Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAsA*. SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
2GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
3GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
4nAlAAkYAAnAsA*. QAKR LAAbASA*KRMore »
 
5nAlAAkYAAnAP~AEMAAnA*dMore »
 
6KALAELAKR awYAYAnA G~A*WAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
7KALAELAKR awYAYAnA G~A*WAsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
8sAAMAAnYA xAAnA PAIRCAYAGAA*wAi RMANALAALA Hi.More »
 
9sAAMAAnYA xAAnA PAIRCAYAPA*DYAA RAMACA*d^ nAA.More »
 
10IVAP~A VAAElAAVAlAsA*. JAnAi BAlAVA*tAMore »
 
11aAGARA IdGdSArnAMore »
 
12KALAELAKR awYAYAnA G~A*WAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
13KALAELAKR awYAYAnA G~A*WAsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
14MAAEJA*nAE CAi*wAVAA* sAHELAA* nAWAidLAALA sAURESAMore »
 
15aMAnAE tADKAE aAPAAEdLAALA sAURESAMore »
 
16MAnAAEMAUKURMore »
 
17Z~Ai anAE sAAeRbAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
18aMAEIRKAnAA sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAKnLAiF MAAKrsA#More »
 
19IVAVAECAnAAIyAVAEdi IVAzNAUP~AsAAd RNAcAEDLAALAMore »
 
20aIbARUICAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
21GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi IVAKAsAREkAAMore »
 
22}*wAE gADE PAANAiduRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
23P~AACAinA sAAIHtYAPARikA nARHIR anAU.More »
 
24IVAXAEPAQAKR wAiRUbAA[More »
 
25RIsAK MAHEtAAnAA P~AEMAPAyAAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
26P~AItAwVAInAJADEJA IdLAAVARIsA*HMore »
 
27tAAElAA RAENAinAi VAARtAAPATELA bAGAVAAnAdAsAMore »
 
28BA*GAAlAi ‹VAnA anAE sAAIHtYA]dESAi CAA*PASAi IVA.More »
 
29KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
30KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
31KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
32KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
33KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
34PAuVAArYAnAPAAREkA nAVAnAitAMore »
 
35sVAAtA*yYAAEtAR GAUJRAtAi sAAIHtYA IVAVAECAnAsA*. aAEjA MAFtAMore »
 
36KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
37RAJEnd^ SAAH awYAYAnA-G~A*WAsA*. bAGAtA InAR*JnAMore »
 
38KAVYAIVACAARNAAKAEQARi JYA*tAMore »
 
39nAlAAkYAAnAsA*. B~AÁbA’ P~AsAAdMore »
 
40KALAELAKR awYAYAnA G~A*WAsA*. dESAPAA*DE PAA*DUR*GAMore »
 
41KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
42sAAMAAnYA xAAnA PAIRCAYAPA*DYAA bAAEGAiLAALA J.More »
 
43bAARtAdSArnA G~A*WAMAAlAA : 8PATELA CA*d^KAntAMore »
 
44IVAP~A VAAElAAVAlAsA*. RAEHIDYAA RtAUdAnAMore »
 
45sAAIHItYAK InABA*wAAEsA*. B~AÁbA’ P~AsAAdMore »
 
46CAnd^KAntA BAXAinAU* nAVALAKWAAIVAZVAaASAR IBAIPAnAMore »
 
47MAwAU RAYA : IVAdGwA aAwAUInAK KWAAsAJrKaASAR IBAIPAnAMore »
 
48awYArJAEzAi IdnAKRMore »
 
49tAWAAKIWAtASAAsyAi IVAJYAMore »
 
50KWAAP~AtYAXASAAsyAi IVAJYAMore »
 
51SABdsA*PAdAJAnAi KMore »
 
52JE MAlAi ‹VAnAnAi PAlAAEJAnAi RMAESAMore »
 
53KWAAVALAAEKnAMAHEtAA diPAKMore »
 
54nAVAsA nAARi nAVAA* IVAwAAnAKA‹ JYAVAtAiMore »
 
55sAAERQi GAitAKWAAaAEsA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
56KAeMAUdidSArnAVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
57KAE{ sAAd PAADE cEPATELA MAINALAALA H.More »
 
58VAA*sALADisA*. SAAH sAUMAnAMore »
 
59GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAsA*. VHAERA IHMAA*SAUMore »
 
60GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAsA*. MAHEtAA ISARizAMore »
 
61GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAsA*. YAAIxAK aMAMore »
 
62VAAtAArIVALAAEKPAAQK RMANALAALAMore »
 
63SAIVArLAKKDIKYAA KMore »
 
64Z~AiLAEkAAGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
65PAYAErzANAAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
66aVAArCAinA KIVAtAAMAA* P~AKdEsAA{ HEMAntAMore »
 
67sAAIHtYAIVAVAECAnAnAA IsAœA*tAAEPAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
68SABdnAAE sA*GAPAAQK RMANALAALAMore »
 
69PAARsAnAA sPASAErVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
70sAA IVAwAAsAUndRMA#More »
 
71sVAAtA*yYAAEttAR GAUJRAtAi KIVAtAA : PAIRdSArnAVYAAsA dXAAMore »
 
72sAAIHtYAMAUKURSAAH CAnd^VAdnA CAunAiLAALAMore »
 
73sAAIHtYA ICA*tAnAsAUndRMA#More »
 
74sAAIHtYAMAUKURSAAH CAnd^VAdnA CAunAiLAALAMore »
 
75RNA‹tARAMAnAA InABA*wAAEMAHEtAA RNAIJtARAMA VAAVAAbAA{More »
 
76KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
77KALAELAKR awYAYAnA G~A*WAsA*. dESAPAA*DE PAA*DUR*GAMore »
 
78‹VAnA anAE sA*sKKAKA KALAELAKRMore »
 
79dIzTIBA*dUIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
80anAUbAAVAnAPATELA P~AMAAEdKUMAARMore »
 
81sA*sKUtA sAAIHtYAnAAE {ItAHAsA - 2JAESAi HIRP~AsAAd aEsA.More »
 
82‹VAnAPAGAWAiMore »
 
83GAAERsAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
84RUICAnAAE dAERPAARASAYAr JYAAEItA MAU.More »
 
85RUICAnAAE dAERPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
86HU*, MAnAU anAE sA*gAPAtA*GAE RMAESAMore »
 
87nAAnAsAEnAbA’ MAulASA*KR MAAE.More »
 
88GAwAPAwAsA*G~AHMore »
 
89KIVAnAi sAAwAnAAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
90MAElAAEsA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
91anAUVAAd KLAAaYYAR aEnA. {. IVAZVAnAAWAMore »
 
92anAUVAAd KLAAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
93HiRK KEsAuDA*sA*. aASAR SYAAMAMore »
 
94HiRK KEsAuDA*sA*. MAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
95HRind^IVASAEzAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
96akAAEJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
97RAMA RtAnAwAnA PAAYAAEsA*. dVAE P~AItAbAA MA.More »
 
98sA*RCAnAA anAE sA*RCAnASAAH sAUMAnAMore »
 
99LAAEKR*GACA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
100aAwAUInAKtAA anAE GAUJRAtAi KIVAtAAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »