Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAxAAnAiaAE : JEMANAE SAAEwAKAEnAE CAiLAA CAi*wYAASAUKLA JYAntAi anAU.More »
 
2PAAnWAJnAnAA sAkAAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
3SABdsAILALAQAKR bARtAKUMAARMore »
 
4sAunAA IVAsAAMAAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
5SAMANAA* sA*GAE MHALAE HeYAUMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
6PAIRP~AEXAAdAESAi HsAMAUkAMore »
 
7sAuRdAsAVAMAAr V~AJEZVARMore »
 
8aHLYAABAA{RAVAlA RJnAiKAntA anAU.More »
 
9KIVA KAntASAAsyAi IVAJYAMore »
 
10aHLYAABAA{RAVAlA RJnAiKAntA anAU.More »
 
11‹VAnA VAEdsAEnA KESAVACA*d^More »
 
12‹VAnA VAEdsAEnA KESAVACA*d^More »
 
13SABdInAIMAttAJAnAi KnAUbAA{More »
 
14sAAXAR nAVALARAMA LAXMAiRAMAnAU* ‹VAnAVAsA*. JAEzAi RMANALAALAMore »
 
15sAAXAR nAVALARAMA LAXMAiRAMAnAU* ‹VAnAVAPA*DYAA nAVALARAMA LA.More »
 
16RMANAbAA{ nAiLAK*QVYAAsA CA*PAuMore »
 
17sA*PAuNAr >AIntAnAE MAAGAEr JYAP~AKASA‹nAARGAAElAKR VAsA*tAMore »
 
18sA*PAuNAr >AIntAnAE MAAGAEr JYAP~AKASA‹dVAE JSAVA*tAi anAU.More »
 
19sAJrKnAi aA*tARKWAAJAESAi ]MAASA*KR anAU.More »
 
20MAHAbAARtAKWAAVAEdVYAAsAMore »
 
21aAtMAKWAAnAA TUKDAVAALAEsA FAwARMore »
 
22aAtMAKWAAnAA TUKDAVAALAEsA FAwARMore »
 
23PARMAbAKtA Z~Ai JLAARAMA BAAPAAMore »
 
24sA*tAAEnAi sAUVAAsASAEQ RtAUbAA{More »
 
25sA*tAAEnAi sAUVAAsAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
26kAILALA IJB~AAnAdLAALA sAURESAMore »
 
27sA*GA asA*GAdVAE HRind^More »
 
28VAiRA*GAnAA RANAi LAXMAiBAA{RAVAlA HsAMAUkAMore »
 
29awAtAnA aEKA*Ki sA*CAYAsA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
30MAAdAMA KYAuRiMAHEtAA BALAVA*tARAYA anAU.More »
 
31aEKA*Ki sA*CAYAsA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
32IVAxAAnAiaAE : JEMANAE SAAEwAKAEnAE CAiLAA CAi*wYAABAILArnGAEMA RAEJRMore »
 
33{InKLAABAnAAE aAtASAsA*. SAAH MAUKUndMore »
 
34aXAYAPAAyABAARAET sAAR*GAMore »
 
35VA*SA VAARsAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
36VA*SA VAARsAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
37aSAAE JRWAUzT^dABAU aEVARd aE. Di.More »
 
38Z~Ai sVAAMAi RAMAdAsAsA*. PA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
39KIVACAIRtASAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
40bAKtA P~AH#LAAdsA*. PATELA VAAMAnARAVA P~AA.More »
 
41KIVACAIRtASAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
42sARdAR VALLAbAbAA{dEsAA{ JYAdEVAMore »
 
43MAHAP~AbAU Z~Ai VALLAbAACAAYArsA*. SAAsyAi P~AwAUMnA BA.More »
 
44Z~AiMAd# RAJCA*d^sA*. aACAAYAr tARUBAEnAMore »
 
45IGAJUbAA{sA*. GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
46LAAEPAAMAUd^A : kA*D 1MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
47aMAR HUtAAtMAA RAMAP~AsAAd ``IBAIsMALA``RAVAlA HsAMAUkAMore »
 
48MAHAnA sAEnAAPAItA tAAtYAA TAEPAERAVAlA HsAMAUkAMore »
 
49>AIntA-KEsARi VAAsAUdEVA BAlAVA*tA FDKERAVAlA HsAMAUkAMore »
 
50bAARtAnAA VAiRPAU®zAAEMore »
 
51IVAnAAEd bA’RAVALA P~AFULLAMore »
 
52Z~Ai RAMAKdLAALA sAURESAMore »
 
53aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtA bAA.1-2JEsALAPAURA ISAVALALAALAMore »
 
54sVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAiawVAYAUr ISAVAAnA*dMore »
 
55sVAAMAi sAHJAnA*dsA*. nAAYAK BALLAUbAA{ dULArbAbAA{More »
 
56Z~AiCAetAnYA MAHAP~AbAUPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
57Z~AiCAetAnYA MAHAP~AbAUB~AÁCAARi P~AbAUdttAMore »
 
58YAUIwAIzQRnAAnAA bAA[More »
 
59Z~AiCAetAnYA MAHAP~AbAUPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
60Z~AiCAetAnYA MAHAP~AbAUB~AÁCAARi P~AbAUdttAMore »
 
61dUInAYAA BAdLAA{ GA{PATELA PAnnAALAALAMore »
 
62R*GAinA IJ*dGAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
63bAAWAU*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
64KiItAr KERA* KAETDAbA’ dAELAtAMore »
 
65JHAEnA KEnAEDiBAnsAr JEMsA MAEKG~AEGARMore »
 
66wAuPAsAlAiPAETLAiKR {ZVARMore »
 
67dILAtA IdVAAKR-2bA’ dAELAtAMore »
 
68dILAtA IdVAAKR-2bA’ dAELAtAMore »
 
69aLAkAnAA* aVAwAutAAEVAAgAANAi KnAeYAALAALA V~AJLAALAMore »
 
70SAU>tAARKVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
71gADtAR anAE CANAtARbA’ nAAnAAbAA{More »
 
72KRAMAdAsAMore »
 
73bAKtA BAAGAikAAnARANAA MAANAEKLAALA SA*KRLAALAMore »
 
74BAABAA akA*DIbAXAURANAA MAANAEKLAALA SA*KRLAALAMore »
 
75bAKtA BAAGAikAAnARANAA MAANAEKLAALA SA*KRLAALAMore »
 
76kAAnABAHAdUR aRdESAR‹ SAEQRtnAU* MAAVAdAnA‹ bAiMA‹bAA{More »
 
77MAHAtMAA Z~Ai sARYAUdAsAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
78GAULAABAnAAE GAJRAEsA*tA PAUInAtAMore »
 
79BAANAbA’nAi aAtMAKWAAwAAElAIKYAA nAVAR*GA anAU.More »
 
80sAAeRAzT^nAA* sA*tA jRNAA*LAAkAANAi BARKtAMore »
 
81LAAEHANAA sA*tAAEVAAgAANAi KnAeYAALAALA V~AJLAALAMore »
 
82sAJrKsAEtAUsA*. aSAAEK `CA*CALA`More »
 
83MAARA* sA*sMARNAAEvjVAELT {LAinAAERMore »
 
84a*tARnAi aA*kAEMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
85bAALANA, ]œVA anAE bAiMAMAAEdi RAMALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
86IVAxAAnAnAi IVAbAuItAaAE-5MAAEdi IKSAAERMore »
 
87HjRtA MAAEHMMAd PAYAGAMBAR (sA.)bA’ nAAnAAbAA{More »
 
88aAkAETbA’ aIZVAnAiMore »
 
89aAkAETbA’ aIZVAnAiMore »
 
90GAUJRAtAi bAAzAAnAU* aeItAHAIsAK VYAAKRNAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
91PAyA*, PAUzPA* FLA* tAAEYAMA#sA*. dVAE RAJULAMore »
 
92PAyA*, PAUzPA* FLA* tAAEYAMA#sA*. JAnAi BAlAVA*tAMore »
 
93RAGA-anAURAGASAAH nATVARMore »
 
94P~ANAYABA*wAnA*dA GAULASAnAMore »
 
95JANAVAA YAAEGYA BAABAtAAEMore »
 
96aAVAtAi KALAnAA gADVAeYAAMore »
 
97nARIsA*H MAHEtAAMore »
 
98KAQi KUlA IdPAKMore »
 
99PARMAPAuJYA Z~Ai DU*GARIsA*H‹ sVAAMAinAU* ‹VAnACAIRyABAAVAisAi SAAIntALAALAMore »
 
100PARMAPAuJYA Z~Ai DU*GARIsA*H‹ sVAAMAinAU* ‹VAnACAIRyASAEQ SAAIntALAALA VAnAMAAlAiMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »