Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAAzAA anAE sA*sKKALAELAKR nAA. GAAE.More »
 
2sAAIHtYAIVAVAECAnAnAA IsAwwAA*tAAEPAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
3P~AACAinA KAVYASAAsyAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
4sAAIHtYAnAAE IVAZVAKAEzA YAAnAE sAAIHtYAIP~AYAnAAE sAAWAiVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
5JGAd*BAAnAA PAyAAEsA*tABAALAMore »
 
6JGAd*BAAnAA PAyAAEsA*tABAALAMore »
 
7P~ARAEHVYAAsA bAAnAUSA*KR aAEwAVA‹More »
 
8Z~AEYAAEMAAGArSAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
9GAUJRAtAi nAVALAKWAAnAU* sAAIHtYAMANAibAA{ nAARNA‹More »
 
10aIbAVYAIKtAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
11sA*SAAEwAnA anAE awYAYAnAPATELA BAHECARbAA[ DAè.More »
 
12sA*ICAtAdLAiCAA BATUK DA.More »
 
13IVAVAEKA*JILAsA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
14IVAVAEKA*JILAsA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
15RNAIJtARAMA GAwAsA*CAYA-1MAHEtAA RNAIJtARAMA VAAVAAbAA{More »
 
16HVAABAARidVAE MAKRndMore »
 
17Z~Ai sAUwAAsyAAEtAIsVAnAiIVAZVAVA*wAMore »
 
18sAAEnAERi sAUbAAIzAtAAEaA*KIDYAAKR SAA*ItAbAA{More »
 
19SAA*tAinAi nAVAi PAIRsAiMAAaAEBAAELsA CAEsTRMore »
 
20MAAILAnAinAA* VAnAAEMAA*sAEtALAVAAD IVAMAlAA anAU.More »
 
21MAACAnA PAR aAEGANAPACAAsA IdVAsAsAEtALAVAAD IVAMAlAA anAU.More »
 
22aACAAYAr ¡qBALAnAi ]PACAARKWAAaAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
23PA*CAAMAJAEBAnAPAUyAA MAnAsAUkAMore »
 
24YAAyAA, aLPAIVARAMAWAi PAuNArIVARAMA tARFZ~Ai RtnAsAU*dRIVAJYA‹ MAHARAJMore »
 
25KAE{ KHEtAU* nAWAikA*DEIRYAA MAnAAEJMore »
 
26tAsALLAiaASAR IVAJYAMore »
 
27MAulAdAsA‹nAA* KAVYAAEsA*. RAJYAGAURU InAR*JnAMore »
 
28tYAARWAiJAEzAi MAwAUKAntAMore »
 
29sAUbAAIzAtA RtnAMAAlAAPAAQK CAunAiLAALA nAAGARdAsA anAU.More »
 
30MAU* tAAE qAELAE RMAU* !PATELA aMAMore »
 
31MAnAPAA*CAMAnAA MAElAAMAA*sA*. VYAAsA aIMAtAMore »
 
32BAuMA KAGAlAMAA* KAERAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
33SAulAi ]PAR sAEJPAAQK JYAntAMore »
 
34KU*J-KVAnAVYAAsA KE. JE.More »
 
35RAJ-VAAsA*tAiRAJH*sAMore »
 
36P~AEMAYAAEGAiRAJH*sAMore »
 
37IVAVAXAAJADEJA IdLAAVARIsA*HMore »
 
38GAUJRAtAnAA nAVA nAVAILAKAKARAEGAA*wAi sAi. aECA. `sAUHAsAi`More »
 
39CAARNAi sAAIHtYAIVAMASArRAEHIDYAA a*BAAdAnAMore »
 
40aAPANAAE MAAnAVAiYA VAARsAAESAMAAr aEsA. aAR.More »
 
41{ItAHAsAjALAA P~AFULLA BAi.More »
 
42IdVAAnABAHAdUR K<. MAAE. jVAERi LAEkAsA*G~AHjVAERi KMore »
 
43sAPAnAA* sARi PADYAA*MAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
44cA{ gATA gAnAgAAERKAELAKMore »
 
45aAkAETbA’ aIZVAnAiMore »
 
46KMArPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
47PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
48jVAERCA*d MAEgAANAisA*. VAMAAr InAR*JnAMore »
 
49sAICAyA RAMAAYANA RsAIBA*dUMAAnAsAAtAA bAiMA‹ VAiR‹More »
 
50aeItAHAIsAK sA*SAAEwAnASAAsyAi dUGAArSA*KR KEVAlARAMAMore »
 
51sVARAJ anAE sA*RXANAYAJAUVAErdiMore »
 
52CAinA-P~AVAAsALAinAA MA*GAlAdAsAMore »
 
53bAARtA {ItAHAsA REkAAdSArnAwAuMAKEtAUMore »
 
54MAHAJAItA GAUJRAtAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
55MAARAE dESASAAH aMAMore »
 
56GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKRAJGAAER ISAVAP~AsAAdMore »
 
57RAzT^sAMAuHnAA dESAAEnAAE {ItAHAsASAUKLA JYAKUMAAR R.More »
 
58KIVAIP~AYA KIVAtAAMAHEtAA JYAAMore »
 
59VYAAsA*GAKAEQARi JYA*tAMore »
 
60aBAisAinAiYAA PAR aAEWAARbA’ CA*d^bAA{More »
 
61YAURAEPA LAALA sAANAsAAMAA*sTAEVA LAiLAEnDMore »
 
62YAURAEPA LAALA sAANAsAAMAA*sTAEVA LAiLAEnDMore »
 
63KdMA KdMA BAqAYAE JAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
64KdMA KdMA BAqAYAE JAVAMAAr InAR*JnAMore »
 
65SAAH aKBARnAi dRBAARMAA* PAARsAiaAE anAE dstAUR MAEHER‹RANAAMAAEdi aERVAd ‹VAnA‹ JMASAEd‹More »
 
66aEBAisAinAiYAA PAR aAEWAARbA’ CA*d^bAA{More »
 
67{RAnAi IVAzAYAAEMAAEdi ‹VAA‹ JMASAEd‹More »
 
68PAXAi PAIRCAYAbA’ dAELAtAMore »
 
69sARlA TEILAIVAjnAMAHEtAA RAHULAMore »
 
70 ARKA-VAsA{nAA PAURANAA aVASAEzAAEJAEzAi KLYAANARAYA nA.More »
 
71MAHAJAItA GAUJRAtAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
72{jRAYALA - wA LAEnD aAEF wA BAA{BALAPATELA dEVAEnd^More »
 
73GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
74sAAeRAzT^nAA sVAAtA*yYA sAeInAKAE anAE LADtAAEsA*. SAAH JYAABAEnAMore »
 
75RAzT^nAAE sVAAtA*yYAsA*G~AAMA anAE GAUJRAtAdEsAA{ SAAIntALAALA MA.More »
 
76sAAeRAzT^nAAE {ItAHAsAdESAA{ SA*bAUP~AsAAd HRP~AsAAdMore »
 
77aLAGAAVAnAi aA*wAiPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
78aNAIHLAVAADnAU* RAŠYAdEsAA{ HzArdRAYA jVAERiLAALAMore »
 
79nAVAi nAJRE KASMAiRdVAE VAJAUbAA{More »
 
80IVAdESAiaAEnAi dIzTMAA* bAARtAdESAPAAnDE BAABAAsAAHEBAMore »
 
81nAVAU* sAAEIVAYAET sAAM~AAŠYADAILAnA DEIVAD JE.More »
 
82tAARikAE sAAERQ VA HALAARdESAA{ SA*bAUP~AsAAd HRP~AsAAdMore »
 
83{ItAHAsA dSArnAdESAA{ SA*bAUP~AsAAd HRP~AsAAdMore »
 
84RAJKiYA GAUJRAtA awArSAtAABdinAi wAuPAcA*VAsA*. PA*DYAA aARtAiMore »
 
85RAJKiYA GAUJRAtA awArSAtAABdinAi wAuPAcA*VAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
86VAAMAnAMAA*WAi IVARAT WAYAELA RAzT^ KEnAEDAsA*. IyAVAEdi RAMAbAA{More »
 
87tAsAVAiRE GAUJRAtAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
88TEILAFAEnAnAi KHANAiVAAERA ]zAA anAU.More »
 
89GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
90Z~Ai gA*TAKNAr MAHAVAiR dEVAMore »
 
91REIDYAAE aA{sAAETAEPAbA’ VAi.BAi.More »
 
92ad#bAUtA PAXAiJGAtARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
93VAnAsPAItASAAsyAnAU* PAAQYAPAUstAKsAUtAIRYAA aAR. aEnA.More »
 
94a*tAR GAQIRYAA* : 1MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
95KASMAiR KLA aAJ anAE aAVAtAiKALAaAEjA IdGA*tAMore »
 
96KASMAiRnAU* aIGnsnAAnAMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
97RAJsWAAnAnAi RAJkATPATIyAPAAQi wAnASA*KR HRiSA*KRMore »
 
98GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. PARikA P~AVAiNACA*d^ ICAMAnALAALAMore »
 
99IH*dnAi a*G~AEJ VAEPAARSAAHidEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
100aAwAUInAK bAARtAdESAPAA*DE PAA*DUR*GA GANAESA anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »