Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAnA*d G~A*WAMAAlAA CAtAUR VAAINAYAO-3SAAH REkAAMore »
 
2nAVAU* PA*CAtA*yA-4PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
3nAVAU* PA*CAtA*yA-3PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
4aILAF LAeLAA ]FEr HJAR VAAtAAraOMAnAU P~AKASAMore »
 
5aKBAR-BAiRBALA-1 BAiRBALA sVAGAEr J[ aAVYAOIyAVAEdi ¸AœAMore »
 
6BAiRBALAnAO HAsA PAIRHAsAKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
7BAiRBALAnAi sAujBAujKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
8BAiRBALAnAi ROCAK VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
9tAEnAALAiRAMAnAi MAnAOR*JnA VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
10P~AERK JAtAK VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
11MAnAOR*JK JAtAK VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
12IHtAOPAdESAnAi ISAXAAP~Ad VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
13IHtAOPAdESAnAi ROCAK VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
14IHtAOPAdESAnAi P~AERK VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
15aWArnAi SAOwAMAA*DO.VAORA nAitAinAMore »
 
16sAFlAtAAnAA* ¸AEzQ MAOtAiDO.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
17aE-G~AED TET wAO.1 WAi 5MAA* ISAXAK BAnAVAADO.bA˜EsAIRYAA Di. aEMA.More »
 
18IHtAOPAdESAnAi [KOtAER BAAlAVAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
19VAiR KUMAARO bAAGA-1nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
20CAtAUR BAiRBALA-3bA’ bAAsKRbAA[More »
 
21VAiR KUMAARO bAAGA-4nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
22aREIBAYAnA nAA[TsA-5sAUWAAR bAikAAbAA[-sA*PAA.More »
 
23aREIBAYAnA nAA[TsA-4sAUWAAR bAikAAbAA[-sA*PAA.More »
 
24aREIBAYAnA nAA[TsA-3sAUWAAR bAikAAbAA[-sA*PAA.More »
 
25aREIBAYAnA nAA[TsA-2sAUWAAR bAikAAbAA[-sA*PAA.More »
 
26cOKRA* RE! VAAtAAr aAVAi-2PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
27JAdU[ PAi*cU*MAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
28IHtAOPAdESAnAi VAAtAO-5nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
29IHtAOPAdESAnAi VAAtAO-1nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
30VAAtAAr LAO,KO[ VAAtAAr LAO-4PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
31IVAKAsA sAUBAOwA BAAlAVAAtAAraO-4sA*PAT sAi. KE. - sA*PAA.More »
 
32SAiMAlAnAA* FuLAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
33MAnAPA*kAinAA MAAlAAMAA* BAdLAAnAi aAGAP~AJAPAItA JYAESAMore »
 
34sAUHAGA IsA*duRaAsAMAAnAi BAlAVA*tAMore »
 
35‹VAnAsAAWAiBAdAMAi GAMAnALAALA HiRALAALA ``PAUzPA``More »
 
36dUIkAYAARA* (kA*D 1-2 sAAWAE)ÂUGAO IVAKTRMore »
 
37kAUdiRAMA BAOjMAOdi aMAÞtAMore »
 
38VAEdnAADO.PATELA JSAbAA[ More »
 
39sA*bAVA-asA*bAVAMAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
40[InDYAnA sT^iT FuDQKKR sAAwAnAAMore »
 
41SAERBAJARMAA*WAi MABALAK KMAANAi KRODO.KAMAdAR HzArd VAi.More »
 
42MAARO LAgAUnAVALAsA*G~AHMAEKVAAnA RMANAMore »
 
43LAAkAENAi LAOKKWAAaOGAqVAi KMore »
 
44MAAstARnAi cA*YADisAUVAEr KMore »
 
45BAOMAIdLAAIBAnAiVAALAE aIVAnAASAMore »
 
46bAA[ MAYAEr bAVA HARiaEaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
47aAJ diKRi CAALAi sAAsAIRYAE...!aAsAMAAnAi BAlAVA*tAMore »
 
48VALAOPAAtAdEsAA[ MAHEn˜More »
 
49RAMASAAsyAiSAEQ RtAUbAA{More »
 
50BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA-1SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
51VAA*sAnAO a*KURPATELA wAivBAHEnAMore »
 
52sARdAR VALLAbAbAA[ PATELAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
53GANAESASA*KR IVAŸAWAirMAOdi aMAÞtAMore »
 
54JAtAE BAnAAVAO-3JAGAÞItA-KWAnAMore »
 
55JAtAE BAnAAVAO-2JAGAÞItA-KWAnAMore »
 
56bAJnA sAAGARa*tAANAi VAAsAUdEVAMore »
 
57KHEVAtA KWAAaOIMAsyAi SAAMA‹bAA[More »
 
58a*ItAMA jLAK(jLAK: bAAGA-23)dLAALA sAURESAMore »
 
59BAARi BA*wA KRtAA...(MAARi BAARiaEWAi: bAAGA-32)dLAALA sAURESAMore »
 
60IMAyA LAAbASAAH aEMA.PAi.More »
 
61sAUbA˜ASAAH aEMA.PAi.More »
 
62jA*sAinAi RANAiSAAH aEMA.PAi.More »
 
63adbAUtA PARiKWAAaOnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
64dIXANAnAO BAiRBALA tAEnAALAiRAMAnAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
65PA*CAtA*yAnAi BAOwAK VAAtAOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
66HAJRJVAABAi BAiRBALASAAH P~AItAbAABAHEnAMore »
 
67HIRZCA*˜SAAH aEMA.PAi.More »
 
68sAAMAAnYA xAAnA: bAARtAPARMAAR P~AKASAMore »
 
69sVAAItAnAA* sARVADA*RAJYAGAURU InAR*JnA DAr.More »
 
70PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO bAAGA-4GAJJR HIzArdAMore »
 
71sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA : 10PA*CAALA ISARizA sA*KLAnAMore »
 
72HstA-sAAMAUI˜KSAAsyA¸Ai JOzAi sAHdEVAMore »
 
73JYAOItAzA anAE ‹VAnAdSArnAdEsAA[ wAiRJLAALA VAsAnA‹More »
 
74CAKLAAbAA[nAU* VAERaOjA sAURESA-ICAyAKARMore »
 
75VAeIdK GAINAtA anAE GAINAtA-jLAKdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
76sA*sKAR KWAAaOKLAAWAir MAUKULAMore »
 
77IVAŸAWAir gADtAR KWAAaOKLAAWAir MAUKULAMore »
 
78PAURUzAAWAr KWAAaOKLAAWAir MAUKULAMore »
 
79sAdACAAR KWAAaOKLAAWAir MAUKULAMore »
 
80MAEwAANAinAA* KAVYAO-KsAU*BAinAO R*GA-1MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
81IVAŸAWAiraOnAi asAFlAtAAnAA* KARNAOKAMAANAi JGAdiSAMore »
 
82IsA>ET aOF sAKsAEsAdstAuR BAHERAMAGAOR nAVARO‹More »
 
83JE.aEsA.KE.-JYA ¸Ai KVAsAAVADA JYAMore »
 
84InAYAItA anAE MAUIKtAPARikA MAALAtAiMore »
 
85sAEKYAULAR aEJnDASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
86jMAKE-CAMAKEKLAAKr IFILAPAMore »
 
87nATVAR PATELAnAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOIyAVAEdi ¸AœA-sA*PAA.More »
 
88aSAA*ItAnAU* FlAVYAAsA GAitAA Di.More »
 
89aSAA*ItAnAU* FlAVYAAsA dEVAEnA KE.More »
 
90sAOTi anAE PAOQi-jVAERAtAnAO CAORSAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
91sAOTi anAE PAOQi-bAYA*KR bAADutAOSAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
92SAikAO HiPnAOTijMADO.sAURANAiMore »
 
93BAKOR PATELAnAi KWAAaOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
94DAYAnAEIMAK MAEMARi [I*GLASA sPAiIK*GA KOsArCAowARi IBAsVARuPA ROYAMore »
 
95301 aJAYABAiaOIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
96PAROPAKARi PAHELAVAAnAVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
97DOKTR a¡SYAKUMAARVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
98BAAlAVAAtAArnAA THUKA-5 sAOnAAnAO JVAPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
99BAAlAVAAtAArnAA THUKA-2 BAtAKnAO MAAlAOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
100BAAlAVAAtAArnAA THUKA-3 sAAHsAVAiR KU*dnAPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »