Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAjAdi J*GAnAA P~AWAMA PACAAsA VAzArMore »
 
2aLAGAAVAnAi aA*wAiPA*DYAA aARtAiMore »
 
3abAiPsAAJAESAi RMANALAALAMore »
 
4sMARNAMAAwAURiQAKR wAiRUbAA[More »
 
5SABd bAitAR sAUwAidVAE HRind^More »
 
6VAERAtAU* sVAPnA, gAu*TAtAU* sAtYAdVAE HRind^More »
 
7sAAIHtYAIVACAARNAAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
8GAUJRAtAnAU* gADtARdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
9LAAEKMAA*WAiCA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
10sAAEnAETJAESAi IVAnAAEdMore »
 
11CYAu{*GA GAMASAUKLA nAVAInAwAMore »
 
12aAKLAnAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
13aIbAnAYA PA*WAEJAnAi aMAMore »
 
14sAAIHtYAALAAEKPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
15nHAnAALAALAnAi }IMArKIVAtAAbA’ dUGAErSA nA.More »
 
16sVAeRIVAHARPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
17IVACAAR-MAINA-MAAlAAsA*. PATELA KMAUBAHEnA PAU. cAE.More »
 
18bAJnAMAiMAA*sAARAŠYAGAURU InAR*JnA VALLAbAbAA{More »
 
19nAAKRIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
20KWAAEPAKWAnAJAEzAi sAURESAMore »
 
21akA*DAnA*d‹nAA PAyAAEMore »
 
22Z~Ai nAARNAdAsA GAA*wAinAEMore »
 
23GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi IVAKAsAREkAAQAKR wAiRUbAA[More »
 
24sAAIHtYAIVACAARsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
25sAACAU* ‹VAnAgADtARCAAewARi MAAwAVAMore »
 
26aWAArntARSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
27KVAiZVAR dLAPAtARAMAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
28sAAIHtYAsAMAiXAAbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
29sAAQinAA sAAIHtYAnAU* IdGdSArnAdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
30IVAVAECAnAJAEzAi sAURESAMore »
 
31IVAVAECAnASAAH sAUMAnAMore »
 
32KVAiZVAR dLAPAtARAMAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
33aALAEkAnAnAi aAElAkAPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
34awArSAtAAIBdnAA anAUbAVABAAELAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
35KVAiZVAR dLAPAtARAMAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
36sAAIHtYAnAAE sVAAwYAAYAbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
37KVAiZVAR dLAPAtARAMAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
38‹VAnA anAE sAAIHtYAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
39KVAiZVAR dLAPAtARAMAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
40anVAEzANAAsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
41VAAGA#VYAAPAAR anAE VAAK#cTAsA*. PATELA MAAEHnAbAA{More »
 
42LAYALAAnAA PAyAAEdRGAAHVAAlAA {MAAMAUdinA sAdvdinA anAU.More »
 
43LAYALAAnAA PAyAAEGA¤FAR MAUHMMAd aBAdULAMore »
 
44RkADVAAnAAE aAnA*dKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
45sAiMAA*KnA anAE sAiMAAELLA*gAnAYASACA*d^ IsAtAA*SAUMore »
 
46RMANAiYAtAAnAAE VAAGA#IVAKLPAYASACA*d^ IsAtAA*SAUMore »
 
47VAsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
48KAVYAP~AtYAXASAEQ CA*d^KAntAMore »
 
49GAUJRAtAiaAEaE IH*di sAAIHtYAMAA* aAPAELAAE FAlAAEdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
50RAMAdEVA PAiRnAU* aAkYAAnAPAVAAR kA*DERAVA MAAnAA‹More »
 
51]MAASA*KR sAMAG~A KIVAtAAnAA KIVA aEK P~AAEFA{LASAAH sAUMAnAMore »
 
52nAVARAyA MAHAEtsAVA-LAAQiMore »
 
53PAIRb~AMANAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
54VAAh#MAYAIVAMASArBAXAi RAMAP~AsAAdMore »
 
55VAAh#MAYAIVAMASArBAXAi RAMAP~AsAAdMore »
 
56KIVAZVA dLAPAtARAMAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
57ICAdgAAEzAYAAIxAK aMAMore »
 
58MAnAAEIVAHARPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
59{ndUnAE PAyAAEnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
60{ndUnAE PAyAAEnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
61IVAVAIXAtAPATELA a*BAUbAA{ GAAE.More »
 
62dAkALAA tARiKE, syAi...RAMAeYAA nAitAAMore »
 
63RUIKMANAi HRNAsA*. RAEHIDYAA a*BAAdAnAMore »
 
64KAVYAIVASAEzAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
65KAVYAIVASAEzAbAGAtA InAR*JnAMore »
 
66MAAenAdVAE HRind^More »
 
67RAMAAYANA dSArnAYAAEGAEZVARMore »
 
68GAitAA*JILAwAuMAKEtAU anAU.More »
 
69Z~Ai IVAzNAUsAHsyAnAAMAYAAEGAEZVARMore »
 
70abAiPsAAdEsAA{ MAnAAEHRMore »
 
71aDwAE RstAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
72aYAAEwYAAKA*DMAHEtAA H*sAAMore »
 
73GAiItAKAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
74KAVYAsA*VAAddLAALA sAURESAMore »
 
75MAEgAANAinAA* KAVYAAEsA*. dVAE MAKRndMore »
 
76MAEgAANAinAA* KAVYAAEsA*. RAVAtA BACAUbAA{More »
 
77nHAnAA nHAnAA RAsAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
78{CcAnAAE akAAtAPA*DYAA P~AFULLAMore »
 
79wAunAAE tAWAA stAVAnAAEMore »
 
80MAiRA* sAAMAE PAARPAAREkA RMAESAMore »
 
81nAAnAALAALAnAU* aPAwAAGAwAGAADitA JYA*tAMore »
 
82]MAASA*KR JAESAidVAE HRind^More »
 
83Z~AiMAd#bAAGAVAtA tAttVAICAntAAMAINASAAsyAi RMANALAALA KMore »
 
84MAHAbAARtAnAi ¡zTA*tAKWAAaAEsAADEsARA ]PAEnd^RAYA J.More »
 
85sAiwAA* CAqANAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
86Z~Ai aRIVA*d sAAWAE sAA*JnAA VAAtAArLAAPAAEQAKR SAA*ItALAALA anAU.More »
 
87LAAEKGAitAAEMAA* KsA*. YAAIxAK HsAUMore »
 
88VAiRMAGAAMA sAtYAAG~AHSAAH KA*ItALAALA MAINALAALAMore »
 
89dESA-dSArnAMAHEtAA sAUIMAyAA dYAAlA‹ anAU.More »
 
90dESA-dSArnAQAKUR ISAVAnA*dnAIsA*HMore »
 
91P~AVAAsAiaAEnAU* sVAGAr RAJsWAAnAGAAEYALA sAUInALAMore »
 
92P~AVAAsAiaAEnAU* sVAGAr RAJsWAAnAVAMAAr sAUREnd^KUMAARMore »
 
93ILAIRK anAE LAGARiKMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
94GAUJRAtAnAAE nAAWAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
95sARsVAtAiCA*d^IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
96JPA‹dEsAA{ MAGAnAbAALA P~AbAUdAsA anAU.More »
 
97P~AAGAeItAHAIsAK bAARtARAQAED PA^AGAMALA HiR‹bAA{More »
 
98tAtKALAinA LAkAnA]sARLAA JGAMAAEHnA anAU.More »
 
99bAARtAMAA* a*G~AEJAEnAA* YAUœAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
100VAexAAInAK SABdsA*G~AHsA*. SAAH PAAEPATLAALA GAAEIVA*dLAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »