Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aIsMAtAAnAAE CAHERAEBAXAi BAKULAMore »
 
2sA*sKARGAAWAABAXAi BAKULAMore »
 
3CAinAnAi jLAKSAAH JYAAEtsAnAAMore »
 
4BAAERsAd sAtYAAG~AHPATELA ISAVAAbAA{ GAAEKlAbAA{More »
 
5MAHAGAUJRAtAnAA* nAiR-XAiRPAETLAiKR {ZVARMore »
 
6aABAAd IH*dUstAAnA !sA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
7]GAMANAAE dESAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
8JAunAAGAqdESAA{ SA*bAUP~AsAAd HRP~AsAAdMore »
 
9b~AMANA anAE sA*SAAEwAnAHEIDnA sVAEnAMore »
 
10IH*d sVARAJGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
11aLAGAARi RkADPA’ijVAERi RIsAKMore »
 
12nAutAnA bAARtAnAU* dSArnAsA*. MAHEtAA MAAEHnALAALAMore »
 
13bAARtAdSArnACAAEKsAi sAARAbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
14IdGdSArnAw~AUVA aAnA*dSA*KRBAAPAUbAA{More »
 
15PAAIKstAAnAnAAE PAIRCAYAsA*. MAHEtAA MAAEHnALAALAMore »
 
16wAMArnAi ]tPAIttA tAWAA VAMALABAARi BAEHERAMA‹ MAERVAAnA‹ anAU.More »
 
17aAYAr wAMArSAAH VAADiLAALA MAAEtAiLAALAMore »
 
18Z~Ai MAINARtnAMAALAAVYAAsA KLYAANA‹ RNAcAED‹More »
 
19Z~AiMAd# bAGAVAdGAitAAVYAAsA HIRLAALA nAMore »
 
20GAUJRAtAnAA bAKtAAERANAA MAANAEKLAALA SA*KRLAALAMore »
 
21sAtYAIJtA RAYAnAi RHsYAKWAAaAEjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
22BAAEwAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
23‹VAnAgADtARnAi VAAtAAEwAuMAKEtAUMore »
 
24KHEVAtA KWAAMAAlAAQAKR sAURESAMore »
 
25P~AsA*GAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
26GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi Z~AEzQ BAAlAVAAtAAraAEsA*. sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
27MAEgAwAnAUzAnAi MAAYAAMAUInA VAAtsALYAdiPAMore »
 
28]PAInAzAd KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
29‹VAnAgADtAR G~A*WAMAAlAA-13VAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
30KElAnAAE BAGAiCAAEGAŠJR MAGAnALAALAMore »
 
31GAItA anAE SAIKtAsAUWAAR SAA*ItAbAA{More »
 
32PAANAi aEK ad#bAUtA RsAAYANAMAAEdi nAGAinAMore »
 
33B~AÁA*DISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
34GAUJRAtAi bAAzAAnAU* MAwYA VYAAKRNAIyAVAEdi KMAlAASA*KR P~AANASA*KRMore »
 
35P~AduIzAtA PAYAArVARNAMAAEdi nAGAinAMore »
 
36bAARtAnAA sAPAAErSAUKLA ISAVASA*KR anAU.More »
 
37bAARtAnAA sAPAAErdEVARsA PAU. J.More »
 
38VAAh#MAYA IVAMASArBAXAi RAMAP~AsAAdMore »
 
39KU*VARBAA{nAU* MAAMAE®*sA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
40KU*VARBAA{nAU* MAAMAE®*P~AEMAAnA*dMore »
 
41KU*VARBAA{nAU* MAAMAE®*sA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
42KU*VARBAA{nAU* MAAMAE®*P~AEMAAnA*dMore »
 
43sKEInDnAEIVAYAAnAi KIVAtAA-1bANAAEtA VAtsARAJ anAU.More »
 
44SAUbAsA*G~AH-bAAGA aAQMAAEMore »
 
45{ItAHAsAnAi aARsAiMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
46{ItAHAsA dSArnAMAA*KD bAGAVAAnALAALA LAXMAiSA*KRMore »
 
47sA*VAEdnAbA’ GAJAnAnAMore »
 
48anAUbAAVAnAAdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
49KAVYAtAttVAIVACAARsA*. JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
50PAAREVADA*]PAAwYAAYA P~AVAiNAMore »
 
51bAAVARENAUsA*. PATELA KAIntALAALA JGA‹VAnAdAsAMore »
 
52sAUdAMAACAIRyAP~AEMAAnA*dMore »
 
53bAJnARsAMore »
 
54aAPANAAE sAAIHtYA-VAARsAAEsA*. SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
55aAPANAAE sAAIHtYA-VAARsAAEsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
56aAPANAAE sAAIHtYA-VAARsAAEsA*. PA*CAAELAi MAnAUbAA{More »
 
57]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
58]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. FAjLAi InAdAMore »
 
59]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
60]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. FAjLAi InAdAMore »
 
61LAGnAnAA* GAitAAEMore »
 
62aARtAiYAAEGAEZVARMore »
 
63P~AsAAdYAAEGAEZVARMore »
 
64MAdnAMAAEHnAAsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
65SAunYAnAA aVASAEzAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
66GAjLA 101sA*. PAURAEIHtA RMAESAMore »
 
67aMAdAESAi CAtAUbAUrJMore »
 
68InAHAIRKAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
69jDPAWAi IVAKsAtAU* DA*GAMore »
 
70RMAtAA* RMAtAA* IVAxAAnAIyAPAAQi sAUMAnARAYAMore »
 
71Z~AiMAuItArPAuJAWAAnAKi GAAEKULAdAsA PAUvsAAEtAMAMore »
 
72ad#bAUtA PAXAi JGAtARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
73HVAA anAE PAANAinAU* P~AdUzANASAAH aAR. KE.More »
 
74ICAyAMAYA IVAxAAnAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
75aEK dESA : sAttAR P~AdESAbA’ SA*KRMore »
 
76MAERA R*GA dE BAsA*tAi CAAELAAPA*DYAA aARtAiMore »
 
77RMANA MAHIzArnAi sAUkAd sA*InAIwAMAA*YAAEGAEZVAR anAU.More »
 
78RMANA MAHIzArnAi sAUkAd sA*InAIwAMAA*MAAenAi sAAwAUMore »
 
79GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
80GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. SAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
81GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKsA*. PARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
82GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
83aqARsAAE sAttAAVAnAwAAREYAA RMANALAALA K.More »
 
84GAUJRAtAnAAE RAJKiYA anAE sAA*sKRAJGAAER ISAVAP~AsAAdMore »
 
85bAAVAnAGAR XAEyAnAi aIsMAtAAKAERAT PAi. ‹.More »
 
86bAAVAnAGAR XAEyAnAi aIsMAtAAbAALA JE. Di.More »
 
87bAAVAnAGAR XAEyAnAi aIsMAtAAjALAA P~AFULLA BAi.More »
 
88GAUJRAtAnAAE {ItAHAsAnAdVAi sAeYAd aBAU jFRMore »
 
89GAUJRAtAnAAE {ItAHAsAnAdVAi sAeYAd aBAU jFRMore »
 
90bAARtAdSArnA G~A*WAMAAlAA : 1PATELA CA*d^KAntAMore »
 
91bAARtAdSArnA G~A*WAMAAlAA : 4PATELA CA*d^KAntAMore »
 
92bAARtAdSArnA G~A*WAMAAlAA : 3PATELA CA*d^KAntAMore »
 
93tAVAARikAnAi tAEJcAYAABAUCA VAENAiLAALA anAU.More »
 
94MAHAJAItA GAUJRAtAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
95RAJKARNA GAUJRAtABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
96bAARtA {ItAHAsA nAAE*wAGAA*wAi bAAEGAiLAALA anAU.More »
 
97sAttAAVAnAPAAREkA nAGAinAdAsAMore »
 
98nAAEBAELA sAAIHtYAKARAEJETLAi KMore »
 
99RISAYAAnAi KAYAAPALATGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
100sAAEHAMANAAE SAIMAYAANAAEGAJJR P~AKASAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »