Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1HEn~Ai FAEsAETnAU* ‹VAnA CAIRyAMore »
 
2BAABAU BA*IKMACA*d^nAU* sA*IXAPtA VAMore »
 
3sVAAMAi Z~Ai RAMAdAsA‹RAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
4Z~Ai KAnA‹bAA{More »
 
5MAnAAEHRMAAlAA tAWAA sAVAArtMA bAAVA P~AdiPAHAWAi GAULAABARAYA KLYAANARAYAMore »
 
6Z~Ai anA*tAP~AsAAd‹More »
 
7MAHAnA VAexAAInAKAEMore »
 
8MAnAAEHRMAAlAA tAWAA sAVAArtMA bAAVA P~AdiPAHAWAi GAULAABARAYA KLYAANARAYAMore »
 
9Z~Ai anA*tAP~AsAAd‹More »
 
10IVAnAAEBAA sAAWAE BAAlAPANAMAA*PATELA a*BAU H. anAU.More »
 
11IVAnAAEBAA sAAWAE BAAlAPANAMAA*bAAVAE BAAlAKAEBAAMore »
 
12Z~Ai aANAdA BAAVAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
13Z~Ai sAMAWAr RAMAdAsAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
14Z~Ai aAwA SA*KRACAAYAr bAGAVAAnAnAU* sA*IXAPtA ‹VAnACAIRyAsVAAMAi KESAVAAnA*dMore »
 
15sAAIHItYAK P~AItAMAAaAEGAA*wAi sAUbAd^A anAU.More »
 
16sAAIHItYAK P~AItAMAAaAECAEkAAEVA aEntAnAMore »
 
17sAAIHItYAK P~AItAMAAaAEtAAELsAtAAEYA MAAdAMAMore »
 
18sAAIHItYAK P~AItAMAAaAEtAAELstAAEYA ILAYAAEMore »
 
19sAMAWAr sAAwAKGAqVAi H. nAA.More »
 
20sA*tAsAAGARsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
21sA*tA sAAeRbAYAAEGAEZVARMore »
 
22Z~AiMAd# RAJCA*d^-‹VAnA JYAAEItAMAUInA Z~Ai PAUNYAIVAJYA‹More »
 
23P~AKASAnAA PAuJARiaAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
24Z~AEYAAWAir dAdAsAAHEBA MAAVAlA*KRCA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
25IsAttAER GAUJRAtAi KVAIYAyAiaAEPARikA GAitAAMore »
 
26Z~AinAAWACAIRtAAMACA*dARANAA MAANAEKLAALA nAAnA‹More »
 
27aPA*GAnAi aARAwAnAABAXAi JYAntA anAU.More »
 
28aPA*GAnAi aARAwAnAARsAELA HERAELDMore »
 
29Z~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
30VAUD^AE IVALsAnAPAAQK dEVAV~AtA anAU.More »
 
31dEIVAYAANABAARHQ {SARdAsA‹More »
 
32P~AEMAAnA*d aEK awYAYAnAMore »
 
33IVAIKRNASAMAAr GAAetAMAMore »
 
34IVAIKRNASAMAAr GAAetAMAMore »
 
35MAARi dUInAYAAsnAEHRISMAMore »
 
36VAHEMAi dUInAYAAdEsAA{ SAAERABA‹ MAnACAER‹More »
 
37aALBATr sVAA{tjRPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
38‹VAnAnAU* PAIRVAtArnA KRnAAR aEK ad#bAutA ‹VAnAKWAAbA’ B~A. KU. dUSYAntAbAA{More »
 
39‹VAnAnAU* PAIRVAtArnA KRnAAR aEK ad#bAutA ‹VAnAKWAAsA*. HsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
40CAA*PASAibAA{PARMAAR tAktAIsA*HMore »
 
41wAnYA wARA GAUJrRisA*. VAKiLA wAivbAA{More »
 
42Z~AiRAMAKsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
43sVAAMAi IVAVAEKAnA*d aEMAnAA sAdUPAdESAMore »
 
44aMAiduRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
45IVAIKRNASAMAAr GAAetAMAMore »
 
46PAURAtAnA ŠYAAEtAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
47VAAER*TbAGAdEVA KnAUMore »
 
48sMAGALARbAGAdEVA KnAUMore »
 
49{nDAEnAEISAYAAMAA*SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
50Z~AEzQ InABA*IwAKAaAEsA*. dEsAA{ MAinAUMore »
 
51KCc BABAA*bADA{ GAAEKMore »
 
52{*GLAA*DnAAE sARlA {ItAHAsA anAE RAŠYAVYAVAsWAAPATELA CAUnAiLAALA bAikAAbAA{More »
 
53{*GLAA*DnAAE sARlA {ItAHAsA anAE RAŠYAVYAVAsWAAbA’ GANAPAItAP~AsAAd LALLAUbAA{More »
 
54VAisA sAAIHtYAK InABA*wAAEMAAstAR wAMAErnd^ MA. (MAwAURMA#)More »
 
55VAisA sAAIHtYAK InABA*wAAEPATELA KESAUbAA{More »
 
56VAisA sAAIHtYAK InABA*wAAEdVAE IJtAEnd^More »
 
57sAPAnAA* sARi PADYAA*nA*dA GAULASAnAMore »
 
58vPAKAESAAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
59BA*wAnA tAuTYAA*wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
60bAinAi MAATinAi MAHEKsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
61sA*bAuItASAUKLA RMAESA MA.More »
 
62bAtAMore »
 
63nAVAKAEQAnAU* YAUœJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
64MAwYAKALAinA GAUJRAtAi KIVAtAAMAA* P~AEMALAXANAAbAIKtAPATELA sAAEMAbAA{ sAi.More »
 
65KIVAtAAnAi BAARiaEWAidLAALA sAURESAMore »
 
66SABd sAGAPANAnAA* FuLAbA’ GAUNAVA*tAMore »
 
67GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsA]PAAwYAAYA aMAMore »
 
68CA*dRVAAEsA*. PA*DYAA aARtAiMore »
 
69CA*dRVAAEPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
70bAAVA-P~AItAbAAVAVYAAsA dXAAMore »
 
71wAUMMAsAnAE PAELAE PAARdVAE MAKRndMore »
 
72IH*dinAA IVAKAsAMAA* GAUJRAtAiaAEnAAE FAlAAEdVAE JnAKSA*KR MAnAUSA*KRMore »
 
73aVAARnAVAARKAKA KALAELAKRMore »
 
74vPAIKtAKDIKYAA KMore »
 
75KIVA nHAnAALAALAnAi KIVAtAAMAA* MAAnAVA‹VAnA dSArnASAAH wAnAVA*tAMore »
 
76bAAVAsAEtAUsA*. IyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
77dstAAVAEJMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
78RMANAALAAEKsA*. ]SAnAsA#More »
 
79RMANAALAAEKsA*. dHi*VAALAA GAnAiMore »
 
80RMANAALAAEKsA*. PAAQK JYA*tAMore »
 
81RMANAALAAEKPAAQK RMANALAALAMore »
 
82aXARnAi aIbAVYAIKtAjVAERi IBAIPAnAMore »
 
83KETLAA*K IVAVAECAnAAEIyAVAEdi nAVALARAMA JGAnnAAWAMore »
 
84dESAAntARdLAALA aInALAAMore »
 
85PAuVArPAXAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
86sPA*dnAPAVArSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
87aAYAkAU*sA*. dVAE aVAIntAMore »
 
88aAYAkAU*MAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
89aIbAVYAIKtAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
90HRind^ dVAEnAi sAAIHtYAIsAIœMAHEtAA a*JnAiBAHEnAMore »
 
91InABA*wAaAEjA MAFtAMore »
 
92InABAnwAKAR sAURESA H. JAEzAiPATELA MAINALAALA H.More »
 
93MAUkAAEMAUkAPATELA MAINALAALA H.More »
 
94BA*GAAlAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAdVAE MAHASA*KR {*d^‹More »
 
95KAVYAnAU* ISALPAaAEjA MAFtAMore »
 
96HAsYAMA*IdRnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
97KWAAPAdSAAH sAUMAnAMore »
 
98CAAEWAi PA*CAVAzAirYA YAAEJnAAMore »
 
99sAAGARMore »
 
100SAA*ItAInAKEtAnAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »