Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tAMAE anAE tAMAARU* aARAEGYAdERAsARi HIRtA anAU.More »
 
2tAMAE anAE tAMAARU* aARAEGYAsA*. bAAVAE aEsA. IVA.More »
 
3P~AVAAsAi MAAGArdISArKAsA*. YAAIxAK IBAIPAnACA*d^ HEMA*tAbAA{More »
 
4YAAyAisA*. JAESAi sVAAItAMore »
 
5Z~AiMAAETA sAAWAE IHMAALAYAYAAyAAsA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
6Z~AiMAAETA sAAWAE IHMAALAYAYAAyAASAAH nA*dUbAA{More »
 
7GAUJRAtAnAi LAAEKMAAtAAaAESAUKLA ISAVASA*KR P~AANASA*KRMore »
 
8P~AsAAdIyAVAEdi IPAnAAIKnA# KE.More »
 
9InAsPA*dSAMAAr sAtYAIJtAMore »
 
10aAdMAWAi SAEkAAdMA sAUwAisA*. MAAEdi ICAnAUMore »
 
11MHEK nAJRAEnAi GHEK sAPAnAAEnAidEsAA{ HEMAntAMore »
 
12MALAYAALAMA sAAIHtYAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAAnAAYAR PAi. KE. PARMAEZVARnA#More »
 
13MAnAnAA* MAEgAwAnAUzASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
14anAE anAUsA*wAAnAMAHEtAA JYAAMore »
 
15BAU*GAAKU-SAUIMASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
16KAVYAnAi SAeLAiVYAAsA KAIntALAALA BAlAdEVARAMAMore »
 
17MA*dIsMAtAJAEzAi nATVARLAALAMore »
 
18GAUJRAtAi sAAIHtYARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
19MAwYAKALAinA GAUJRAtAi JenA sAAIHtYAsA*. SAAH KAIntAbAA{ BAi.More »
 
20sAJrKP~AItAbAA 2JAESAi ]MAASA*KRMore »
 
21LAAEKGAitA-sAuICAsA*. SAUKLA IKRiTMore »
 
22sAUGA*wAsA*. GAAEPAALAMore »
 
23PAuJA anAE PARiXAAbA’ IVAZVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
24{ZVARnAi aA*kAnAU* aA*sAUdVAE HRind^More »
 
25sAAEGAQABAA‹dVAE HRind^More »
 
26aGAMA IPAYAALAAE PAiaAEdVAE HRind^More »
 
27LAAEK AREWAiCA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
28aHMA# PAiGAlAE tAAE P~AEMAnAi P~AAIPtAdVAE HRind^More »
 
29PAyA PARMAAtMAAnAE : sARnAAMAU* sA*sAARnAU*dVAE HRind^More »
 
30MAAE*gAU* gARENAU*MAASArLA RtAnA RUstAMA‹More »
 
31MAnAnAA aA*GANAAMAA*dVAE MAinAAMore »
 
32gAinAA diVAAnAAE ]JAsAdVAE HRind^More »
 
33IGARA-GAUJrRisA*. sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
34nAATK IVASAEYAAIxAK RMANALAALA KE.More »
 
35QARi dE aA diPA nAYAnAnAAdVAE HRind^More »
 
36aMAR-VAELAsA*. PATELA KMAUBAHEnA PAU. cAE.More »
 
37PAIR>MANAPATELA LAALAbAA{ BAi.More »
 
38sAAIHtYAP~AAR*IbAKAa*JAIRYAA IH*MAtALAALA GANAESA‹More »
 
39aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE aAsVAAdPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
40RsAAMACA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
41sAUVANArYAUGAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
42sVAeRIVAHARPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
43SARd sAMAiXAAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
44nAiRXAiRdVAE IJtAEnd^More »
 
45IVAIVAIdzAAdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
46GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi IVAKAsAREkAAQAKR wAiRUbAA[More »
 
47awAitA CAARsA*. PATELA sAAEMAAbAA{More »
 
48KAVYAnAi SAIKtAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
49IVAInAYAAEGAJAESAi RMANALAALAMore »
 
50sAAIHtYAGAAEIzQdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
51KILKSAEkADiVAAlAA JYAEnd^More »
 
52Z~AinAAWAsAUBAAEwAMAALAAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
53ICARIVARHsVAPnAsWAMore »
 
54Z~Ai aAnAnd- KAVYAMAHAEdIwAsA*. MAUInARAJ Z~AisA*PAtAIVAJYAMore »
 
55sAUBAAEwAsA*G~AHZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
56CAu*dDisA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
57HALARDA*sA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
58‹VAtARnAi VAANAiMAHEtAA BALAdEVAMore »
 
59sA*VAEdnAAsA*. MAHEtAA CAetAnYA dEVA.More »
 
60sA*VAEdnAAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
61tAnMAYABAuCA HIsAtA H.More »
 
62a*KURPATELA DAÂAbAA{More »
 
63VAeJYA*tAiPAuJALAALAMore »
 
64sMAMAuIsAKARMore »
 
65IPAPAAsAAPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
66jBAuK VAiJlAi jBAuKdVAE MAKRndMore »
 
67PAA*CAJnYAPAuJALAALAMore »
 
68KU*VARBAA{nAU* MAAMAERU*sA*. bA’ PAuINArMAAMore »
 
69KU*VARBAA{nAU* MAAMAERU*sA*. bA’ CA*d^SA*KRMore »
 
70nAAIVAK anAE SAeLAuzAPA’NAi VAJESA*KR KAnA‹More »
 
71aMAR PA*WARAJdEVA sAAebAAGYACA*d MA*GAlA‹More »
 
72aLAGAARi RkADPA’ijVAERi RIsAKMore »
 
73dIXANA YAAyAAsAAe sAUMAItAMore »
 
7480 IdVAsAMAA* PASAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
75aLAGAARi RkADPA’ijVAERi RIsAKMore »
 
76aMAEIRKA : MAARU* VAtAnAPA*CAAELAi {ZVAR anAU.More »
 
77{*GLA*D anAE aMAEIRKABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
78P~AVAAsA PAIRMALAdVAE VAJAUbAA{More »
 
79P~AVAAsA PAIRMALAdVAE VAJAUbAA{More »
 
80sAAHIsAK MAIHLAAaAEMAUnASAi VAAsAntAi anAU.More »
 
81tAiWArwAAMADAEsAA P~AAGA‹More »
 
82bAARtAiYA sA*sKPATELA CA*d^KAntAMore »
 
8380 IdVAsAMAA* PAJULAEVAnArMore »
 
84MAARi IsA*wAYAAyAAMAUInARAJZ~Ai IVAwAAIVAJYA‹More »
 
85KAIQYAAVAADWAi KnYAAKUMAARisAURGAVAAlAA dRBAARZ~AiMore »
 
86bAARtAdSArnA G~A*WAMAAlAA : 7PATELA CA*d^KAntAMore »
 
87MAACAnA PAR aAEGANAPACAAsA IdVAsAsAEtALAVAAD IVAMAlAA anAU.More »
 
88dSArnA awAuRA* VAsAU*wARAnAA*SAAH RMAINAK IVA.More »
 
89IVAZVAdSArnAsA*. KAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
90PAuVAArYAnAPAAREkA nAVAnAitAMore »
 
91IHMAALAYAnAi tAiWArYAAyAAPAAREkA nAVAnAitAMore »
 
92bAARtAnAA* YAAyAAwAAMAAEGAAMAi bAGAVAAnA‹ HR‹More »
 
93PAWWAR BAAELAE cESAAH IP~AYABAAlAAMore »
 
94YAAEGAEZVAR KRAJH*sAMore »
 
95VAsA*tAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
96VAsA*tAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
97RAMA P~AxAAIbAInAz>MANARAJH*sAMore »
 
98P~ANAYA-RAsABA*sARiRAJH*sAMore »
 
99kARtAA tAARAnAEPAAQK P~AH#LAAdMore »
 
100‹VAnAsAAeRbAMAHEtAA BABALAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »