Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAMAKALAinA asAIMAYAA KIVAtAAPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
2RIVA-P~AsAAdsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
3SAMANAA*dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
4KUMAAR sA*bAVAPA*DYAA nAAGARdAsA aMAR‹More »
 
5Z~Ai SAIKtA MAIHMAAPA*DYAA nAMArdASA*KR MAulASA*KRMore »
 
6InAHAIRKAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
7MAINAMAHAEtsAVAnAA sAAIHAtYABAAELAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
8KETLAA*K KAVYAAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
9MAnAizAAsA*. dEsAA{ MAinAUMore »
 
10KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
11KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
12KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
13KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
14KURUXAEyAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
15nAVAYAUGAnAA* kAAYANAA*dEsAA{ {ZVARLAALA {.More »
 
16HIRsA*IHtAAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
17HIRsA*IHtAAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
18HIRsA*IHtAAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
19nHAnAA nHAnAA RAsAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
20P~AdIXANAAsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
21YAURAEPAnAi aTARiaEWAisVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
22ItABAETnAi KeLAAsA-MAAnAsARAEVAR P~AdIXANAAd*DisVAAMAi Z~Ai dttAYAAEGAEZVARdEVAMore »
 
23sAABARIKnAARE sAAdRASAAH bAAEGAibAA{ sAi.More »
 
24Z~Ai sAtYA nAARAYANA nAi KWAABAA Z~Ai JEQiBAAMore »
 
25aMAE-26dVAE HzArdMore »
 
26GAAEMA*DlA PAIR>MAnA*dKU*VARBAAMore »
 
27sAFR sAAE IdVAsAnAiQAKR wAiRUbAA[More »
 
28gADiK sA*GA SYAAMA R*GAnAAEPA*DYAA CA*d^KAntAMore »
 
29RAwAE tAARA DU*GAIRYAA PARPATELA bAAElAAbAA[More »
 
30PAIR>MAA nAMArdA MAeYAAnAiVAEGAD aMAMore »
 
31Z~Ai aMARnAAWA YAAyAA nAA sA*sMARNAAEIyAVAEdi HRiSAMore »
 
32aAPANAA YAAyAAwAAMAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
33bAAGAU* tAAE bAAEMAKA LAAJEsA*. dVAE RAJULAMore »
 
34sAAIHtYAsVAvPAAEMAHEtAA KU*JIVAHARiMore »
 
35MAINAMAHAEtsAVAnAA sAAIHtYABAAELAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
36aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAsVAvPAAEnAAE IVAKAsAPA*DYAA RAMACA*d^ nAA.More »
 
37aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAsVAvPAAEnAAE IVAKAsAPATELA RNAIJtA aEMA.More »
 
38asAIMAYAA sAAIHtYAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAAdVAE RMAESA anAU.More »
 
39asAIMAYAA sAAIHtYAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAABARUaA IBAIRCAiKUMAARMore »
 
40aVABAAEwAPA*DYAA ]PAEnd^More »
 
41Z~Ai IKSAAERLAALA MASAvVAAlAABALAsAARi KEtAKiMore »
 
42sAMAAGAMAdLAALA sAURESAMore »
 
43¡SYA FLAKbAAYAANAi ]tPALAMore »
 
44IsA*wAUGAAnAdEsAA{ RtAUbAA{More »
 
45aPArNAdVAE HRind^More »
 
46GAU®VA*dnAAsA*. dEsAA{ gAnASYAAMAMore »
 
47nAVAMAA dAYAKAnAi KIVAtAAsA*. TAEPAiVAAlAA CAnd^KAntAMore »
 
48sAuYAAErPAInAzAddVAE HRind^More »
 
49tAMAE YAAd aAVYAA*dVAE HRind^More »
 
50aqAR IdVAsA JAPAAnAMAA*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
51IHMAALAYAnAE PAELAEPAARVAsAAVADA {nd^More »
 
52bAARtAMAA* JenA wAMArnAA* MAHttVAnAA* tAiWArwAAMAAESAAH MAINAbAA{More »
 
53KU*VARBAA{nAU* MAAMAERU*sA*. dVAE {ZVARLAALA R.More »
 
54KAVYAsAMAUCCAYAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
55KAVYAnAi SAIKtAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
56FuTBAAELAHAWAi MAnAHRbAA{ {.More »
 
57dAMPAtYA stAAEyAAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
58vPALAiLAAMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
59sAUMAnAMAAlAAMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
60aVAKASARAVAlA nAILAnAMore »
 
61]ttARAYAnAPARMAAR dESAlA‹More »
 
62bAAGAU* tAAE bAAEMAKA LAAJEsA*. PARMAAR JYAMALLAMore »
 
63wARMAnAi wAJAsVAAMAi MAnAsAUkAMore »
 
64dEVAAEnAi gAATiPATELA bAAElAAbAA[More »
 
65YAURAEPAYAAyAAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
66YAURAEPAYAAyAAJAESAi nA*IdnAiMore »
 
67SAA*ItAInAKEtAnAnAi YAAyAAPYAARELAALAMore »
 
68KASMAiRnAAE P~AVAAsA aWAVAA sVAGArnAU* sVAPnAGAAEIHLA sAURIsA*H‹ tAktAIsA*H‹More »
 
69KASMAiRnAAE P~AVAAsA aWAVAA sVAGArnAU* sVAPnAKLAAPAiMore »
 
70KASMAiRnAAE P~AVAAsA YAAnAE sVAGArnAU sVAPnAU*sA*. dVAE {nd^VAdnA KA.More »
 
71SAKrRA iPA MAAEIRISAYAsA anAE BAiJA TAPAUaAEnAANAAVATi sARAEIJnAiMore »
 
72PAuVAAErtARPATELA bAAElAAbAA[More »
 
73bAARtAnAA* nAVAA* YAAyAAwAAMAAEPATELA PAitAA*BARMore »
 
74aAYAArVAtAr YAAyAAPATELA CA*dULAALAMore »
 
75IHMAALAYAnAAE P~AVAAsAKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
76B~AÁdESAnAAE P~AVAAsAKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
77B~AÁdESAnAAE P~AVAAsAKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
78IHMAALAYAnAAE P~AVAAsAKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
79aAYAAErnAA sA*sKARsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
80BALAunA P~AVAAsAdEsAA{ bAiMAbAA{ anAU.More »
 
81aRUNAnAU* ad#bAUtA sVAPnAMAHEtAA H*sAAMore »
 
82RNAYAxAP~AEMAAnA*dMore »
 
83BAE IsA*wAi KIVAaAE{nd^bAAEJVAANAiMore »
 
84nAiLAGA*GAAnAA nAiRbAAEJANAi PAU®zAAEtAMA HR‹More »
 
85MAARU* IH*dnAU* dSArnAnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
86bAARtAiYA sA*sKdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
87}KlAtAAE ]PAkA*DnAAGAIRK DAÂAbAA{More »
 
88MAARU* IH*dnAU* dSArnAnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
89PAAtAAlAnAi sAFRRAINA*GAA aMAMore »
 
90aAElAkAiaE aAPANAU* VAtAnAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
91{ItAHAsA dSArnAMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
92aMAdAVAAd-KWAAPATELA MAANAEKbAA{More »
 
93GAAERAaAEnAi bAEdi CAALAPA*. CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
94sA*sMARNA : sMARINAKAMore »
 
95MAEIKsAKAEVAewA bAARtAi anAU.More »
 
96sA*gAzArQAKRE KUMAARbAA{More »
 
97RISAYAA anAE MAAnAVASAA*ItAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
98RAzT^iYA sAMAsYAAR anAU.More »
 
99aAPANAi dUInAYAAIVA A*sA bAAsKRRAVAMore »
 
100MAARA anAUbAVAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »