Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1G~AAMAAEFAEnA bAJnA sA*G~AHMore »
 
2sAUdAMAA CAIRyAMore »
 
3RgAUVA*SARAVAlA P~AJARAMA nARAEttAMA anAU.More »
 
4RAsAKU*JsA*. BARFiVAAlAA SAAIntA CAunAiLAALAMore »
 
5c*dAELAYAMore »
 
6SABd sA*InAIwAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
7P~AACAinA sAAIHtYAMore »
 
8anAUbAAIVAtAdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
9akAAnAi KAVYAKsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
10gATnAAdLAALA sAURESAMore »
 
11akAAnAA Z~AEzQ cPPAAsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
12anA*tA aEKAntAEsA*. awVAYAUr IVAnAAEdMore »
 
13nARIsA*H MAHEtAAnAA* Z~AEzQ PAdsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
14KU*VARBAA{nAU* MAAMAERU*sA*. QAKR LAAbASA*KRMore »
 
15P~AKdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
16YAURAEPAiYA P~AJAnAA aACARNAnAAE {ItAHAsAdVAE nARbAESA*KR P~AANA‹VAnA anAU.More »
 
17HVAAMAAnASAAsyA anAE GAUJRAtAnAi aABAAEHVAA}nAAKR MAUKUnd VAi.More »
 
18HVAAMAAnASAAsyA anAE GAUJRAtAnAi aABAAEHVAAdEsAA{ bAiMAbAA{ nAiCcAbAA{More »
 
19aMAR {RAnAdAdRAVAAlAA IMAnAAECAEHER aERCASAAHMore »
 
20CAinA anAE JAPAAnAdiIXAtA aEnA. ‹.More »
 
21SAHERnAi sARGAMASAAH IBAIPAnA JE.More »
 
22aKBARMore »
 
23BAAlAKAEnAU* IH*dUstAAnAa*BAANAi PAAEPATLAALAMore »
 
24GAAERA* YAURAEPAnAU* dAstAAnAMore »
 
25YAURAEPAMAA* BAUIœ sVAAtA*yAMore »
 
26sVAiDnA : sAAEnAAnAU* IPA*JRMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
27LAgAU bAARtAMore »
 
28dESA-dSArnAMore »
 
29RkADU TAElAiIGAJUbAA[More »
 
30RkADU TAElAinAiLA aE.aEsA.More »
 
31kAAEVAAYAELAi dUInAYAAMore »
 
32aMAEIRKAnAi sAFR aEK anAUbAVAYAAyAAKDIKYAA bAGAESA CA*.More »
 
33aMAEIRKAnAi IVAdESAnAiItAMore »
 
34aMAEIRKABAEnAET sTiFnA IVAnsAEnTMore »
 
35aMAEIRKABAEnAET sTiFnA IVAnsAEnTMore »
 
36nAutAnA bAARtAnAU* dSArnAMore »
 
37]G~A LAAECAnASAMAAr GAAetAMAMore »
 
38sVAAtA*yYAnAA RAHSAUKLA IdnAESA anAU.More »
 
39sVAAtA*yYAnAA RAHRsAELA BAT^ArnDMore »
 
40PAAIKstAAnA : MAATinAi GA*wA bAinAAE sA*BA*wAaAEjA IdGA*tAMore »
 
41ItABAETnAA bAitARMAA*MAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
42ItABAETnAA bAitARMAA*HERR HEnAIRKMore »
 
43aAwAUInAK bAARtAdESAPAA*DE PAA*DUR*GA GANAESA anAU.More »
 
44aAwAUInAK bAARtAaACAAYAr JAVADEKRMore »
 
45aAPANAi sA*sKMore »
 
46bAARtAnAA IH*dU sAM~AAT#HDiKR VAA. PAU.More »
 
47†GVAEd PAIRCAYAPA*IDtA IVAzNAU*dEVA sAA*KlAEZ~VARMore »
 
48aMAEIRKAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAAMore »
 
49YAAEHAnAnAi LAkAELAi sAUVAAtAArnAAE kAULAAsAAEPAAREkA MANAiLAALA sAi. anAU.More »
 
50JYA {nDAEnAEISAYAAMAEgAANAi MAHEnd^More »
 
51tAVAARikAnAi tAEJcAYAAnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
52IVAZVAbAARtAi aWAVAA IHndi sA*sKGANAAyAA HiRALAALA HR‹VAnA anAU.More »
 
53LAAEKIHLACAALAMore »
 
54nAEFAnAA LAAEKMore »
 
55IH*dnAi a*G~AEJ VAEPAARSAAHidEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
56aAPANAU* GAUJRAtAa*BAANAi PAAEPATLAALAMore »
 
57GAUJRAtA : aEK sAA*sKAIRK VYAIKtAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
58aMAEIRKAnAAE sA*IXAPtA {ItAHAsAsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
59aMAEIRKAnAAE sA*IXAPtA {ItAHAsAaESCAR fE*KILAnAMore »
 
60sAAEHAMANAAE SAIMAYAANAAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
61GAUJRAtAnAU* sA*GAitA anAE sA*GAitAKARAESAUKLA HRKAntA BAi.More »
 
62BAAGAnAA* FuLAAEnAAGAAERi {sMAA{LAbAA{More »
 
63sAAMAAnYA VAPAAQK CAnd^VAdnA HiRALAALA anAU.More »
 
64RAEGAnAE tAABAE WASAAE KE RAEGAnAE tAABAE KRSAAE ?GAALAA sA*JYAMore »
 
65RAEGAnAE tAABAE WASAAE KE RAEGAnAE tAABAE KRSAAE ?GAALAA wAiREnAMore »
 
66RAEGAnAE tAABAE WASAAE KE RAEGAnAE tAABAE KRSAAE ?GAALAA wA. RA. `wAnALAALA`More »
 
67GAUJRAtAnAAE LAAEKKLAA VAebAVAJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
68RsAAYANA ]wAAEGAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
69nAkAISAkAsA*. MAinAAZ~AU HRiSAMore »
 
70MAEgAANAinAA* KAVYAAEsA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
71RIqYAAlAi RAtAsA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
72RAMAnAi KWAAPA*DYAA R*IJtALAALA HIRLAALAMore »
 
73sA*tAKIVA nAjiRsA*. aAGAEVAAnA anAVARMore »
 
74sAAERQi sA*tAVAANAisA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
75MAHARWAi KNArbA’ P~AEMASA*KR H.More »
 
76diPA BAUjAYAAEbA’ P~AEMASA*KR H.More »
 
77HALARDA*sA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
78PAAIRJAtAPAuJALAALAMore »
 
79dUHRAVALAiPAuJALAALAMore »
 
80MAiRA*BAA{PAuJALAALAMore »
 
81dU:kAGAAWAAPAuJALAALAMore »
 
82PAuVAArLAAPAsA*. PAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
83PAuVAArLAAPAbA’ MAINASA*KR RtnA‹More »
 
84SAARd VAiNAAMAHEtAA IVABAUwAMore »
 
85SAUIKtAKAPAuJALAALAMore »
 
86JPAMAAlAAPAuJALAALAMore »
 
87a*GA-PACAisAiPARikA wAiRUMore »
 
88PAIRSAEzAsA*. PATELA P~AMAAEdKUMAARMore »
 
89VALAAENAU*PA*DYAA RJnAiKAntAMore »
 
90GAUJRAtAnAA* LAAEKGAitAAEPATELA MAwAUbAA{More »
 
91ÀdYAtAR*GAPATELA DAÂAbAA{ LAXMANAbAA{More »
 
92SAtAAVARiPAuJALAALAMore »
 
93V~AJ VAPAuJALAALAMore »
 
94CA*Id^KAP~AAsAnnAEYAMore »
 
95KCc GARBAAVAlAiRCAi dLAPAtARAMA DAÂAbAA{More »
 
96IKntAUPAUVAAR [ndUMore »
 
97MHEK nAJRAEnAi GHEK sAPAnAAEnAidEsAA{ HEMAntAMore »
 
98MAnAizAAsA*. SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
99aMAR bAARtAdVAE JYA*tAKMore »
 
100RsAdSArnAdEsAA{ HIRP~AsAAdMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »