Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1anVAiItAMAHEtAA P~AKASAMore »
 
2bAd^*bAd^nAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
3P~AACAinA bAARtAVAzArSAAH IyAbAUVAnAdAsA LAHERCA*dMore »
 
4aAPANAAE IJLLAAE bAAVAnAGARIyAVAEdi MAHEnd^ RE.More »
 
5MAEIKsAKAEMAEHRAEyAA LAkAnALAALAMore »
 
6bAGAVAAnA sAAEMAnAAWAVYAAsA IGAIRJASA*KR KE.More »
 
7aAjAdinAA a*wAARA*-aJVAAlAA*MAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
8GAUJRAtAnAAE MAwYAKALAinA RAJPAutA {ItAHAsASAAsyAi dUGAArSA*KR KEVAlARAMAMore »
 
9IPAtABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
10]wAAnA-nAGARi : GAA*wAinAGARsA*. sAAKARMore »
 
11IFR*GAi VAEPAARiaAEQ‰R dEVA‹ GAAERwAnAdAsA bAiMA‹More »
 
12RAzT^iYA sAMAsYAAMAsAANAi MAinAUMore »
 
13FA*sAinAA MAA*CADEWAibAU’AE jULFiKAR aLAiMore »
 
14P~AACAinA bAARtA VAzArSAAH IyAbAUVAnAdAsA LAHERCA*dMore »
 
15P~AACAinA bAARtA VAzArSAAH IyAbAUVAnAdAsA LAHERCA*dMore »
 
16bAARtA MAARAE dESAsA*gAVAi nAGAinAdAsA H.More »
 
17MAnAE PYAARAE MAARAE dESAsAEtALAVAAD IVAMAlAA anAU.More »
 
18MAnAE PYAARAE MAARAE dESALALLAA YAAEGAEnd^KUMAARMore »
 
19]ttAR w~AUVAnAi SAAEwAsAFRSAAH RMANALAALA CAi.More »
 
20P~AJAnAAE PAU®zAAWArMA‰i aELMAAER aEMA#.More »
 
21BAAERsAd sAtYAAG~AHPATELA ISAVAAbAA{ GAAEKlAbAA{More »
 
22‹VAnAdAtAA sAuYArSAAH sAURESA R. anAU.More »
 
23‹VAnAdAtAA sAuYAraG~AVAALA HRiSAMore »
 
24b~AMANA anAE sA*SAAEwAnAHEIDnA sVAEnAMore »
 
25b~AMANA anAE sA*SAAEwAnAHEIDnA sVAEnAMore »
 
26P~AACAinA KAlAnAAE IVAZVA-{ItAHAsAdVAE nAAnAUbAA{ anAU.More »
 
27P~AACAinA KAlAnAAE IVAZVA-{ItAHAsAIsA*gAALA ŠVAALAAP~AsAAdMore »
 
28P~AACAinA JGAtA#bA’ MAulASA*KR P~AA. anAU.More »
 
29bAARtAnAAE sVAAtA*yYAsA*G~AAMABAAVAisAi MAUGATLAALAMore »
 
30RAJdRBAARBAXAi BAKULAMore »
 
31GAA*wAi-VAwA SAA MAATE ?PATELA ICAnMAYA anAU.More »
 
32GAA*wAi-VAwA SAA MAATE ?sA*. GAAEDsAE GAAEPAALAMore »
 
33Z~Ai bAd^EZVAR-VAsA{ MAHAtAiWArdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
34VAEdKALAinA sAAeRAzT^aA*KIDYAAKR SAA*ItAbAA{More »
 
35sAAEnAAR BAA*GLAAdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
36bAARtA PAR CADA{sA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{More »
 
37bAARtAiYA sVAAtA*yYA sA*G~AAMA 1857IVA A*sA GAAEPAAlARAVA GAJAnAnA anAU.More »
 
38bAARtAiYA sVAAtA*yYA sA*G~AAMA 1857sAAVARKR VAiR IVA. dA.More »
 
39MAUgALA RAŠYAVAHiVATMAAEdi RAMALAALA CAUnAiLAALA anAU.More »
 
40nAGAR nAVAAnAGAR JAMAnAGARJAEzAi HRIKSAnAMore »
 
41HALARDA*sA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
42HsAUMAtAi anAE BAiJA*MAAEdi MAnAHRMore »
 
43nAVAAEnMAEzAsA*. JAEzAi sAURESAMore »
 
44GAitA-GAAEPAALAMAHAKIVA RAJH*sAMore »
 
45GAitA-GAAEPAALAsAAIHtYAPAšKAsAAREMore »
 
4611 dIRYAAMAAEdi MAnAHRMore »
 
47PAALAVAJAESAi KAeISAKMore »
 
48PARMA sAMAiPAEsA*. KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
49tAARA nAGARMAA*JAEzAi HRIKSAnAMore »
 
50Z~AiLAEkAAGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
51sA*tAuRkAUSAALA `KLPAnAAntA`More »
 
52GAitA GAU*JnAdVAE JnAKbAA{ HIRLAALAMore »
 
53PAIRVAESAVYAAsA bAAnAUSA*KR aAEwAVA‹More »
 
54]RnAA* aA*sAUMAJMAUdAR sAURESAAMore »
 
55tAPAZCAYAArIGAIRRAJ IVAzNAUMore »
 
56nAAJAUK sARAEdVAiKA‹ JA*HGAiR kAURSAd‹More »
 
57Z~AinAAWAKAVYAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
58aMAAsAWAi PAunAMA bANAiCAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
59aEsA. aEsA. sAi. MAA {*GLAiSA HVAE agARU* LAAGASAE nAHi* !bA’ aInALAMore »
 
60sVAAtA*yYAAEtAR GAUJRAtAi sAAIHtYAsA*. aAEjA MAFtAMore »
 
61MAwAUVAnAsA*. dVAE HRind^More »
 
62RMAjTsA*. VYAAsA MAnAAERMAAMore »
 
63anAUzA*GAKAEQARi JYA*tAMore »
 
64IVAIVAwA VYAAkYAAnAAEQAKAER BAlAVA*tARAYA KLYAANARAYAMore »
 
65IVAIVAwA VYAAkYAAnAAEQAKAER BAlAVA*tARAYA KLYAANARAYAMore »
 
66LAHRdiIXAtA KMore »
 
67sARAEJ PAAQK : sA*VAEdnAA anAE sAJrnAsA*. dEsAA{ aIZVAnAMore »
 
68IH*di LAEkAMAALAAMore »
 
69LAAEKVAAtAArCA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
70HIRnd^ IVASAEzAdLAALA sAURESAMore »
 
71P~AtYAIbAxAASAUKLA RMAESA MA.More »
 
72HeYAAnAA HstAAXARBAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
73sAAIHtYAnAU* awYAAPAnAgAAEDiVAALAA aAdMAMore »
 
74sA*VAEdnAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
75sAAIHtYA anAE ICA*tAnAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
76SABdsAEtAUJAESAi RMANALAALAMore »
 
77nARIsA*H MAHEtAAESAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
78SAtAABdi VYAAkYAAnAMAAlAAMore »
 
79IVAIVAwA VYAAkYAAnAAEIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
80sAMAALAAECAnAARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
81sAAIHtYAInAKzARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
82P~AACAinA GAUJRAtAi c*dAEPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
83sAMAALAAECAnAAsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
84aAPANAU* sAAIHtYAMore »
 
85awArSAtAAIBdnAA anAUbAVABAAELAMore »
 
86VAAK#MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
87T^EIJDi : sAAIHtYAMAA* nAE ‹VAnAMAA*PATELA CAi. nAA.More »
 
88KAd*BARiMore »
 
89GAUJRAtA VAnAArKYAULAR sAAEsAA{Ti nAAE {ItAHAsAnAiLAK*Q IVAwAAGAAeRi RMANAbAA{More »
 
90CA*d^KA*tA BAXAinAA Z~AEzQ InABA*wAAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
91KLYAANAiYAEzAU aIMAYAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
92bAAVAnAdiIXAtA KMore »
 
93R*GAIVAHARdiIXAtA KMore »
 
94aAH#LAAddiIXAtA KMore »
 
95sPAiDB~AEKRBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
96]MAASA*KR JAESAijVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
97GAUJRAtAi LAAEKKWAA sAAIHtYAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
98KIVA nHAnAALAALAnAi KIVAtAAMAA* MAAnAVA‹VAnA dSArnASAAH wAnAVA*tAMore »
 
99sAiMAA PAARnAAE SABddR‹ P~AIVANAMore »
 
100bAAVAIYAyAiPAAQK JYAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »