Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1ISAVAKUMAAR VYAIKtA anAE VAAh#MAYAsA*. MAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
2ISAVAKUMAAR VYAIKtA anAE VAAh#MAYAsA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
3SARdnAi CAA*dnAidVAE HRind^More »
 
4MAUnASAi - aEK nAATYAKARQAKAER RVAind^More »
 
5KMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
6sAAIHtYAIVACAARNAAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
7sAAIHtYAsAMAiXAAbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
8sAMAiPAMAINAYAAR IP~AYAKAntAMore »
 
9RAIwAKAMAAEqA dEVA‹ RA.More »
 
10SAA*tA KAELAAHLASAAH RAJEnd^More »
 
11IHMAALAYA aMAARAEYAAEGAEZVARMore »
 
12anA*tAsAuRYAAEGAEZVARMore »
 
13RtAnAMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
14qAELA wADuKYAAsA*. GAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
15PAnAgATsnAEHRISMAMore »
 
16nAlAAkYAAnAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
17nAlAAkYAAnAP~AEMAAnA*dMore »
 
18]d#GAiItASAAH RAJEnd^More »
 
19CAqAE RE ISAkAR RAJA RAMAnAA*MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
20ICAyAdSArnAAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
21MAEVAAD-PAtAnAIyAPAAQi CAUnAiLAALA MAulA‹bAA{ anAU.More »
 
22c aXARnAU* nAAMAPAAREkA RMAESAMore »
 
23KAVYAA>AESARELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
24wVAInASAAH RAJEnd^More »
 
25aAZLAEzAAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
26KU*VARBAA{nAU* MAAMAE®*sA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
27KU*VARBAA{nAU* MAAMAE®*P~AEMAAnA*dMore »
 
28nALAdVAd*tAi P~ABA*wAGAUNAIVAnAYAMore »
 
29nALA-dVAd*tAi P~ABA*wAIVAJYASAEkARMore »
 
30bAAVAHzAArsA*. GAA*wAi LAXMANAbAA{ aAR.More »
 
31bAAVAŠYAAEItAsA*. R*GAUnAVAALAA InAR*JnA aAR.More »
 
32InAIMAttAsA*. dEsAA{ {ndUKUMAARMore »
 
33GAA*wAiGAAeRVAYAAEGAEZVARMore »
 
34sKAYAs>E{PARdLAALA sAURESAMore »
 
35KETLAA*K KAVYAAE : MAnAsAUkALAALA jVAERisA*. dLAALA sAURESAMore »
 
36aIsMAtAAsA*. MAHEIRYAA CA*dUMore »
 
37GAitA YAMAUnAAdEsAA{ CAnd^KAntAMore »
 
38HYAAtAisA*. dLAALA sAURESAMore »
 
39HYAAtAidVAE HRind^More »
 
40sAUxAA KAVYA GAu*JnAMore »
 
41YAAyAAPAWAnAAE aALAAPAdEsAA{ RtAUbAA{More »
 
42HYAAtAisA*. dLAALA sAURESAMore »
 
43HYAAtAidVAE HRind^More »
 
44diPAA*JILAKIVA KUsAUMAAKRMore »
 
45GAnAi dHi*VAALAAnAA* KAVYAAEsA*. PAAQK sARAEJMore »
 
46]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
47]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. FAjLAi InAdAMore »
 
48bAJnAAVALAiMore »
 
49PA*WAMAAEdi IdLAiPAMore »
 
50P~AEMALAZLAAEKAnAUVAAdP~AEMALA MAHARAJMore »
 
51MAARGAE MAlYAA*``tAA* SYAAMAdVAE HRind^More »
 
52SAMANAA*dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
53aAEJ anAE aGARKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
54vPALAEkAAMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
55aInAd^AMore »
 
56VAENAinAA* FuLAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
57sAAIHtYA KU*JMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
58nAVAA* GAitAAEVYAAsA IyAbAUVAnA GAAeRiSA*KRMore »
 
59nAbAAEIVAHARPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
60nAbAAEIVAHARPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
61sAdUPAdESAK PAwAAEMore »
 
62Z~AinAAWAKAVYAMore »
 
63CAtAUIVAr*SAItA IJnAstAUItA tAWAA IVAIVAwA KAVYA stAVAnAAIdsAuRiZVAR‹ MAHARAJMore »
 
64IsA*wAUDAnAAE sAAdMore »
 
65PAuzPA sAUMALAYA sAAeRbAZ~Ai sAuYArISASAUMore »
 
66PAARsAi sAtAiaAEMore »
 
67MAinAAKARiISAnAAERVAAlAA jAIHdMore »
 
68nHAnAA nHAnAA RAsAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
69nHAnAA nHAnAA RAsAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
70nHAnAA nHAnAA RAsAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
71P~AEMAbAIKtA-bAJnAAVAILAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
72aARtA aEK aJVAAsAnAisA*. dEsAA{ bAAnAUBAEnA PAi.More »
 
73HU* J dIRYAAE, HU* J bAEkADVAewA YAAEGAESAMore »
 
74KKrVAVAgAAISAYAA JE. aAR.More »
 
75KAVYA IVASAEzA : HRind^ dVAEsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
76sAUdAMAACAIRyAP~AEMAAnA*dMore »
 
77sAAIHtYA MAiMAA*sAAJAEzAi sAURESA anAU.More »
 
78HALARDA*sA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
79IBARd SA<*GAARsA*. CAARNA SA*KRdAnA JEQibAA{ dEWAAMore »
 
80IBARd SA<*GAARKIVARAJA KRNAidAnA KIVAYAA CAARNAMore »
 
81BAiLAkAAQAKAER KRNAIsA*H LAALAIsA*HMore »
 
82MAAILAnAinAA* VAnAAEMAA*sAEtALAVAAD IVAMAlAA anAU.More »
 
83sAVArIMAyAnAi ]PACAARYAAyAAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
84RMAjTsA*. dEsAA{ MAinAAXAiMore »
 
85R*GAE MAHEFiLAbAARtAiYA P~AFULLAMore »
 
86†tAUGAitAAEsA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
87qAELAeYAA wADuKYAA LAADiRNAELAAKR MAFtAMore »
 
88MA*GALAMA#sA*. VYAAsA MAnAAERMAAMore »
 
89MA*GALAMA#sA*. dEsAA{ MAinAAXAiMore »
 
90JLAJMAAEdi IKSAAERMore »
 
91RsAMA*JRiSAUKLA bAA{SA*KR KUBAER‹More »
 
92dLAPAtA-KAVYA-nAVAnAitAsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
93}IMArLAAnAU* sVAPnA anAE BAiJA* KAVYAAESAUKLA bAA{SA*KR KUBAER‹More »
 
94aEK J PALAK aJ*PAQAKAER IPAnAAIKnA#More »
 
95MAU‡tAKMA*JRibAAYAANAi HIRVALLAbA anAU.More »
 
96MAdnAMAAEHnAAsA*. bAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
97gATAVAiRANAi BARKtA `BAEFAMA`More »
 
98dILAtA KIVAtAAsA*. JAnAi MAnAizAiMore »
 
99GAjLAnAi aAsAPAAsAHedRABAAdi aAISAtAMore »
 
100GAjLAnAi aAsAPAAsAKAEQARi MAwAUMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »