Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1akAAnAA cPPAAsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
2akAAnAA cPPAAsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
3P~AACAinAAJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
4aMAEIRKnA nAATKMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
5nAATYAR*GAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
6nAATYAInAMAArNAbA’ MAAKrNDMore »
 
7BAAYAAEKEIMAK DAEKTRDAEKTR HivbAA{More »
 
8VYAAYAAMA IVAxAAnAKAEzA-2More »
 
9KPAAsASAAsyAMore »
 
10MAAnAVAinAAE IVAZVAAsAU anAE VAFAdAR sAAWAi : KutARAEMore »
 
11KUSAlA HAEMAiYAAEPAIWAnAi KLAACAETR‹ aEsA. KE.More »
 
12MAAnAVA SARiRI>YAAIVAxAAnA P~AsAuItASAAsyA anAE BAAlA-]cERGAA*wAi Z~AœAMore »
 
13MAAnAVA SARiRI>YAAIVAxAAnA P~AsAuItASAAsyA anAE BAAlA-]cERMAHEtAA HzArd PAi.More »
 
14MAAnAVA SARiRI>YAAIVAxAAnA P~AsAuItASAAsyA anAE BAAlA-]cERGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
15MAAnAVA SARiRI>YAAIVAxAAnA P~AsAuItASAAsyA anAE BAAlA-]cERGAA*wAi Z~AœAMore »
 
16MAAnAVA SARiRI>YAAIVAxAAnA P~AsAuItASAAsyA anAE BAAlA-]cERMAHEtAA HzArd PAi.More »
 
17MAAnAVA SARiRI>YAAIVAxAAnA P~AsAuItASAAsyA anAE BAAlA-]cERGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
18GAUJRAtAnAA wAMArsA*P~AdAYAaACAAYAr nAVAinACA*d^ aE.More »
 
19MAAnAVAMAuyAPATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
20sA*GAitA P~AVAEISAKAVAewA MAUKtAABAEnA IVA.More »
 
21sA*GAitA P~AVAEISAKAVAewA MAUKtAABAEnA IVA.More »
 
22P~AAWAIMAK SAAlAAMAA* RMAtAAEJMAAED SAAMA‹bAA{ KE.More »
 
23MAEWAi, aA*BAlAA anAE HRDEVAewA SAAH HEMAEnd^More »
 
24]G~ARAEGAAEMAA* InAsAGAAErPACAARaEn‹nAiYAR RMANALAALAMore »
 
25SANAGAARRA*dERi ``aAIsAMA``More »
 
26SANAGAARRA*dERi ``aAIsAMA``More »
 
27FuLAVAADiSAELAtA VAAsAUdEVA RAMACA*d^More »
 
28BAAlA-KAVYAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
29KAE{nAAE LAADKVAAYAAE anAE BAiJA GAitAAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
30KESAVAKbA’ KESAVALAALA HIRRAMAMore »
 
31aA aWAVAA {MAHEtAA aAnA*dMore »
 
32K*KAVATiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
33BAARi BAHARPAAREkA P~AHLAAdbAA{More »
 
34sAwAtAnA KIVAtAAsA*. PA*DYAA nAILAnAMore »
 
35JGAd*BAA JVAALAA MAAILAnAiMore »
 
36}IMArsA*. BAUwwA wAeYArCAnd^ R.More »
 
37Z~Ai>zNA KitArnAMAAlAAbA’ bAGAVAAnAdAsA nAARAYANA‹More »
 
38wAAElA-MA*GAlAsA*. PARMAAR kAAEDidAsA bAA.More »
 
39MAA*GALAiK GAitAMAALAAMore »
 
40GAULAMAAERPALAANA JYA*tAMore »
 
41MAAERIPACcPALAANA JYA*tAMore »
 
42VAezNAVAi zAAEDSA G~AnWAAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
43SAunYAnAA aVASAEzAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
44SAunYAnAU* sAJrnAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
45diIPtAPAURAEIHtA VAENAibAA{More »
 
46diIPtAPAURAEIHtA VAENAibAA{More »
 
47RAsA RJnAiKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
48sAAHsAnAi ZVAEtAbAuIMARA*dEIRYAA MAwAUKR anAU.More »
 
49sAAHsAnAi ZVAEtAbAuIMAsAULAiVAAnA VAAELTRMore »
 
50nAAnAsAEnAbA’ MAulASA*KR MAAE.More »
 
51MAHAnA MAUsAAFRAE-2bA’ MAulASA*KR MAAE.More »
 
52VAAELGAAWAi GA*GAAMore »
 
53dIXANAnAA* tAiWAAErsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
54bAARtA - b~AMANASAAH MAINAbAA{More »
 
55IH*dUsWAAnA nAi YAAyAAI VAEdi KAILAdAsA MAAEtAiRAMAMore »
 
56aMAEIRKA : MAARU* VAtAnAPAELLAiG~AinAi aEnJELAAEMore »
 
57sAAeRAzT^nAA* kA*DERAEMAA*MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
58PAMore »
 
59aAPANAA YAAyAAwAAMAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
60JAEVAi``tAi KAEtARAE, JAEVAi``tAi K*dRAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
61YAURAEPAnAi YAAyAAnAAE aAnA*dMore »
 
62JAEVAi``tAi KAEtARAE, JAEVAi``tAi K*dRAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
63SA*kAEZVAR tAAERi MAIHMAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
64PAIRtAAEzARAVALA BAKULAMore »
 
65anAUbAAVARAVAlA nAILAnAMore »
 
66K, kA, KE GASAAH HEMAEnAMore »
 
67jLAKdLAALA sAURESAMore »
 
68MAAILAnAinAA* VAnAAEMAA*IsAœAntAALA*KAR Z~AiInAIwAMore »
 
69dIXANAAYAnAMore »
 
70YAU. aEsA. aE.More »
 
71aAnA*d IVALAAsAMore »
 
72aVAtARNAnAAYAK bARtAMore »
 
73MAnA MAAERbA’ wAnA*JYAMore »
 
74REVAAnAE tAiREMore »
 
75aVAArCAinA KAVYA-sAAIHtYAnAA* VAHENAAEPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
76SAeVAILAnAiBAAETAdKR dAMAAEdRdAsA kAUSAALAdAsAMore »
 
77PAuVAArLAAPAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
78{LAA KAVYAAE anAE BAiJA* KETLAA*KMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
79LAILAtAnAA* KAVYAAEBAUCA JnMASA*KR MAHASA*KRMore »
 
80Z~Ai InAtYA bAJnA sA*G~AHMAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
81MAAcLAi sAAWAEJ dIRYAAE nAiKlYAAEMAA*DILAYAA wAunAiMore »
 
82HELwAi CAA{LDSAAH IsMAtAAMore »
 
83sAUMAnAMAAlAAMore »
 
84sA*‹VAnAisA*. Z~Ai IVAZVARWAMore »
 
85MAACAnA PAR aAEGANAPACAAsA IdVAsAIsAœAntAALA*KAR Z~AiInAIwAMore »
 
86sAAeRAzT^nAA* kA*DERAEMAA*MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
87KAlAA PAANAinAA IKnAAREsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
88aMAE JAEYAELAU* CAinAdVAE JSAVA*tAi anAU.More »
 
89aMAE JAEYAELAU* CAinAnAARGAAElAKR KUsAUMAMore »
 
90bAARtAnAAE P~AVAAsAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
91dIXANAnAA* tAiWAAErsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
92dIXANA bAARtAnAA* tAiWArwAAMAAEGAA*wAi SAAIntALAALA ‹VANALAALAMore »
 
93KAlAA PAANAinAA IKnAAREsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
94kAUSABAAEnAAE kAJAnAAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
95SAALMAILA iPAMAA*bA’ nARESAMore »
 
96MAARi IBAnAJVAABAdAR KHANAiMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
97wARtAinAAE wABAKARPARsAANAA MAiQAbAA{More »
 
98aAItAWYAJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
99IyAnAEyAIyAPAAQi YAAEGAind^ J.More »
 
100PAXAi-P~AANAinAi IMAJLAsAMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »