Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1]LLAEkASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
2SABdsA*PAdAJAnAi KMore »
 
3KAeMAUdiMAnAnAVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
4sAInnAIwAdiIXAtA KMore »
 
5aXARnAi aARAwAnAAjVAERi IBAIPAnAMore »
 
6]MAASA*KR JAESAijVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
7sAAIHtYAIVAVAECAnAnAA IsAœA*tAAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
8IVAIVAwA VYAAkYAAnAAEQAKAER BAlAVA*tARAYA KLYAANARAYAMore »
 
9IVAIVAwA VYAAkYAAnAAEQAKAER BAlAVA*tARAYA KLYAANARAYAMore »
 
10aRUNAVYAAsA bAAnAUSA*KR aAEwAVA‹More »
 
11sAMACArnAAsAUndRMA#More »
 
12RAMALAALA nAA LAEkA sA*G~AHsA*. SAAH PAUvzAAEtAMAdAsA bAikAAbAA{More »
 
13RAMALAALA nAA LAEkA sA*G~AHMAAEdi RAMALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
14MAnAPAsA*d InABA*wAAEsA*. VAewA IVAJYARAVA KLYAANARAVAMore »
 
15aVAArCAinA KIVAtAAsAUndRMA#More »
 
16RNAIJtARAMA GAwAsA*CAYA-2MAHEtAA RNAIJtARAMA VAAVAAbAA{More »
 
17sAAIHtYAMAUKURSAAH CAnd^VAdnA CAunAiLAALAMore »
 
18sAMAiXAAMore »
 
19VAKtAASAUKLA REVAASA*KR MAGAnALAALAMore »
 
20P~AEMAbAKtAiMore »
 
21Z~Ai IVAwAABAHEnA sMAARK VYAAkYAAnAAEMAHEtAA GAGAnAIVAHARiMore »
 
22Z~Ai IVAwAABAHEnA sMAARK VYAAkYAAnAAEsA*gAVAi sAUkALAALA‹More »
 
23sAAIHtYAInAKzARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
24aAwAUInAK bAARtAiYA sAAIHtYAMore »
 
25cELLAU* P~AYAANAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
26KAEnA-ITIKMAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
27KAEnA-ITIKHAYARDALA WAAERMore »
 
28KAEnA-ITIKMAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
29KAEnA-ITIKHAYARDALA WAAERMore »
 
30JAPAAnAMAA*sA*. JenA GAULAABACA*dMore »
 
31JAPAAnAMAA*YAItAZ~Ai HEMACA*d^‹More »
 
32ItABAETnAA bAitARMAA*MAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
33ItABAETnAA bAitARMAA*HERR HEnAIRKMore »
 
34KUdRtA anAE KlAAwAAMAMAA* VAisA IdVAsAMore »
 
35VAAELGAAWAi GA*GAAMore »
 
36P~AAKSAAH MAINAbAA{More »
 
37aAG~AAnAAE MAUsAAFR aWAVAA P~AEXANAiYA sWAlAAEnAU* VANArnAMore »
 
38]ttARnAi YAAyAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
39]ttARnAi YAAyAAYAAEGAEZVARMore »
 
40aAPANAA* MAwAUR LAGnAGAitAAEsA*. SAUKLA IVAJYAABAHEnA CA*d^SA*KRMore »
 
41akAEGAitAAsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
42KAVYAsAAeRbAMore »
 
43aAdMAWAi SAEkAAdMA sAUwAiaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
44tVAPAAREkA RMAESAMore »
 
45wA*wAAdARi GAUJRAtAi R*GAbAuIMAnAA* nAATKAEnAA* GAitAAEMAAstAR wAMAErnd^ MA. (MAwAURMA#)More »
 
46nAJAKtADAYAR a*BAALAALAMore »
 
47dILAtA KIVAtAAsA*. PARMAAR GANAPAtAMore »
 
48LAGnAGAitAAEMore »
 
49HiRA anAE PAnnAA*VAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
50GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAsAAIHtYAdSArKMore »
 
51MAAEtAi anAE PARVAAlAA*VAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
52dIRYAAVAnAi MAiQi LAHRVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
53ayAtAyASAAsyAi IVAJYAMore »
 
54Z~Ai IVAwAABAHEnA sMAARK VYAAkYAAnAAEdAVAR FiRAEj KAVAsA‹More »
 
55Z~Ai IVAwAABAHEnA sMAARK VYAAkYAAnAAEKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
56>AECAEnAU* {sWAEITK anAE BAiJALAEkAAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
57aAsVAAdnAbA’ RMAESA MA.More »
 
58sAAIHtYAMAA* IVAVAEKPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
59GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE aAQMAAE dAYAKAEsA*. PATELA bAAElAAbAA{More »
 
60sA*PAKrsA*. bAAYAANAi ]tPALAMore »
 
61JGAtAnAA {ItAHAsAnAU* sA*IXAPtA REkAAdSArnAdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
62MAARU* IH*dnAU* dSArnAdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
63GAUJRAtAnAi LAAEKsA*sKJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
64MAHAGAUJRAtAnAA* nAiR-XAiRPAETLAiKR {ZVARMore »
 
65{*GLA*DnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAASAAH CAnd^VAdnA CAunAiLAALAMore »
 
66VADiLAnAAE VAARsAAESAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
67MAARU* IH*dnAU* dSArnAdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
68MAAnAsARAEVARnAA* H*sAdVAE HRind^More »
 
69bAARtAnAA sAPAAErKEsAKR BAALAKMore »
 
70PAAQYA BAIyAVAEdi a. K.More »
 
71GA{KALAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
72IVAYAETnAAMAnAAE YAXAP~AZnAsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
73IVAYAETnAAMAnAAE YAXAP~AZnAaEMA. ISAVARAMAMore »
 
74dESA-dSArnAMAHEtAA sAUIMAyAA dYAAlA‹ anAU.More »
 
75dESA-dSArnAQAKUR ISAVAnA*dnAIsA*HMore »
 
76bAARtAdSArnAbA’ SA*KRMore »
 
77bAAGAU* tAAE bAAEMAKA LAAJEsA*. PARMAAR JYAMALLAMore »
 
78MAA]nT aABAUGAAEYALA sAUInALAMore »
 
79sAAwAUCAIRtA cGAnABAAPAAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
80CA>VAtAir GAuJrRAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
81JunAU* MAU*BA{MAAHEZVAR VAiR‹ GA*GAAJRMore »
 
82JGAtAnAA {ItAHAsAnAU* sA*IXAPtA REkAAdSArnAnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
83sAUbAAIzAtA MA*JRisA*. SAAsyAi sAi. aELA.More »
 
84sAUbAAIzAtA MA*JRisA*. MAUnAiMA dLAPAtAbAA{More »
 
85KEnAEIDYAnA KIVAtAARAMAeYAA nAitAA anAU.More »
 
86MALAYAALAMA KIVAtAAMAHEtAA SAKU*tALAA anAU.More »
 
87K*{K/KSAU*K aWAVAA tAAE...VAAlAA sA*JUMore »
 
88VAENAUnAAdsAReYAA aEnAiMore »
 
89aVAIwAMAHEtAA MAHEZVARiMore »
 
90KLAAPAi anAE sA*ICAtA#SAUKLA RMAESA MA.More »
 
91BAAELAE jiNAA MAAERPATELA bAAElAAbAA[More »
 
92GAUJRAtAi BAALAKWAAsAAIHtYAIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
93YAAdAEnAA MAwAUVAnAMAA*RAVALA BAKULAMore »
 
94KWAAMA*WAnAMAHEtAA bARtAMore »
 
95BAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
96sAAwAnAAyAYAisA*. PATELA MAAEHnAbAA{More »
 
97sAAwAnAAyAYAisA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
98SABdnAi SAIKtAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
99P~AEMARsA PAA nAE tAU* !sA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
100GAUJRAtAi sAAIHtYARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »