Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KVAiZVAR dLAPAtARAMAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
2sAdR jRNAA* bAJnAAIVLARAJKAETi HKiMA sAdRMore »
 
3aAELYAA KA*QAnAA* aMAE PA*kAiDA*sA*. CA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
4sA*tAsAUwAA-1sA*. JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
5CAnd^VAdnA MAHEtAAsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
6SABdZ~AisA*. dR‹ P~AVAiNAMore »
 
7SAiLA anAE SABdsA*. IyAVAEdi RMAESA aEMA.More »
 
8SAiLA anAE SABdsA*. JADEJA IdLAAVARIsA*HMore »
 
9JAu{ anAE KEtAKiVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
10GAUjRE WAE HMA JHA*sAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
11JAGAinAE JAE]* tAAE.....VAsAANAi VAtsALAMore »
 
12KIVAtAAnAi KlAASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
13‹VAnAKWAAPATELA MAINALAALA H.More »
 
14anVAiXAAB~AÁbA’ aInAvwwAMore »
 
15BAE aAkYAAnAsA*. PA*DYAA GAJEnd^SA*KR LAALASA*KRMore »
 
16sAUVANArMAEgABAETA{ sAU*dR‹More »
 
17VYA*GAVAAhMAYAPAAQK RMANALAALAMore »
 
18sAAIHtYA KsABAdEsAA{ MAinAUMore »
 
19GAwAR*GAsA*. MAHEtAA KU*JIVAHARi CAunAiLAALAMore »
 
20GAwAR*GAsA*. dEsAA{ V~AJRAYA MAUKUndRAYAMore »
 
21PAIRBAAEwAnAAPAAQK HiRA RAMAnAARAYANAMore »
 
22bAd^*bAd^sA*. VYAAsA sAtAiSAMore »
 
23bAd^*bAd^nAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
24sAMAbAAVAbA’ CAnd^SA*KRMore »
 
25GAwAR*GAsA*. MAHEtAA KU*JIVAHARi CAunAiLAALAMore »
 
26GAwAR*GAsA*. dEsAA{ V~AJRAYA MAUKUndRAYAMore »
 
27tADPAnAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
28KIVAtAA ISAXANAKIVA KAILAdAsAMore »
 
29GAU®VA*dnAAsA*. VAiRCA*d wARMASAiMore »
 
30GAU®VA*dnAAsA*. ]PAAwYAAYA bAuPAEnd^More »
 
31nAVAMAA dAYAKAnAi KIVAtAAsA*. PATELA bAAElAAbAA{More »
 
32MAUCAKU*d GAUFAQAKAER KRNAIsA*H LAALAIsA*HMore »
 
33MAUIdtAAsAUndRMA#More »
 
34bAuRi SAAHinAA KuVAA KA*QEQ‰R gAnASYAAMAMore »
 
35LAgARAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
36anAE MAAenA tAuTE cEPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
37KAGAVAANAiKAGA dULAAMore »
 
38sAUdAMAACAIRyAsA*. IyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
39sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. MAAEdi ICAnAUMore »
 
40sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. MAAEdi ICAnAUMore »
 
41sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. MAAEdi ICAnAUMore »
 
42sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. MAAEdi ICAnAUMore »
 
43bAIKtAMAuItAr MAiRA*BAA{QAKR SAA*ItALAALAMore »
 
44dYAARAMA-GAwAwAARAsA*. JAESAi ‹VAnALAALA cGAnALAALAMore »
 
45dYAARAMA-GAwAwAARAsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
46sAAERQi dUHA-sA*G~AHsA*. Z~AiwARANAi KA*ItALAALAMore »
 
47dYAARAMA-RsAwAARAsA*. JAESAi ‹VAnALAALA cGAnALAALAMore »
 
48dYAARAMA-RsAwAARAsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
49SARNAAMAMAUnASAi aIVAnAASAMore »
 
50aARAMASAAEbAA RAsAMAAlAAsA*. KAEQARi JYA*tAMore »
 
51PA*kAiDA*sA*. dVAE JAUGAtARAMAMore »
 
52RIsAKVALLAbAsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
53}IMArKIVAtAAbA’ CAnd^SA*KRMore »
 
54aIGnAŠYAAEtAbA’ P~AEMASA*KR H.More »
 
55P~AAWArnAA PAIRMALAsA*. anAUbAVAAnA*d‹More »
 
56dYAARAMA-RsAwAARAsA*. JAESAi ‹VAnALAALA cGAnALAALAMore »
 
57dYAARAMA-RsAwAARAsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
58dYAARAMA-RsAwAARAsA*. JAESAi ‹VAnALAALA cGAnALAALAMore »
 
59dYAARAMA-RsAwAARAsA*. SAAsyAi KESAVARAMA KASAiRAMAMore »
 
60aPA-DA]nAaAEjA MAFtAMore »
 
61aA*sAUnAA* tAAERNAsA*. ]tsAUKMore »
 
62aA*sAUnAA* tAAERNAsA*. dVAE nAREnd^More »
 
63Z~Ai RAJYAAEGA VAANAisA*. bAGAtA RAMA‹ HiRsAAGARMore »
 
64KIVA GA*GA KHE.... sAUnA SAAH aKBARsA*. Z~AiwARANAi KA*ItALAALAMore »
 
65VAtAU*lAVYAAsA aIVAnAASAMore »
 
66MAEgAANAinAA KAVYAAEsA*. MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
67aAIVAbAArVAMAwAUIBAndUMore »
 
68IdLLAiWAi dAELAtAABAAdbA’ IVAnAAEdMore »
 
69MAARE GAitA MAwAURA* GAAVAA* cEGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
70GAitAsA*IHtAAsA*. dEsAA{ VAALA‹ GAAEIVAnd‹More »
 
71GAitAsA*IHtAAsA*. dEsAA{ VAALA‹ GAAEIVAnd‹More »
 
72bAARtAiYA KLAA-sAAIHtYA-sA*GAitAsA*. dEsAA{ MAUKUndLAALA nA.More »
 
73ICAttAIVACAARsA*VAAdJAESAi KiItArdAMore »
 
74Z~AicAETMAnAi VAANAiIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
75sAA*{ dinAdRVAESAsA*. aAGAEVAAnA anAVARMore »
 
76sAMAAJSAAsyASAAH BAUœiZ~CA*d^More »
 
77sAMAAJSAAsyAPATELA tAARAMore »
 
78PLAAIsTK P~AAEsAEIsA*GAPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
79PAETnAA RAEGAAEDGALAi aRIVAndMore »
 
80VYAAYAAMAIVAxAAnAKAEzAPALAUsKR IVAzNAU IdGA*BARMore »
 
81sVARsAIVAwAAPAItA RiTAMore »
 
82sVARsAJYAAEItAzA aIsMAtAAMore »
 
83P~AEMAAnA*dnAi KAVYAKsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
84MAHAKIVA P~AEMAAnA*dKsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
85xAAnAAEttAEJK KAVYA sA*G~AHMore »
 
86sAUIMAyAAnA*dnA PA*tA nAA* KETLAA*K KAVYAAEMore »
 
87P~AEMALAPA*IK#tAsAUBAAEwAP~AEMALA MAHARAJMore »
 
88MAALAtAi MAAwAVAMore »
 
89GAUJRAtAi KIVAtAAnAU* dSArnAMore »
 
90nA*dBAyAiSAiMore »
 
91KESAVAKbA’ KESAVALAALA HIRRAMAMore »
 
92aMAMAAEqA dEVA‹ RA.More »
 
93MAHEKYAAE KsAU*BAinAAE R*GAsA*. dVAE {ZVARLAALA R.More »
 
94MAHEKYAAE KsAU*BAinAAE R*GAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
95InASAiWAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
96KAntA tAARi RANAiTAEPAiVAAlAA CAnd^KAntA anAU.More »
 
97nARIsA*H MAHEtAAnAi KAVYAKsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
98{ndULAALA GAA*wAinAi KIVAtAAsA*. JAnAi BAlAVA*tAMore »
 
99sAAEnAET#sA TU aAEIFrYAsATAEPAiVAAlAA CAnd^KAntA anAU.More »
 
100P~ANAYA-LAHRiK‰D KiItAr BAi.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »