Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1P~AERNAAnAA ‹VAnAdiPABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
2BAE IVAVAECAnAAE H*sAA]ILA aEK awYAYAnA LAAVANYA sAMAYAnAi LAgAUKAVYAdVAE RItALAALA IVA.More »
 
3{ZVARnAU* sAnAAtAnA MA*IdRdVAE HRind^More »
 
4GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAsA*. MAANAEK KRsAnAdAsAMore »
 
5GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAsA*. BAETA{ sAU*dR‹More »
 
6GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAsA*. B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
7sAAIHtYA anAE IVAVAECAnAMore »
 
8P~AI>YAAdLAALA sAURESAMore »
 
9aAIVAbAArVAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
10KnYAAnAE PAyAAEPARikA nARHIR  ARKAdAsAMore »
 
11PAnnAAnAA P~AEMAPAyAAEMore »
 
12{nAAYAtAMAAEdi ICAnAUMore »
 
13sAAtA MAHAKAVYAAEsA*. PARikA wAiRUMore »
 
14LAAEKsAAIHtYAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
15bAd^*bAd^*More »
 
16PAAEYANAA*duRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
17bAARtAiYA sAAIHtYASAAsyAdVAE JSAVA*tAi anAU.More »
 
18bAARtAiYA sAAIHtYASAAsyAdESAPAA*DE GANAESA yYA*BAKMore »
 
19REkAAdSArnASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
20BAE sAMAWAr VAAtAArsAJrKMAAEdi nAVAinAMore »
 
21PAIRzAd-P~AMAUkAAEnAA* bAAzANAAEMore »
 
22PAIRzAd-P~AMAUkAAEnAA* bAAzANAAEMore »
 
23P~AACAinA KAVYASAAsyAdVAE JSAVA*tAi anAU.More »
 
24KETLAAK LAEkAAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
25aVAArCAinA GAUJRAtAi Tu*Ki VAAtAArMAAEdi nAVAinAMore »
 
26bAuRA aAKASAnAi aASAAdLAALA sAURESAMore »
 
27IVAVAEKA*JILAdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
28wAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
29aesAi LAAGAi LAGAnAsA*. PAAEPAT sARAEJMore »
 
30SAKLA SAAsyA InAvPANAMore »
 
31GAUJRAtAi KIVAtAACAYAnAsA*. IyAVAEdi HzArdMore »
 
32bAYA*KR RNAMAA*VAsAAVADA {nd^More »
 
33MAAILAnAinAA* VAnAAEMAA*IsAœAntAALA*KAR Z~AiInAIwAMore »
 
34MAACAnA PAR aAEGANAPACAAsA IdVAsAIsAœAntAALA*KAR Z~AiInAIwAMore »
 
35PABARDVAAlAA REVAASA*KRMore »
 
36MAUKtA digArKIVAtAARAVALA diPAKMore »
 
37aAVAtArnAVYAAsA IyAbAUVAnA GAAeRiSA*KRMore »
 
38xAAnAA*JnAMore »
 
39bAAVAA*JILAWAAnAKi dEVA‹ IyAKMA‹More »
 
40KAE{ KHEtAU* nAWAisA*. VADGAAMAA nAiItAnAMore »
 
41†tAUsA*HARbA’ CAnd^SA*KR anAU.More »
 
42sPASAr, tAARA SABdnAAEsA*. MAHEsAAnAVAi CA*dUMore »
 
43sPASAr, tAARA SABdnAAEsA*. PAALAnAPAURi aAItASAMore »
 
44sAtAi LAAEYANAnAA* bAJnAAEsA*. GAAEIHLA nAAWAALAALAMore »
 
45RIqYAAlAi RAtAnAA RAsAMore »
 
46nAUMAA{SAJAESAi MAUKUndMore »
 
47YAUGAICAyAsA*. BAUwwA wAeYArCAnd^ R.More »
 
48InAzPAIttAJAESAi RMANALAALAMore »
 
49GAwAAVABAAEwAGAAnAAKR RMAESAMore »
 
50MAIDYAAnAi MAnA:sAGAA*wAi ŠYAAEtsnAAMore »
 
51MAIDYAAnAi MAnA:sAPATELA LAALAbAA{ BAi.More »
 
52IVAVAECAnAAIyAVAEdi IVAzNAUP~AsAAd RNAcAEDLAALAMore »
 
53IVAVAECAnAAIyAVAEdi IVAzNAUMore »
 
54nAAEkAA*-anAAEkAA*RAVALA P~AFULLAMore »
 
55nAVAKAEQAnAU* YAUœJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
56sPA*dnAPAVArSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
57aMAAsAnAA tAARACAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
58‹VAnAVYAVAsWAAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
59VAeKU*Q nAWAi JAVAU*IyAPAAQi BAKULAMore »
 
60GAAEIVA*dE MAA*Di GAAEQDiIyAPAAQi BAKULAMore »
 
61VYA*GAVAAhMAYAPAAQK RMANALAALAMore »
 
62KLAAPAi dSArnAsA*. BARVAAIlAYAA GAU*JnAMore »
 
63KLAAPAi dSArnAsA*. SAAH wAnAVA*tAMore »
 
64aMAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
65KAVYAMA*GALAAsAUndRMA#More »
 
66a*tARbAYAAE ]JAsAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
67CAnd^HAsA aAkYAAnAsA*. SAUKLA RMAESA MA.More »
 
68CA*d^HAsA-aAkYAAnAsA*. aAEjA MAFtAMore »
 
69RIqYAAlAi RAtAsA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
70aAwAUInAK KIVAtAAP~AVAAHPAAQK JYAntAMore »
 
71IsA*HAsAnABAyAiSAiSAAMAlAMore »
 
72IsA*HAsAnABAyAiSAisA*. bAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
73MAwYAKALAinA GAUJRAtAi P~AEMAKWAAaAEYAAIxAK HsAUMore »
 
74aAPANAA* sAAIHtYA sVAvPAAEaAEjA MAFtAMore »
 
75tAiWArsAILALAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
76PAIRIwAMAHEtAA IdGAiSAMore »
 
77KAVYAnAU* sA*VAEdnAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
78CAEtAAEIVAstAARnAi YAAyAAsA*. MAHEtAA MAMore »
 
79CAEtAAEIVAstAARnAi YAAyAAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
80SABdZ~AisA*. dEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
81SABdZ~AisA*. dR‹ P~AVAiNAMore »
 
82ID*GAlAnAU* IPA*GAlAMAARU RMANAiKLAALA c.More »
 
83ICAd*BARAsAUndRMA#More »
 
84c*d dSArnAsA*. GAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
85GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi IVAKAsAREkAAQAKR wAiRUbAA[More »
 
86bAitAR jlAA*HlAA*dVAE HRind^More »
 
87sA*sKUtA sAAIHtYAMAA* KRUNARsAMAHEtAA RISMAKAntA PAšKAntAMore »
 
88ILA. HU* aAVAU* cU*MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
89BA*IKMAInABA*wAMAALAAsAUSAiLA bAiMA‹ HR‹VAnA anAU.More »
 
90BA*IKMAInABA*wAMAALAAMAHEtAA KLYAANA‹ IVA”LAbAA{ anAU.More »
 
91BA*IKMAInABA*wAMAALAAPAAQK JGA‹VAnA KAILAdAsA anAU.More »
 
92KIVAPAIRCAYAdLAALA sAURESAMore »
 
93JYA* JYAA* nAJR MAARi QREdLAALA sAURESAMore »
 
94KIVAPAIRCAYAdLAALA sAURESAMore »
 
95sAJrKP~AItAbAA 1JAESAi ]MAASA*KRMore »
 
96sVAGArnAi LAGAAELAGAMAeyAEYAi dEVAiMore »
 
97VAlAtAi TPAALASAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
98P~AxAAMAuItAr GAAEVAwArnARAMAJAESAi RMANALAALAMore »
 
99VAAh#MAYAIVAHARsA*. B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
100VAAh#MAYAIVAHARsA*. MAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »