Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAECAANA VAERA sAAMAE sAAeRAzT^nAAE sA*G~AAMAMAHEtAA CAiMAnAMore »
 
2aGAstYAnAE PAGALAEPAAREkA nAVAnAitAMore »
 
3aAPANAE P~AVAAsAi PAARAVAARnAA*SAAH GAUNAVA*tAMore »
 
4dESAIVAdESAEPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
5KASMAiR BACAAVAAEsA*. sVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
6MAARi KeLAAsAYAAyAATiLVAAVAAlAA aMAMore »
 
7]ttARAEttARsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
8GAUJRAtAnAA* tAiWArsWAAnAAESAAsyAi dUGAArSA*KR KEVAlARAMAMore »
 
9PAAsAPAAETrnAi PAA*kAESAAH RMANALAALA CAi.More »
 
10‹VAnAnAU* KAVYAsA*. PATELA bAAElAAbAA{More »
 
11‹VAnAnAU* KAVYAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
12P~AdESAE JYAIVAJYAnAASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
13HlAVAE HeYAEPATELA CAiMAnAbAA{More »
 
14Z~AiMAAETA sAAWAE IHMAALAYAYAAyAAsA*. bA’ RMAESAbAA{ MA.More »
 
15Z~AiMAAETA sAAWAE IHMAALAYAYAAyAASAAH nA*dUbAA{More »
 
16BAARiMAA*WAi IB~ATnACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
17P~AKsA*. PAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
18P~AKKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
19PAIRb~AMANAPAAREkA nAVAnAitAMore »
 
20YAURAEPAYAAyAAJAESAi sVAAItAMore »
 
21aLAGAARi RkADPA’ijVAERi RIsAKMore »
 
22wAVALA aALAAEK, wAVALA a*wAARsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
23KiDinAU* KTKPATELA {ZVARbAA{More »
 
24nAVAU* GAGAnA, nAVAi wARAPATELA RMANALAALAMore »
 
25IHMAALAYAnAA* tAiWArsWAAnAAEsVAAMAi aAnA*dMore »
 
26IHMAALAYAnAi kAAEJsAdAV~AtAi nARbAERAMA anAU.More »
 
27IHMAALAYAnAi kAAEJDGLAsA IVAILAYAMA aAE.More »
 
28KU*VARBAA{nAU* MAAMAERU*sA*. SAUKLA RMAESA MA.More »
 
29MAAMAAnAU* gAR KETLAE ?KIVA bAVAAnAiSA*KR nARIsA*HRAMAMore »
 
30sAd#GAtA CAnd^SAiLAAnAEBAETA{ sAU*dR‹More »
 
31P~AERNAABAXAi IVAzNAUP~AsAAd VAENAiLAALAMore »
 
32akAAKsA*. MAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
33IVASAEzAA*JILABAETA{ sAU*dR‹More »
 
34FuTBAAELARAJPARA nATUbAA{More »
 
35‹VAnA-MA*GALAnAAYAK CAinAUbAA{More »
 
36RIsAKVALLAbAsA*. SAAH JEQALAALA GAAEVAwArnAdAsAMore »
 
37RIsAKVALLAbAKIVA dYAARAMAMore »
 
38KIVAtAAnAi RMYA KEDiaEMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
39bAMMAIRYAU* MAwAVYAAsA IJtAEnd^ KA.More »
 
40RNAYAxAsA*. MAJMAUdAR MA*JULAALA R.More »
 
41BAE IsA*wAi KIVAaAEMAYAuR anAU.More »
 
42BAE IsA*wAi KIVAaAELAkMAiCA*dMore »
 
43MAUd^ARAVAlA BAKULAMore »
 
44FA*sA FuLAnAidHi*VAALAA GAnAiMore »
 
45bAAEJA bAGAtAnAA CAABAkAAsA*. IyAVAEdi JEQALAALAMore »
 
46P~AAWArnAAMAUInA Z~Ai PAIRMALACA*d^‹More »
 
47sAAIHtYA KU*JMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
48aSAAE JRWAUstAnAE ÀdYA-KAVYAAESAAH aMAMore »
 
49aSAAE JRWAUstAnAE GAitAA*JILASAAH aMAMore »
 
50LAAEKGAU*JnAsA*. PATELA PAnnAALAALAMore »
 
51Z~AinAAWAsAAwAnAAZ~AiMAnA# nAWAURAMASAMAAr aACAAYAr‹More »
 
52ISASAULAAEK]SAnAsA#More »
 
53KLAAPAinAAE KEKARVAKLAAPAiMore »
 
54MAEgAANAinAA KAVYAAEsA*. dVAE MAKRndMore »
 
55MAEgAANAinAA KAVYAAEsA*. RAVAtA BACAUbAA{More »
 
56InARMAAlAMAjUMAdAR InAnAUMore »
 
57aVAArCAinA GAUJRAtAi KAVYAsAAIHtYAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
58P~AbAAtAnAAE tAPAsVAi anAE KU‰UTdiXAAsA*. SAUKLA YAxAESA H.More »
 
59P~AbAAtAnAAE tAPAsVAi anAE KU‰UTdiXAAKIVA MAAETALAALAMore »
 
60P~AbAAtAnAAE tAPAsVAi anAE KU‰UTdiXAAsA*. SAUKLA YAxAESA H.More »
 
61P~AbAAtAnAAE tAPAsVAi anAE KU‰UTdiXAAKIVA MAAETALAALAMore »
 
62wAARAVAsyAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
63{ndULAALA GAA*wAinAi KIVAtAAsA*. JAnAi BAlAVA*tAMore »
 
64bAARtAiYA KLAA-sAAIHtYA-sA*GAitAsA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
65bAARtAiYA KLAA-sAAIHtYA-sA*GAitAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
66GAA*wAiGAAeRVAYAAEGAEZVARMore »
 
67dU{nAAE KRUINAKAaAETAEPAiVAAlAA CAnd^KAntA anAU.More »
 
68†tAU-†tAUnAA FlAAECAAewARi MAAwAVAMore »
 
69IFLMAsA*GAitAnAA* aE MAwAURA* VAzAAErdVAE aSAAEKMore »
 
70BAAGAnAA* FuLAAEIVAzNAU sVAvPAMore »
 
71sAAMAAnYA VAsA*tAPAA] aECA.More »
 
72sAAE VAzArnAi sA*PAuNAr tA*dURstAiMore »
 
73IMAyAAE BAnAAVAAE nAE LAAEKIP~AYA BAnAAEnAAYAK JnAKMore »
 
74PAIBLAK sPAiIK*GA aEnD PAsArnAAILATi DEVALAPAMAEnTSAAH P~AKASA JE.More »
 
75sVAAsWYA sAAEPAAnA : 1sVAAMAi anA*tAAnA*dtAiWArMore »
 
76aE{D#sA RAEGAJAEzAiPAURA sAURESAMore »
 
77sAFlA WAVAU* agARU* nAWAinAAYAK JnAKMore »
 
78VYAAYAAMAIVAxAAnAKAEzAMore »
 
79ISALPA-PAIRCAYAIyAVAEdi aPANAArBAEnA anAU.More »
 
80ISALPA-PAIRCAYAGA*GAAEPAAwYAAYA awAErnd^KUMAARMore »
 
81nAkAISAkAsA*. JADEJA RAJEnd^More »
 
82aAPANAA* LAGnAGAitAAEsA*. sAUtAIRYAA KMAlAABAHEnA R.More »
 
83MAEgAANAinAA* KAVYAAEsA*. dVAE MAKRndMore »
 
84MAEgAANAinAA* KAVYAAEsA*. RAVAtA BACAUbAA{More »
 
85CAu*dDiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
86CAu*dDiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
87KESAVAKbA’ KESAVALAALA HIRRAMAMore »
 
88KESAVAKbA’ KESAVALAALA HIRRAMAMore »
 
89BAAHUKMAAEdi ICAnAUMore »
 
90tARsAPA*DYAA RMAESA `aARsA`More »
 
91nAVAR*GAbA’ SARdEndU SAA*tAiLAALAMore »
 
92PA*CAMAbA’ SARdEndU SAA*tAiLAALAMore »
 
93sMARNA MA*JRiB~AÁbA’ RgAUnAAWA IVA.More »
 
94IVAnYAAsAsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
95GAitA sAAGAR LAHRiPARikA HiRALAALA MAAEHnALAALAMore »
 
96]d#BAAEwAnAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
97MAU*BA{MAA*nAAE MAHAEtsAVAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
98sAAEMAAPA*CAALA RItALAALA GAAE.More »
 
99ISAVARAJPATELA GAAEIVAndbAA{ HIRLAALAMore »
 
100PAIRSAEzAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »