Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1YASAGAAWAA GARVAi GAUJRAtAnAisA*. dVAE SAISAKAntAMore »
 
2nAHEv YAUGAnAA sMARNAAEMAWAA{ aEMA. aAE.More »
 
3BAAeœKALAinA bAARtARAQAED PA^AGAMALA HiR‹bAA{More »
 
4aA>MANAYAUGAnAU* bAARtARAQAED PA^AGAMALA HiR‹bAA{More »
 
5sA*gAzArMAA* GAUJRAtAMAAEdi nAREnd^More »
 
6sA*sWAAnAVAAdWAi sAAMYAVAAddLAALA JYAIntA anAU.More »
 
7sA*sWAAnAVAAdWAi sAAMYAVAAdVAAnA CAi HAEaAnGAAMore »
 
8aAELA wAi P~AA{MA IMAInAsTsAr MAEnAQAKUR JnAAdrnAMore »
 
9BAuKR Ti. VAAEISA*GTnAMore »
 
10JGAtAnAA {ItAHAsAnAU* sA*IXAPtA REkAAdSArnAnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
11bAARtAnAAE aAIWArK {ItAHAsAPA*DYAA aEMA. PAi.More »
 
12aAVAtAi KALAnAi G~AAMAsA*sKPATELA jVAERbAA{More »
 
13YAuRAEPAiYA P~AJAnAA aACARNAnAAE {ItAHAsAdVAE nARbAESA*KR P~AANA‹VAnA anAU.More »
 
14sAuYArSAtAKsAAVALAiYAA MAnAsAUkALAALA anAU.More »
 
15wAMArsAbAAdVAE HRind^More »
 
16IB~AITSA IHndUstAAnAnAAE aAIWArK {ItAHAsAIyAVAEdi ]ttAMALAALA KESAVALAALAMore »
 
17aAFtAG~AstA aIGnAaEISAYAAsA*gAVAi nAGAinAdAsA H. anAU.More »
 
18KAntA IVASAEa*JAIRYAA bAMore »
 
19R*GA EzAnAAE dUGArJAESAi P~AANASA*KRMore »
 
20IH*dnAAE KAEMAi IyAKAENAPATVAwArnA aCYAUtAMore »
 
21IH*dnAAE KAEMAi IyAKAENAMAHEtAA aSAAEKMore »
 
22MARAQi IRYAAsAtAsARdEsAA{ GAAEIVA*d sAkAARAMAMore »
 
23P~AYAAGARAJnAAE KU*bAMAElAAEsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
24R*GA EzAnAAE dUGArJAESAi P~AANASA*KRMore »
 
25CAAVADA CAIRyAKIVA HR‹VAnA KUBAER‹More »
 
26a*GAtA-HU* LAEkAK KEMA WAYAAE ?sA*. MAUnASAi MAUKUndLAALA nA.More »
 
27a*GAtA-HU* LAEkAK KEMA WAYAAE ?sA*. dEsAA{ aXAYAKUMAAR R.More »
 
28a*GAtA-HU* LAEkAK KEMA WAYAAE ?dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
29aAEWAELAAEjVAERi MAnAsAUkALAALA anAU.More »
 
30aAEWAELAAESAEK#IsPAYARMore »
 
31Z~Ai MAAERARi BAAPAUnAU* aMAZ~Ai MAAERARiBAAPAUMore »
 
32aAPANAA sARdARdEsAA{ {ZVARLAALA {.More »
 
33and^VAdnA MAHEtAAMore »
 
34aARAEPAiVAA{jBAKr aLAEKjAnDRMore »
 
35JVAAHR-KMAlAAMHEtAA DAÂAbAA{ RAMACAnd^More »
 
36PAiQE PAA*GAYAAEr PAiPAlAAERANAPAURA IdLAiPAMore »
 
37bAutA RDE bAE*KARaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
38JAE tAUMA tAAEDAE IPAYAAPA*CAALA PAAEPATLAALA sA*.More »
 
39sAAEHAGACAuDi bAAGA 1-2SAYAdAMore »
 
40P~AANAiaAE P~AtYAE WAtAi >uRtAA InAVAARK MA*DlAdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
41nAEFAnAA LAAEKMore »
 
42atAitAnAE aARESAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
43PAANAiSAAH MAwAURiBAEnAMore »
 
44VAexAAInAK sA*SAAEwAnA KWAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
45bAARtAiYA YAUœAEnAAE sA*IXAPtA {ItAHAsA-1sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
46aSKAnAianA VA*SAnAi SAAlAA tAVAARikAMAAdnA aEdLA‹ FRA*MA‹More »
 
47MAHAsAbAAnAAE {ItAHAsAsAitAARAMAeYAA BAi. PA’AbAiMore »
 
48aAPANAU* aMAdAVAAdSAAH JYAESAMore »
 
49GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
50GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
51PAAtAAlAnAi sAFRJULAEVAnArMore »
 
52PARAEqnAA THUKAQAKAER JYAntAiMore »
 
53MAHAInABA*wAnAAE PAIRCAYA anAE P~AdAnABAAVAisAi MAUGATLAALAMore »
 
54{ItAHAsA PAIRMALABAAVAisAi MAUGATLAALAMore »
 
55IdK#IdGA*tAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
56HELAAE, aMAEIRKAPAAREkA aRIVA*dMore »
 
57aVAArCAinA GAUJRAtAnAU* REkAAdSArnAPAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
58aVAArCAinA GAUJRAtAnAU* REkAAdSArnAPAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
59IB~AITSA RAJnAi VAAtAAEBAXAi BAKULAMore »
 
60sVAAtA*yYA aA*dAELAnAMAA* RAsAPATELA CA*d^KAntAMore »
 
61P~AGAItASAiLA JAPAAnAPATELA IyAbAUVAnAdAsA RNAcAEDbAA{More »
 
62CAAinAi sAAMYAVAAd aAtMAP~AtAARNAAnAAE PA*WAGAA*wAi sAUbAd^AMore »
 
63bAARtAnAAE aAIWArK {ItAHAsAdEsAA{ JYAESAMore »
 
64bAARtAnAAE aAIWArK {ItAHAsAPATELA CAiMAnAbAA{More »
 
65sVARAŠYAnAU* PAtAnA !PATELA RItALAALA HR‹VAnAdAsAMore »
 
66Z~AUItA anAE sMAwAAElAKiaA KUndnALAALA J.More »
 
67IVAxAAnAMA*IdRPA*DYAA KAIntALAALA IVA.cGAnALAALAMore »
 
68Z~Ai MAAERARiBAAPAUnAA IVACAAR RtnAAEsA*. anAUbAVAAnA*d‹More »
 
69‹VAnAGAitAAPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
70aAVAtAi KALAnAi G~AAMAsA*sKSAAH sARLAABAHEnA IVA. anAU.More »
 
71PAuVAr aAIfKAMAA*KALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
72bAARtA PAR CAinAi aA>MANAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
73PARAEqnAA THUKAQAKAER JYAntAiMore »
 
74P~AKsA*. PAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
75P~AKKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
76aAPANAAE VAebAVA anAE VAARsAAEPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
77IBAHAR PAci IdLHiGAA*wAi MAnAUBAHEnAMore »
 
78{ItAHAsAMAwAUBAAVAisAi MAUGATLAALAMore »
 
79InAKAEBAAR TAPAUaAESAAH MAHEnd^KUMAAR RA. anAU.More »
 
80InAKAEBAAR TAPAUaAEMAAWAUR KAeSALAKUMAARMore »
 
81b~AMANA anAE sA*SAAEwAnAHEIDnA sVAEnAMore »
 
82IH*dU RAJVYAVAsWAAJYAsVAALA KE. VAi.More »
 
83JGAtAnAA {ItAHAsAnAU* sA*IXAPtA REkAAdSArnAdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
84VAeIdK IVAMAAnAIVAwAAK*sAARA nAARAYANAMore »
 
85aAwYAAItMAK wAAIMArK PAwA G~A*WAbAATiYAA KAILAdAsA bAGAVAAnAdAsAMore »
 
86MAwARAtAE aAjAdi YAAnAE GAA*wAi‹nAi HtYAAnAi KHANAisA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
87bAARtA YAAyAAMAHEtAA dLAPAtARAMA JGAnnAAWAMore »
 
88sAAHsA KWAAaAEaRALAVAAlAA RMAINAKMore »
 
89aAFtAG~AstA aIGnAaEISAYAA>AEIjYAR IB~AYAA*More »
 
90KAntA IVASAEsA*. a*JAIRYAA sAUwAAMore »
 
91KAntA IVASAEsA*. KAEQARi JYA*tAMore »
 
92KASMAiRnAi sAMAsYAAsA*. MAHEtAA MAAEHnALAALAMore »
 
93MARAQi IRYAAsAtAMAHEtAA ‹VAnALAALA aMARSAi anAU.More »
 
94ÀdYAnAi aA*kAE aMAEIRKAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
95bAAGAVAtA nAVAnAitAJAESAi dIXANAKUMAARMore »
 
96nAAWAd^ARAnAA Z~AinAAWA‹SAAH IHMAA*SAUMore »
 
97BAA-adBABAXAi BAKULAMore »
 
98SAAIntAnAU* sARAEVARsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
99wAMArwAARAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
100bAIKtAwAAMA VAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »