Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAAwAUCAIRtA IyAVAEdisAAHEBAsA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
2VAAtsALYAMAuItAr MAAWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
3RVAind^nAAWA QAKURaAEjA wAnAVAntAMore »
 
4MAARi HKiKtA anAE anYA aAtMAKWAAtMAK LAkAANAAEsA*. QAKR wAiRUbAA{More »
 
5MAARi HKiKtA anAE anYA aAtMAKWAAtMAK LAkAANAAEKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
6KIVAVAR RVAind^nAAWA QAKURSAAH KA*ItALAALA MAINALAALAMore »
 
737 sAAIHItYAK InABA*wAAEPATELA CA*dULAALAMore »
 
8PA*CAAEtAER VAzArnAAE nAVAJVAAnA dAEDVAiR jiNAAbAA{ nAAIVAKVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
9Z~Ai RAMAKbA’ RtnAEZVAR bAVAAnAiSA*KR anAU.More »
 
10{InKLAABAnAAE aAtASAsA*. SAAH MAUKUndMore »
 
11{nsAAnA IMATA du*GAAZ~AiwARANAi KMore »
 
12RAGA dRBAARidVAE HRind^ anAU.More »
 
13RAGA dRBAARiSAUKLA Z~AiLAALAMore »
 
14sAMAG~A nAATYAKsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
15sAMAG~A nAATYAKMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
16CAALAAE bAJVAiaEMAALAVAi nATVARLAALAMore »
 
17PAAnWAJnAnAA sAkAAaeYAuBA aBAu sA{dMore »
 
18MAIDYAAnAU* aXARKAYArIyAVAEdi nAVAinACA*d^ aEnA.More »
 
19MAHAtMAA aEMAsArnAnAA InABA*wAAEPAAREkA MAINALAALA cAETALAALAMore »
 
20CAAR KIVAdLAALA sAURESAMore »
 
21MAAEtAnAA* PAGALAA*aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
22HAnsA aEnDRsAnA PARiKWAAVAILA-1sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
23MAURLAiVAALAEsA FAwARMore »
 
24sAuRdAsAdEsAA{ aEMA. aELA. anAU.More »
 
25aAtMAKWAAnAA TUKDAVAALAEsA FAwARMore »
 
26aHLYAABAA{SAMAAr HiRALAALAMore »
 
27sA*sKAR kAAtARSAAsyAi IVAJYA anAU.More »
 
28aRBAstAAnAnAAE sAAERQi sAAEdAGARVAewA CA*dULAALAMore »
 
29aHLYAABAA{SAMAAr HiRALAALAMore »
 
30wAUMMAsAnAE PAELAE PAARMAAtARi VAJ^More »
 
31aMAiCA*dnAi aMAidIzTZ~Ai bAAnAUIVAJYA‹ GAINAVARZ~AiMore »
 
32sAAXAR nAVALARAMA LAXMAiRAMAnAU* ‹VAnAVAIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
33PA*IDtA bAAtAkA*DESAEQ CA*d^KAntA anAU.More »
 
34PA*IDtA bAAtAkA*DERAtA*JnAKR aEsA. aEnA.More »
 
35MAUIsLAMA->AIntAKARi aSAFAK-]LLAA-kAAnARAVAlA HsAMAUkAMore »
 
36RMANALAALA sAAEnAisA*. GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
37IP~AnsA IBAsMAAKrVAAsAU IVAJYA MAU.More »
 
38sARsVAtAiCA*d^IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
39sARsVAtAiCA*d^IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
40bAGAVAAnA anAE {nsAAnAMAHEtAA RsAiKMore »
 
41aA{nsTA{nAJAESAi ]zAAMore »
 
42IyAVAENAitAiWArPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
43sA*tA ‹VAnAsAAeRbAsA*. wAAEIRYAANAi MAHAdEVAMore »
 
44JenAACAAYAr Z~AiMAAnA# LAVA‹sVAAMAinAU* ‹VAnA CAIRyAMAUInA Z~Ai JEQMALA‹More »
 
45Z~Ai a*BAUbAA{ PAURANAitALAATi MAulA‹bAA{More »
 
46VAiR sAAVARKRJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
47MAAdAMA KYAuRiJAESAi ]zAAMore »
 
48>A{sLARnAi aAtMAKWAAMAHEtAA VAAsAUdEVA anAU.More »
 
49JVAAHRLAALA nAHERUdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
50DAÂAbAA{ wAAElASAA‹ : aEK awYAYAnAQAKR bARtAKUMAARMore »
 
51RMANA MAHIzArK<. sVAAMAinAAWAnA#More »
 
52KMArYAAEGAi nAARNAdAsA KAKAK*TK P~AEMAABAHEnAMore »
 
53aAwAUInAK aEKA*KiVYAAsA sAItASAMore »
 
54CA*DiPAAQ YAAnAE dUGAArsAPtASAtAinAA aAwYAAItMAK RHsYAnAi Tu*Ki nAAE*wJAnAi bAAnAUSA*KR dLAPAtARAMAMore »
 
55sMA]dESAi CAA*PASAi IVA.More »
 
56sAAIHtYAKAR KnAeYAALAALA MAUnASAiGAA*wAi sAi. aECA. `sAUHAsAi`More »
 
57aEK KIVAnAi aAtMAKWAA aEK KLAAKARnAU* aAtMAInAVAEdnAnAUREYAEVA RUDAELFMore »
 
58aEK KIVAnAi aAtMAKWAA aEK KLAAKARnAU* aAtMAInAVAEdnAaEVAtAUSAEnKAE aEVAJEnAiMore »
 
59MAARi dAstAAnAGAA*wAi sAUbAd^AMore »
 
60Z~Ai HEMACA*d^ACAAYArwAuMAKEtAUMore »
 
61aAwA sAUwAARK MAHEtAA‹ dUGAArRAMAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
62P~AGATYAA a*tAYAArMAi RE !]PAAwYAAYA RNAwAiRMore »
 
63KnAeYAALAALA MAUnASAiaAEjA MAFtAMore »
 
64aAwA sAUwAARK MAHEtAA‹ dUGAArRAMAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
65sAHRAnAi bAVYAtAACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
66BA*GALAA dESAnAA bAAGYAIVAwAAtAA BA*GAVAiR SAEkA MAU‹BACAetAnYAMore »
 
67Z~Ai sVAAMAi ICAdAnA*d sARsVAtAiICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
68SAA*ItAInAKEtAnAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
69PAURUzAAWAr PAAEtAAnAAE : P~AsAAd P~AbAUnAAEQAKR SARd anAU.More »
 
70aAkYAAnAMAALAAanA*tAP~AsAAd IyAKMALAALAMore »
 
71MAEgAANAi : sMARNAMAuItArsA*. MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
72{InKLAABAnAAE aAtASAsA*. JAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
73sAAwAUCAIRtA IyAVAEdisAAHEBAsA*. dESAPAA*DE PAA*DUR*GAMore »
 
74bAARtARtnA sAi. VAi. RAMAnAJAESAi ]zAAMore »
 
75IVAxAAnARtnAAEJAEzAi ]zAAMore »
 
76aA{nsTA{nAJAESAi ]zAAMore »
 
77sA*tA‹VAnAnAi sAUVAAsAJAnAi KMore »
 
78sVAPnAdzTA MAUnASAibA’ IVAnAAEdMore »
 
79DAE. IVA>MA sAARAbAA{JAESAi ]zAAMore »
 
80RMAABAA{ RAnADEnAU* CAIRyAPA*IDtA MAALAItABHEnA {ZVARP~AsAAdMore »
 
81KAEMAEDi IK*GA CAALAir CAEIPLAnAbA’ IVAnAAEdMore »
 
8237 sAAIHItYAK InABA*wAAEbA’ RMAESA MA.More »
 
8337 sAAIHItYAK InABA*wAAEQAKR bARtAKUMAARMore »
 
84Z~Ai BAAPAUsAAHEBA IMATKRRAVAlA PAAEPATLAALA LAXMAiRAMAMore »
 
85SAU>tAARKVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
86VAnAKnYAAMAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
87VAnAKnYAAVAA{LDR LAAERA {nGAAELsAMore »
 
88KIlAYAUGAnAAE KMArVAiRVYAAsA KMore »
 
89SAAHnAVAAjnAi sA*GAAWAEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
90SAAHnAVAAjnAi sA*GAAWAEVAMAAr InAR*JnAMore »
 
91VAnAMAA* VAsYAA*, nAGARE VAsYAA*MAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
92VAnAMAA* VAsYAA*, nAGARE VAsYAA*VAA{LDR LAAERA {nGAAELsAMore »
 
93aPARAwAVAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
94CAVArNAAdR‹ P~AIVANAMore »
 
95awAtAnA aEKA*Ki sA*CAYAsA*. VYAAsA sAtAiSAMore »
 
96aEKA*Ki sA*CAYAsA*. VYAAsA sAtAiSAMore »
 
97bAGAVAAnA MAHAVAiRbA’ MAiRA*More »
 
98Z~Ai aAnA*dMAYAi MAAsA*. sVAAMAi awYAAtMAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
99BAE sAAIHtYAsAkAAJAESAi dIXANAKUMAARMore »
 
100tAARAMAeyAKCAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »