAMore »
 
68aEK GAwAEDAnAi aAtMAKWAAsA*. PATELA KMAUBAHEnA PAU. cAE.More »
 
69IVAZVAIVAkYAAtA IVAbAuItAaAEdLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
70IKSAAERCAIRtAMAAlAAHzAr aSAAEKMore »
 
71JYAIbAkkAUsA*. GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
72MAwYAAH#nAnAA* MAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
73PAIRV~AAJKnAU* PAAWAEYAWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
74RsARAJVAi P~AEMAAnA*ddEsAA{ sAUREnd^RAYAMore »
 
75sAiwAA* CAqANAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
76IVAZVAIVAkYAAtA IVAbAuItAaAEdLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
77>A{sLARnAi aAtMAKWAA>A{sLAR VAAELTR PAi.More »
 
78MAARA sAMAKALAinA KIVA sVA. MAINALAALA dEsAA{MAAEdi ICAnAUMore »
 
79sVAAMAi Z~AœAnA*ddVAE nAAnAUbAA{More »
 
80sAR sAeYAd aEHEMAdnAU* CAIRyAKAdRi MAHEBAUBAIMAYAA* [MAAMABAXAMore »
 
81SAAsyAi‹nAA ‹VAnAnAA RAEMAA*CAK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
82sAAXAAtKARnAE PA*WAE tAUKARAMAJAEzAi VAAsAUdEVA MAHASA*KR anAU.More »
 
83MAAnAVAsAAeRbAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
84MAINALAALA nAbAUbAA{ : sAAIHtYAsAAwAnAAQAKR wAiRUbAA[More »
 
85sA*tA MAulAdAsAQ‰R MAAERAR‹ cGAnALAALAMore »
 
86MAjwAARKAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALA anAU.More »
 
87Z~Ai bAGAA dAESAinAU* ‹VAnA VARAJKIVA MAAVAdAnA‹ bAiMA‹bAA{ RtnAU*More »
 
88aAPANAA* sAAXARRtnAAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
89RMANA MAHIzArsARLAA JGAMAAEHnA anAU.More »
 
90Z~Ai RMANA MAHIzArsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
91sVAiDnA : sAAEnAAnAU* IPA*JRMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
92Z~AiMAAETAnAA ‹VAnAP~AsA*GAAEKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
93IsA*HAVALAAEKnAaAEjA wAnAVAntAMore »
 
94aEK KIVAnAi aAtMAKWAA aEK KLAAKARnAU* aAtMAInAVAEdnAGAA*wAi sAUbAd^A anAU.More »
 
95sA*GAitAKARAE nAA sAA*InAwYAMAA*diVAAnA‹ BATUKMore »
 
96Z~Ai IH*GAULAA PAURANASAAsyAi cAETALAALA CA*d^SA*KR anAU.More »
 
97KBAiRCAAVADA IKSAnAIsA*H anAU.More »
 
98KBAiRI VAEdi HJARiP~AsAAdMore »
 
99{InKLAABAnAAE aAtASAsA*. SAAH MAUKUndMore »
 
100>AIntA-sAM~AAT CAnd^SAEkAR ``aAjAd``RAVAlA HsAMAUkAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »