Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1HELwAi CAA{LDLAALAA KMALAESAMore »
 
2P~AEMAYAAEGAiRAJH*sAMore »
 
3KIVA GA*GA KHE sAUnA SAAH aKBARMore »
 
4JlAnAi aA*kAEdVAE YAxAESAMore »
 
5PAAIWArVAVYAAsA JGAdiSAMore »
 
6GAjLAnAi aAsAPAAsARAHi aEsA. aEsA.More »
 
7GAjLAnAi aAsAPAAsAaACAAYAr RMAESAMore »
 
8sA*‹VAnAisA*. Z~Ai IVAZVARWAMore »
 
9GAAtAA* jRNAA*dHi*VAALAA GAnAiMore »
 
10]ttARAYAnAPARMAAR dESAlA‹More »
 
11bAARtAiYA KLAA-sAAIHtYA-sA*GAitAsA*. MAUnASAi MAUKUndLAALA nA.More »
 
12bAARtAiYA KLAA-sAAIHtYA-sA*GAitAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
13bAARtAiYA KLAA-sAAIHtYA-sA*GAitAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
14GAAEVAwArnARAMAnAU* MAnAAERAŠYABAXAi RAMAP~AsAAdMore »
 
15P~AstAAVAMAAlAAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
16GAULAABA anAE K*TKdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
17anAUsMAsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
18‹VAnA anAE sAAIHtYAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
19‹VAnA anAE sAAIHtYAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
20]SAnAsA# : sAJrK anAE IVAVAECAKsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
21sAAIHItYAK VAAdsA*. IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
22SABdZ~AiQAKR wAiRUbAA[More »
 
23IVAVAECAnAnAi VAATEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
24aAPANAE MAANAsAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
25KIVAtAAnAi KlAASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
26P~AduzANAnAAE aJGARsA*. MAAEdi nAGAinAMore »
 
27VAAGAiZVARinAA* KNArFuLAAEPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
28anAE anAUsA*wAAnAMAHEtAA JYAAMore »
 
29XANA-tAtXANAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
30anVAYABAuCA HIsAtA H.More »
 
31KWAAIVASAEzAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
32MAwYAKALAinA GAUJRAtAi JenA sAAIHtYAsA*. KAEQARi JYA*tAMore »
 
33LAAEKGAitA-sAuICAsA*. bAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
34VAGADAnAE tARsA THUKAnAiSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
35KWAAIVAMASArVAEd nARESAMore »
 
36GAA*wAiYAUGAnAU* GAwAPAIqYAAR dLAPAtAMore »
 
37IFLMAAVALAAEKnAVYAAsA aIbAIJtAMore »
 
38aMAAsAnAA tAARACAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
39PAAnAGAAEIzQwAuMAKEtAUMore »
 
40‹VAnA a*JILA WAAJAEMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
41MAwYAKALAinA GAUJRAtAi P~AEMAKWAAaAEYAAIxAK HsAUMore »
 
42aEKA*tAnAA aAKASAMAA*SAAH GAUNAVA*tAMore »
 
43ISAzT sAAIHtYAnAi MAARi bAAVAnAAdAVAR FiRAEj KAVAsA‹More »
 
44SABdvPAAdiIXAtA sAURESAMore »
 
45sAttAR sAA*P~AtA KIVAaAEB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
46tAEyAisA PAyAAEaxAAtAMore »
 
47VAAtAArIVASAEzACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
48I>ItAKASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
49sAMAKALAinA KIVAaAEPARikA wAiRUMore »
 
50KETLAAK JAunAA PAyAAEdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
51awAitA CAARsA*. KAEQARi JYA*tAMore »
 
52GAUJRAtA VAnAArKYAULAR sAAEsAA{Ti nAAE {ItAHAsAPAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
53dIzTKAENAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
54sAUkA aETLAE-MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
55P~AEMAAnA*d-SAAMAlAnAA sAMAYAnAi LAAEKIsWAItAbA’ {ndUP~AsAAdMore »
 
56sAUVANArMAEgABAETA{ sAU*dR‹More »
 
57aIwAGAMAMHED sAUIsMAtAAMore »
 
58RAJEnd^-InAR*JnA YAUGAnAi KIVAtAAB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
59}*gAMAA* aTPATA bAAEGA bAAsAEVAsAANAi VAtsALAMore »
 
60MAwAUPAKrbA’ P~AEMASA*KR H.More »
 
61sAAIHtYAdSArnAVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
62]PALAIBwASAUKLA YASAVA*tAMore »
 
63sAAIHItYAK VAAdsA*. MALAKANA dEVAEnAMore »
 
64sAAIHItYAK VAAdsA*. YAAIxAK aMAMore »
 
65VAiNAELAA* IVAwAIVAwA LAEkAAEnAAE sA*G~AHSAAsyAi VAewA JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
66SABdZ~AisA*. dEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
67G~A*WAsWA VAAh#MAYARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
68VAsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
69sARdARnAi SAikAMore »
 
70KIVAtAA bANAiDGALAi VAADiLAALAMore »
 
71{MP~AESAnsAdLAALA sAURESAMore »
 
72PAyA-sA*CAYAPAURANAi a*BAALAALAMore »
 
73LAAEKsAAIHtYAnAU* sAMAALAAECAnAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
74PAIRb~AMANAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
75MAAnAVA‹VAnAnAAE ]zA:KAlAHzAr aSAAEKMore »
 
76aqAR IdVAsA JAPAAnAMAA*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
77tAMAE anAE tAMAARU* aARAEGYAsA*. dEVAwAR aEnA. aEsA.More »
 
78tAMAE anAE tAMAARU* aARAEGYAsA*. bAAVAE IVA. aEnA.More »
 
79BARFRstAE BAdRinAAWAsVAAMAi P~ABAAEwAAnA*dMore »
 
80YAAyAiJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
81YAAyAiJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
82MAARi KeLAAsA-MAAnA sARAEVARnAi YAAyAASAAH RMAESAMore »
 
83V~AJ PAIR>MAAMAHEtAA SAA*ItALAALA MAINALAALAMore »
 
84P~AsA*GAsAPtAKSAAH RAJEnd^More »
 
85aAdMAWAi SAEkAAdMA sAUwAiaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
86PADgAAnAi PAELAE PAARSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
87KALAiBAAELAiBAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
88InAJLAiLAAsnAEHRISMAMore »
 
89wAiRA bAGAtAnAA* PAdAEsA*. sA*PAT DU*GARSAi wARMASAiMore »
 
90KLAAPAinAAE KEKARVARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
91KLAAPAinAAE KEKARVAKLAAPAiMore »
 
92RAJEnd^ SAAHnAA* KAVYAAEsA*. PARikA wAiRUMore »
 
93sAUdAMAACAIRyAsA*. dVAE {ZVARLAALA R.More »
 
94sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
95sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
96sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
97sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
98ISALPAAMAAEqA dEVA‹ RA.More »
 
99P~AEMALAwAunAYAAEGAP~AEMALA MAHARAJMore »
 
100aLAKAPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »