Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1P~AKASAnAA* PAGALAA*VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
2SAAIntAnAU* sARAEVARGAJJR P~AKASAMore »
 
3]GAMANAAE dESAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
4bAARtAdSArnAKALAELAKR KAKAsAAHEBAMore »
 
5IVAZVAnAA* MAUIsLAMA RAzT^AEPATELA CA*d^KAntAMore »
 
6KAIQYAAVAADWAi KnYAAKUMAARisAURGAVAAlAA dRBAARZ~AiMore »
 
7aMAEIRKA JVAU* cE?SAAH CA*d^KAntAMore »
 
8aMAEIRKA JVAU* cE?KALAANAi KAIntALAALAMore »
 
9bAARtA dESA MAHAnAaA*KIDYAAKR SAA*ItAbAA{More »
 
10GA*GAAJlAnAU* aACAMAnAsA*tA PAUInAtAMore »
 
11sA*YAUKtA RAzT^sA*sWAAGAAELT TAEMAMore »
 
12{RAnA bAuIMAnAAE bAAEMYAAEMAANAEK PAURdUnA‹ MAULLAA*More »
 
13bAARtAnAA IH*dU sAM~AAT#P~AbAAsKR JnAAdrnA nAAnAAbAA{More »
 
14LAAEWALAnAAE a*tAPA*DYAA sAUMAnABAHEnA IH*MAtALAALAMore »
 
15aAwAUInAK bAARtAnAAE {ItAHAsA anAE bAARtAnAA sVAAtA*yYA sA*G~AAMAAEwAAREYAA RMANALAALA K.More »
 
16GAUJRAtAiMAA* sA*sKdEsAA{ KUR*GAiMore »
 
17HIRnAAE MAARGAbA’ sAURESAMore »
 
18{ZVARnAA aASAKAEPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
19P~AKASAnAA* PAGALAA*VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
20MAHAbAARtAMAA* MAAnAVAdSArnAJAEzAi IdnAKRMore »
 
21KLYAANAKU*J`PAUInAtAPAdRENAU` anAU.More »
 
22KLYAANAKU*JISAVAMore »
 
23MAiQA{nAi cABADisA*tA PAUInAtAMore »
 
24sAMAGAJJR P~AKASAMore »
 
25‹VAnAnAU* RsAAYANAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
26KASMAiR WAi nAEPAAlAMAHEtAA HIRCA*dMore »
 
27sAJAESAi KLYAANARAYA nAWAUbAA{More »
 
28BA*GALAA dESAMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
29yANA BAHEnAAESAAH sAUMAnA anAU.More »
 
30IH*dnAAE {ItAHAsABAARAET MAAEHnALAALA JEsAi*GAbAA{More »
 
31K*CAnAVANAirPA*DYAA IVAQMore »
 
32atAitAVAnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
33tAARK MAHEtAAnAA* P~AHsAnAAEMAHEtAA tAARKMore »
 
34VAEVA wA VAEVAPAUVAAR [ndUMore »
 
35aEK CAHERAE a*dRPA*DYAA IVAQMore »
 
36aAPANAAE dESAsA*. IVA A*sA bAAsKRRAVAMore »
 
37RANAKPAURnAi PA*CAtAiWAirSAAH a*BAALAALA P~AEMACA*dMore »
 
38IVAxAAnA IVASAEzAPATELA RMAESAMore »
 
39CAMAtKAR nAE nAMAsKARCAAEWAANAi RAJESA VAi.More »
 
40sAd#GAUNA KWAAaAEdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
41JAdUnAGARiaMAinA CAnd^KAntA anAU.More »
 
42nAiRJA bAAGArVAbA’ aIZVAnAiMore »
 
43{LAEKT^AEInAKsA ]wAAEGAAEPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
44JUDiaAnAAE JAUDAsAbA’ CA*d^bAA{More »
 
45nAAjiRAJbA’ CA*d^bAA{More »
 
46nAAjiRAJbA’ CA*d^bAA{More »
 
47aEBAisAinAiYAA PAR aAEWAARbA’ CA*d^bAA{More »
 
48aEBAisAinAiYAA PAR aAEWAARbA’ CA*d^bAA{More »
 
49VAAMAnAMAA*WAi IVARAT WAYAELA RAzT^ KEnAEDAsA*. IyAVAEdi RAMAbAA{More »
 
50MAERA R*GA dE BAsA*tAi CAAELAAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
51aMAEIRKA aMAEIRKABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
52KCcnAA a*tAR*GAAEwAAElAKiaA KUndnALAALA J.More »
 
53sAAEIVAYAEtA RISAYAAnAAE {ItAHAsASAUKLA JYAKUMAAR R.More »
 
54dIXANA aAIfKABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
55BARDAnAA SAuRA anAE sA*tAMAAEqA dEVAKUMAAR ``ISAVAdutA``More »
 
56BAAdSAAH BAABAR aWAVAA nAuRE {sLAAMA !IVAsAnA‹ Q‰UR nAARAYANAMore »
 
57{ItAHAsAREkAABAAVAisAi MAUGATLAALAMore »
 
58aNAIHLAVAADnAU* RAŠYAdEsAA{ HzArdRAYA jVAERiLAALAMore »
 
59aAPANAAE VAARsAAE nAE VAebAVAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
60{RAnAdVAE MAHASA*KR {*d^‹More »
 
61aMAEIRKAnAi sA*sKHAKrnAEsA aALBATrMore »
 
62{ItAHAsA dSArnAdESAA{ SA*bAUP~AsAAd HRP~AsAAdMore »
 
63KU*VARBAA{nAU* MAAMAERU*P~AEMAAnA*dMore »
 
64nAMArKIVAtAAKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
65wAuPAsAlAiWAAnAKi dEVA‹ IyAKMA‹More »
 
66GAitAA*JILAPARikA KAIntALAALA anAU.More »
 
67GAitAA*JILATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
68HLAULAULAU...HA...LA...RE...]PAAwYAAYA P~AVAiNAMore »
 
69Z~Ai nAutAnA SAyAU*JYAAEœARBAALACA*d HiRACA*d ``sAAIHtYACA*d^``More »
 
70sMAVYAAsA IVAnAAEd LA.More »
 
71CAA*dnAi tAE RAwAA REsA*. VADGAAMAA nAiItAnAMore »
 
72GAUJrR IGARAsA*. bA’ dAELAtAMore »
 
73HE RAMA HE SYAAMAbA’ KAeISAKbAA{More »
 
74aEKtAARAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
75awAkAULLAi BAARiJAEzAi aRIVA*dMore »
 
76cPPAAsA*. JEsALAPAURA ISAVALAALA tAULAsAidAsAMore »
 
77HAEKiWAAnAKi HRsAUkAMore »
 
78sAAENALAA*MAEHULAMore »
 
79MAAtAAIPAtAA sAEVAA bAKtA Z~AVANA PAURANAiKIVA dLAPAtARAMAMore »
 
80MAiRABAA{nAA bAJnAAEMore »
 
81RAMA P~AxAAIbAInAz>MANARAJH*sAMore »
 
82KAVYAnAAE PAWAdLAALA sAURESAMore »
 
83]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
84]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. FAjLAi InAdAMore »
 
85]dur sAUkAnAGAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
86]dur sAUkAnAGAR Z~AENAisA*. FAjLAi InAdAMore »
 
87]dur sAUkAVAnAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
88]dur sAUkAVAnAR Z~AENAisA*. FAjLAi InAdAMore »
 
89]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. PA*IDtA KeLAAsAMore »
 
90]dur sAUkAnAVAR Z~AENAisA*. FAjLAi InAdAMore »
 
91bARtA MAAGArdSArnAIMAsyAi InAMArlAA sAi.More »
 
92aEKAEttARSAtAisAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
93aEKAEttARSAtAiJAESAi ]MAASA*KR anAU.More »
 
94aEKAEttARSAtAiQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
95PAABLAAE nAERUdAnAi KIVAtAAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
96atAitAnAi PAA*kAMAA*WAisnAEHRISMAMore »
 
97nARIsA*H MAHEtAAnAA* bAJnAAEsA*. IdVAEITYAA HRIsAœbAA{ VAJAUbAA{More »
 
98MAiRA*BAA{nAA* bAJnAAEsA*. IdVAEITYAA HRIsAœbAA{ VAJAUbAA{More »
 
99PARLAAEKE PAyAPAAQK HiRA RAMAnAARAYANAMore »
 
100aAEkAAHRNAsA*. PA*DYAA GAJEnd^SA*KR LAALASA*KRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »