Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai P~AitAMAdAsAnAi VAANAiIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
2P~AEMAAnA*dnAi KAVYAKsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
3MAHAKIVA P~AEMAAnA*dKsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
4ÀdYA R*GASAUKLA bAA{SA*KR KUBAER‹More »
 
5KAVYA IVALAAsASAUKLA bAA{SA*KR KUBAER‹More »
 
6KAVYA IVALAAsASAUKLA bAA{SA*KR KUBAER‹More »
 
7aAnA*dVAwArnAnAAE wVAInAIVACAARPAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
8RAMAsAAGARbA’ dAMAAEdR `sAUwAA*SAU`More »
 
9MAwAUR MAstAiMAUkAi IGARwARMore »
 
10aAZLAEzAMAqiVAAlAA HsAMAUkAMore »
 
11sMAMAuIsAKARMore »
 
12dttA anAE PARSAURAMAsVAAMAiZ~Ai KMore »
 
13SAtAdLAGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
14]ttARiYAGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
15Z~AiLAEkAAGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
16{nDAER GAADrInA*GA anAE BAAEnsAA{RAVALA BA*IKMAMore »
 
17aE{D#sA : sAMAsYAA anAE ]KELAJAGAANAi BAi. JE.More »
 
18GAUJRAtAnAAE bAVYA bAutAKAlAGAAedAnAi HIRLAALA R.More »
 
19tAMAARA gARMAA* aEK FuLA kAiLAVAA wAAE nAE !dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
20tAMAARA gARMAA* aEK FuLA kAiLAVAA wAAE nAE !dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
21gARgARnAA* aAEsAIDYAA*VAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
22gARGAWWAU VAedVAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
23G~AAMAAEwAAEGAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
24sVAtA*yA VYAVAsAAYAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
25LAAEK‹VAnAMAA* PAuJInAYA GAAYAJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
26Ti.Ti.aEnA.sAi. nAi PARiXAAMAA* IsAwwAiRAQAED aECA. Ti.More »
 
27aEMB~AAE{DRi aEnD FEnsAiVAKr GAA{DRAQAED aECA. Ti.More »
 
28KUITR ]wAAEGAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
29KLAA ICA*tAnARAVAlA RIVASA*KRMore »
 
30aAYAUVAErdnAi P~AIsAœ aAezAIwAaAEVAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
31aARAEGYAP~Ad digAr ‹VAnAnAU* RHsYAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
32PAWARiVAewA PAnAARA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
33P~AACAinA bAARtAiYA LAAEKRMAtAAEJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
34PLAAIsTKPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
35KQ‰R bARtAMore »
 
36MAdnAMAAEHnAAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
37{LAAKAVYAAEMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
38Hd PAARnAA H*sA anAE aALBAET^AEsATAEPAiVAALAA CAnd^KAntAMore »
 
39tAsAVAiRPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
40BAA‹ P~AbAUPAuJALAALA anAU.More »
 
41RAIwAKAMAAEqA dEVA‹ RA.More »
 
42MAAEnTA-KAELAAJJAEzAi JGAdiSAMore »
 
43KETLAA*K KAVYAAE : CAnd^VAdnA MAHEtAAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
44RAsA MAIndRRAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
45VAeRAGYABAAEwAKAVYARtnAEZVARMore »
 
46aLAKnA*dAMAHEtAA JYAEnd^More »
 
47KAVYAsAIRtAAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
48KAVYAsAIRtAAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
49KLAAntA KIVAsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
50KLAAntA KIVAK*WAAIRYAA BAALAASA*KR ]LLAAsARAMAMore »
 
51KETLAA*K KAVYAAE : RAJEnd^ SAAHsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
52KETLAA*K KAVYAAE : HRind^ dVAEsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
53IVAtAAnA sAUd BAiJPAAREkA RMAESAMore »
 
54KETLAA*K KAVYAAE : PAnnAA nAAYAKsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
55aFVAAMAAEdi ICAnAUMore »
 
56KEnAEIDYAnA KIVAtAAaETVAUD MAAGArRETMore »
 
57sAHYAAyAAdLAALA sAURESA anAU.More »
 
58KETLAA*K KAVYAAE : sAURESA dLAALAdLAALA sAURESAMore »
 
59MALAYAALAMA KIVAtAAKE. sAICCAdAnAndnAMore »
 
60KETLAA*K KAVYAAE : nAILAnA RAVAlAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
61GAitAA*JILAwAuMAKEtAU anAU.More »
 
62GAitAA*JILAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
63CAuD IVAJAEGANAsA*. CA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
64MALAYAALAMA sAAIHtYAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAASAEQ CA*d^KAntA anAU.More »
 
65GAUJRAtAi sAAIHtYARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
66CAAR awYAAYA anAE MAALA*CASAUKLA BAYAUbAA{ anAU.More »
 
67CAAR awYAAYA anAE MAALA*CATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
68sVAAwYAAYAKAMAdAR KESAVALAALA IH*MAtARAMAMore »
 
69aEKAEIKtAwAAElAIKYAA aRIVAndMore »
 
70{ZVARnAi aA*kAnAU* aA*sAUdVAE HRind^More »
 
71bAARtAiYA sA*sKdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
72RAsA RJnAisA*. MAHEtAA MAwAUIRKAMore »
 
73nAVAAIJSAKURESAi IKsMAtAMore »
 
74aMARtnAEZVAR nATVARLAALA Di.More »
 
75GAitAA*JILAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
76GAA*wAiWAi IdLLAi sAUwAiPAALAnAPAURi MAUsAAIFRMore »
 
77aAQAE JAMAnAi IdLAdARiMAnAHR `IdLAdAR`More »
 
78RAnAERidEsAA{ MAINALAALAMore »
 
79MAAEsAMAPATELA BAALAUbAA{More »
 
80GAnAi dHi*VAALAAnAA* KAVYAAEsA*. PAAQK RMANALAALAMore »
 
81TAElAA* aVAAJ gAAE*gAATQAKR LAAbASA*KRMore »
 
82MAiRA*nAA* PAdAEsA*. IyAVAEdi bAuPAEnd^ BAALAKMore »
 
83LAgARAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
84P~AEMAAnA*dnAA* KAVYAAEsA*. PAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
85GAUNAIVAMASArPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
86GAUNAIVAMASArsA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
87BAUœ-CAIRtAMAHAKIVA RAJH*sAMore »
 
88BAUœ-CAIRtAsAAIHtYAPAšKAsAAREMore »
 
89duHA, c*dA nAE sAAERQAbA’ dAELAtAMore »
 
90]tK*QAsAUndRMA#More »
 
91duwAGA*GAAVYAAsA aIVAnAASAMore »
 
92sAuRJ KdACA }GAEPAAQK HIRKMore »
 
93ŠYAAEItA-REkAABAETA{ sAU*dR‹More »
 
94KAIQYAAVAADi dAEHRAVAA{VAALAA dAsABAHAdURMore »
 
95MAAyAAVAewA RMAESA JE.More »
 
96‹VAnA-sMARNAPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
97nAkAISAkAsA*. SAEkADiVAALAA JYAEnd^More »
 
98nAkAISAkAsA*. T*KARVAi adMAMore »
 
99IKnAARE IKnAAREsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
100dESA-dESAAVARsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »