Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1cKO anAE MAKO-2JOzAi ‹VARAMAMore »
 
2cKO MAKO-1 CAtAUR PAURUzA BAnYAAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
3P~AACAinA KWAAaO-2VYAAsA dEVAEnAMore »
 
4IKSAOR sAAHsA KWAA-2 sAAHIsAK PAVAnAPA*CAALA sAMAiRMore »
 
5dESAdESAnAi BAAlAVAAtAAraO bAAGA-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
6GAURUbAKtA BAAlAKOPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
7nAEKIdLA BAAlAKOPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
8RMAtAA* RMAtAA*bA’ LAtAAMore »
 
9RE VAAH!IyAVAEdi IJtAUMore »
 
10GAU•iRANAinAO MAHELAPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
11aKBAR IBARBALAnAi xAAnAVAwArK VAAtAOnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
12RA`nAVAgANAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
13CAtAUR KWAAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
14yANA RAXAsAPARikA VAedEHiMore »
 
15GAUJrYAEF anAE JE. KBAABARiYAA P~AEMA‹bAA[More »
 
16SABd sAAWAE MAARO sA*BA*wAB~AMHbA’ HzAr More »
 
17P~AERK sAUVAAKYAOMAHEtAA nAiLAESA, sA*PAA.More »
 
18anAMAOLA sAUbAAIzAtAMAHEtAA nAiLAESA, sA*PAA.More »
 
19XANAE XANAE RtnAMAHEtAA nAiLAESA-sA*K.More »
 
20MAAnAVA aJAYABAiaOSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
21RMYAKWAA G~A*WAMAAlAA-PAiv anAE-IGAJUbAA[More »
 
22GAAtAi G~A*WAMAAlAA-BAUœ CAIRyAIGAJUbAA[More »
 
23GAAtAi G~A*WAMAAlAA KAVYAsA*G~AHIGAJUbAA[More »
 
24MAU˜ARAXAsAIVALAAsAi nAAetAMAKAntA sAA.More »
 
25KAd*BARi IVALAAsAi nAAetAMAKAntA sAA.More »
 
26IBARBALA KWAAMAAlAA-5aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
27tAitALAi TENAi anAE BAi‹ VAAtAOaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
28KUMAKUMAPARinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
29VAnAPARi nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
30MAULLAA bAARtAMAA*aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
31diKRinAA HEtAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
32JGAdiSA wAnAEZVAR bA’nAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
33JGAdiSA wAnAEZVAR bA’nAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraObA’ JGAdiSA wAnAEZ~VARMore »
 
34JODKNAA*nAi MAJA MAJA!PATELA nATVARMore »
 
35bAAGAVAtA CAIRyAMAAlAABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
36ICAnAGAARiMAOdi MAUKESAMore »
 
37KuK KuK KuKDE KuK!DO.IyAVAEdi ¸AœAMore »
 
38tAMAARU* RsAODU* J tAMAARU* dVAAkAAnAU* bAAGA-2DO.GAALAA wA.RA.More »
 
39aMAÞtAFlA aAMAlAA*RAYA YASAMore »
 
40PAVArtAnAi TOCAEB~AÁbA’ KiItArdAMore »
 
41tAOFAnAMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
42aEKVAisAMAi sAdinAA* HALARDA*nAAYAK HRiSAMore »
 
43PARdESAi PA*kAiaORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
44aAPANAU* VAnAsPAItA JGAtARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
45PLAEGA MAUIKtAnAO PARMAAtMAAnAAYAK HRiSAMore »
 
46GAINAtA aETLAE GAMMAtA GAMMAtAnAAYAK HRiSAMore »
 
47GAINAtA aETLAE GAMMAtA GAMMAtAnAAYAK HRiSAMore »
 
48IVAxAAnA IVAHARGAOHELA nATVARMore »
 
49GAINAtA kAELAAgAR(>iDA*GANA)PAAQK bAAVAnAAMore »
 
50GAINAtA kAELAAgAR(>iDA*GANA)PAAQK nAREnd^dEVAMore »
 
51GAINAtA-KOYADAPA*IDtA¸Ai SAtAAVAwAAnAiMore »
 
52nAVAnAitA sAAMAAnYA xAAnA-6IVAKAsAMore »
 
53nAVAnAitA sAAMAAnYA xAAnA-5IVAKAsAMore »
 
54nAVAnAitA sAAMAAnYA xAAnA-4PATELA P~AHLAAdbAA{ aEMA.More »
 
55GAUJRAtAnAA G~A*WAOIyAVAEdi PAuNAArMore »
 
56PAVAOrtsAVAPAEqAMALAiKR KnAUMore »
 
57KAGADAbAA[aE kAAwAA GAA*IQYAAdR‹ GAAEËVAdMore »
 
58aAnAU* nAAMA P~AMAAINAKtAAdR‹ GAAEËVAdMore »
 
59dLAPAtA dRBAARidR‹ GAAEËVAdMore »
 
60a‰LAnAA* kAA* KAVAsA‹nAA* KRtAuKOSAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
61PACAR*GAi VAAtAO-sA*tAdAdAnAE SARdi WA[nAAYAK HRiSAMore »
 
62PACAR*GAi VAAtAO MAtsYAdutAnAAYAK HRiSAMore »
 
63tAARO IVAKLPA tAU* P~AJAPAItA MAHESAMore »
 
64GAULAABAdAsA B~AOKRnAi SABdsAÞIzTMAHEtAA diPAK sA*PAAdKMore »
 
65CAtAURA[nAi BAAlAVAAtAAraOPAEqAMALAiKR KnAUMore »
 
66sAAHIsAK MAERUPATELA nATVARMore »
 
67JODE JODE KJODEdOSAi TinAAMore »
 
68MAnAUDinAi HODi anAE BAi‹ VAAtAOdEVAPAURKR sAULAbAAMore »
 
69IDVAA[nA BAOwAKWAAaOPATELA nATVARMore »
 
70sAAHsAVAiR BAAlAKOGAOHELA nATVARMore »
 
71ICAtAA JLAi-2JOzAi ‹VARAMAMore »
 
72ICAtAA JLAi-1JOzAi ‹VARAMAMore »
 
73MAULLAAnAi BAHAdURiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
74dESA IVAdESAnAi BAAlA VAAtAAraOdOSAi JYAOItAMore »
 
75MAukAr }*TaMAinA HEMAA*GAMore »
 
76J*GALAnAO RAJA:DEnJRsAPA*CAALA sAMAiRMore »
 
77KHEVAtAnAO KMAALAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
78PAA*CA BAAlA nAATKOPA*DYAA nAREn˜More »
 
79P~AsAInnAKA xAAnAKOSA-9SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
80P~AsAInnAKA xAAnAKOSA-1SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
81RESAMA D*kA bAAGA-2KAPAIDYAA aAItASAMore »
 
82RESAMA D*kA bAAGA-1KAPAIDYAA aAItASAMore »
 
83GAUJRAtAnAA RAJVAiaO anAE SAAsAKOMAAKrDEYA ]LKAMore »
 
84aIGnAnAi PAA*kAOItAVAARi aRUNAMore »
 
85dESA-IVAdESAnAA VAexAAInAKOP~AO. SAAH sAURESAMore »
 
86PAA*CA BAAlA nAATKOPA*DYAA nAREn˜More »
 
87JAtAE BAnAAVAO-4JAGAÞItA-KWAnAMore »
 
88JAtAE BAnAAVAO-3JAGAÞItA-KWAnAMore »
 
89nAVAILAKAaOMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
90GAUJRAtAnAA RMAtAVAiROIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
91IVAxAAnA GA*GAOyAiPATELA nAREn˜More »
 
92VAELAO BAAVAOMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
93JEsALA JGAnAO CAORTOMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
94TInA@GA PAO[nT#sAaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
95JYA-IVAJYAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
96bAAGAAKARnAO bAPAKOdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
97GAINAtA sAAWAE xAAnAGAMMAtASAEQ RJnAiMore »
 
98JnARLA nAOLAEJ VAwAARO-aEMA KEMA?GAOLAiBAAR aEMA.VAAYAMore »
 
99sAU*dR RHsYAKWAAaOMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
100]tAMA RHsYAKWAAaOMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »