Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAVAIXAtAPATELA a*BAUbAA{ GAAE.More »
 
2PAAtAUMMAAnAi BAKRi anAE BAALYAKAlA sAkAiJsAAPARA KMALA anAU.More »
 
3PAAtAUMMAAnAi BAKRi anAE BAALYAKAlA sAkAiVAeKMA# MAUHMMAd BAzAiRMore »
 
4sAAEnAET RtnAAVAILAsA*. SAEkADiVAAlAA JSAVA*tAMore »
 
5dEVAxA JYAAEItAzAi nAAEsyAAdAMAUnAi aGAMAVAANAiMAstAFKiR MAHESAMore »
 
6sAKLA KIVAtAAsnAEHRISMAMore »
 
7aA*dAELAnASAAH RAJEnd^More »
 
8XANA JE ICAR*tAnASAAH RAJEnd^More »
 
9LAiLAERAE qAlAMAINAYAAR IP~AYAKAntAMore »
 
10XAyAANAinAU* XAAyAtVA aWAVAA dA*PAtYA P~AEMAMore »
 
11P~ABALA GAItAMAINAYAAR IP~AYAKAntAMore »
 
12MAINAP~AVAALAHARVAeSnAVA anA*tAP~AsAAd yAiKMALAALAMore »
 
13MAINAP~AVAALAHARVAeSnAVA anA*tAP~AsAAd yAiKMALAALAMore »
 
14tAU* sAMA*dR dE MAnAEVHAERA JVALA*tAMore »
 
15aMAP~AitAMA aMAMore »
 
16RAsAMA*IdRRAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
17ddirLA jRNAA*PATELA BAERisTR DAÂAbAA{More »
 
18CA*d^HAsAAkYAAnAsA*. QAKR wAiRUbAA{More »
 
19CA*d^HAsAAkYAAnAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
20CA*d^HAsAAkYAAnAP~AEMAAnA*dMore »
 
21CAnd^HAsA aAkYAAnAsA*. dVAE {ZVARLAALA R.More »
 
22CAnd^HAsA aAkYAAnAP~AEMAAnA*dMore »
 
23tAPArNAYAAEGAEZVARMore »
 
24IHMAALAYA aMAARAEYAAEGAEZVARMore »
 
25sAuRdAsA P~AbAU tAUMHARE dRsAKAEsA*. MAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
26SAEzAnAA* KAVYAAEPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
27MASAUKLA bAAnAUbAA{More »
 
28IsA*HAsAnABAyAiSAisA*. PATELA a*BAALAALA sA.More »
 
29IsA*HAsAnABAyAiSAisA*. dVAE JnAKMore »
 
30IsA*HAsAnABAyAiSAisA*. JAnAi RMAESAMore »
 
31sAMAYAdVAE HRind^More »
 
32aSAAE JRWAUstAnAE GAitAA*JILASAAH aMAMore »
 
33PAARsAi LAGnAGAitAAE anAE GARBAAMore »
 
34ILA. snAEHAwAinA jVAERCA*dMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
35sAAIHtYAnAi PAA*kAEPAURANAi a*BAALAALAMore »
 
36GAUJRAtAi sAAIHtYARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
37tAiWArsAILALARAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
38aEKAEIKtAwAAElAIKYAA aRIVAndMore »
 
39InARVA sA*VAAddVAE HRind^More »
 
40GAAEVAwArnARAMAnAU* MAnAAERAŠYABAXAi RAMAP~AsAAdMore »
 
41P~AItAbAAzAAnAU* KVACATAEPAiVAALAA CAnd^KAntAMore »
 
42SABdZ~AiQAKR wAiRUbAA[More »
 
43bAAVAYAAIMAsA*. PA*CAALA ISARizAMore »
 
44bAAVAYAAIMAJAEzAi sAURESAMore »
 
45sAAIHtYAGAAEIzQdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
46BAAPAUnAA PAyAAE Z~Ai cGAnALAALA JAESAinAEsA*. JAESAi cGAnALAALAMore »
 
47PARVAAlAA*nAi ILAIPASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
48aAwAUInAK KIVAtAAMAA* bAAzAAKMArVYAAsA sAItASAMore »
 
49PAlAPAlAnAA* P~AItAIBA*BAaAEjA MAFtAMore »
 
50‹VAnAPAGARNAPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
51LAiLAA* PANArdR‹ P~AIVANAMore »
 
52CAALAtAA RHAE, CAALAtAA RHAEMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
53InARASAA sAAMAEMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
54dbAArsAnAJAEzAi IdnAKRMore »
 
55BAyAisA KAEQE diVAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
56KIVAtAA : aMAJAnAi RMAESAMore »
 
57RAJKLAAKAR BAHUvPAi : nAAnAURAMAbAA{ JAEzAibA’ HREnd^ P~A.More »
 
58GAUJRAtAi nAVALAKWAAMAA* PAAyAInAvPANA : 3dVAE RMAESA R.More »
 
59IVACAARAEnAA VASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
60ÀdYAsARsAA*SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
61PAIDLAEHASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
62PARBAnAA* PAANAiPAAEPAT aIJtAMore »
 
63GAUJRAtAi sAAIHtYAnAA MAAGArsAuCAK stA*bAAEjVAERi KMore »
 
64tAIMAlA sAAIHtYAnAi P~AACAinA KWAAaAEJYARAMAnA# PAi.More »
 
65LAAEKsAAIHtYA : tAtVAdSArnA anAE MAuLYAA*KnAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
66IVAwAAIWArnAinAE PAyAAEsA*. dEsAA{ aRUNAAMore »
 
67IVAwAAIWArnAinAE PAyAAEKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
68aAtMAInAMAŠJnAI VAEdi MAINALAALA nAbAUbAA{More »
 
69kAAEBAAE bARinAE ]JAsAawVAYAUr PAnnAAMore »
 
70KIVAtAAnAU* RsAAsVAAdnAdEsAA{ HEMAntAMore »
 
71VAsA*tA IVALAAsAsA*. SAUKLA RMAESA MA.More »
 
72awAitAsA*. MAAEdi ICAnAUMore »
 
73awAitAsA*. IyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
74GAiVAArNA VAAsAIntAKiVYAAsA KAIntALAALA BAlAdEVARAMAMore »
 
75nAlAAkYAAnAsA*. aAEjA MAFtAMore »
 
76JALA*wAR aAkYAAnAsA*. MAAEdi RAMALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
77sAGAAlASAA aAkYAAnAsA*. dEsAA{ V~AJRAYA MAUKUndRAYAMore »
 
78RgAUVA*SAMA#nAAndi syAwARA SA*bAUCAnd^More »
 
79HIRZCA*d^AkYAAnAsA*. w~AUVA KESAVALAALA HzArdRAYAMore »
 
80HIRZCA*d^AkYAAnARtnAdAsAMore »
 
81nAVARA BAEQA*PATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
82aMAARE tAAE SABdAE J K*KU nAE CAAEkAASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
83PARMA sAkAA MAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
84FuLAAEnAAE KIVAK‰D a®NAMore »
 
85sAJrnASAiLAtAA anAE tAEnAAE SAeXAINAK FILAtAAWArSAAsyAi dVAE JYAEnd^More »
 
86nAlA-dMAYA*tAinAi KWAAnAAE IVAKAsASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
87MAwAUKRbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
88IBAsAtAntAUSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
89sAURESA JAEzAinAi sAJrnAYAAyAAKAPAIDYAA MAALAAMore »
 
90KUntAKnAAE KAVYAIVACAARPAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
91bAAIVAtAKDIKYAA KMore »
 
92HiRK KEsAuDA*sA*. GANAAyAA IdLAiPAMore »
 
93HiRK KEsAuDA*sA*. bAALARiaA JYAAEItAMore »
 
94HiRK KEsAuDA*sA*. MAEgAANAi RMANAiKMore »
 
95sAUkAnAA* sAuRJMAUkAiPATELA JYAVAdnAMore »
 
96IVAMASArIVAnAAEdSAUKLA nAVAInAwAMore »
 
97VAAIzArK VYAAkYAAnAAEMore »
 
98aAPANAA Z~AEzQ InABA*wAAEsA*. MAHEtAA JYAAMore »
 
99aAPANAA Z~AEzQ InABA*wAAEsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
100ICAttAIVACAAR-sA*VAAdsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »