Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1DMARAE anAE tAULAsAiRItALAALA (aInALA)More »
 
2dSArnA IVAZ~VABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
3sVAPnAnAA kA*DERPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
4sAAERQi sA*tAVAANAisA*. MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
5KU*VARBAA{nAU* MAAMAERU*sA*. B~AÁbA’ P~AsAAdMore »
 
6nAMArKIVAtAAsA*. SAUKLA RMAESA MA.More »
 
7MAARi P~AAWArnAAdEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
8HLAULAULAU...HA...LA...RE...H*sAA P~AdiPAMore »
 
9}DtAA* FuLAGAA*wAi wAiREnAMore »
 
10MAATi MAARA dESAnAiGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
11kAUSABAAEnAAE kAJAnAAEGAJJR P~AKASAMore »
 
12P~AVAAsAwAAMA PAAVAAGAqIyAPAAQi KAIntALAALAMore »
 
13VAnADE CAELAEnJPATELA aASAUtAAEzAMore »
 
14I>KETPATELA aASAUtAAEzAMore »
 
15sAuRGA*GAA sA*GAitA sAIRtAAJEQVAA PARESAKUMAAR aEsA.More »
 
16KAVYAsA*CAYA-2sA*. dVAE V~AJLAALAMore »
 
17ÀdYAVAiNAAbAAElAAnAAWA nARIsA*HRAVAMore »
 
18aA>AntAdVAE aVAIntAMore »
 
19sAAGARnAU* Z~Ai KIyAPAAQi JGAnnAAWA dA.More »
 
20IyAKMAdAsAnAA* KAVYAAE anAE CAIRyAsA*. MAJMAUdAR nAYAnAsAUkARAYA IVAnAAEdRAYAMore »
 
21aALAAPAQAKAER IPAnAAIKnA#More »
 
22nAdEsAA{ P~ABAAEwAMore »
 
23sAuRJMAUkAidVAE MAKRndMore »
 
24JYAbAERidVAE MAKRndMore »
 
25j*kAnAAGAAER KnAUbAA{More »
 
26GAAERJdVAE MAKRndMore »
 
27]nMAEzAGAA*wAi {ndULAALAMore »
 
28aIGnAgAAYALA aMAMore »
 
29vPAgAAYALA aMAMore »
 
30{CcAnAA* HRNAGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
31anAUbAVAIBAndUsA*. IyAVAEdi bAuPAEnd^ BAALAKMore »
 
32anAUbAVAIBAndUsA*. IyAVAEdi anAsAuYAA bAuPAEnd^More »
 
33ICAnAGAARiIyAVAEdi {nd^VAdnAMore »
 
34syAi anAE KIVAtAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
35RKtAKNAkAATsAuIRYAA IH*MAtAMore »
 
36aATLAAMAA* KYAA*KsA*. HRESA LAALAMore »
 
37sPAAKr PLAGABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
38PARMA sAMAiPAEsA*. KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
39dULArbA-SAA*ItAPAAREkA SAA*ItALAALA GAAEPAALA‹More »
 
40K*KU RE VAAYAU*PATELA aMAMore »
 
41PAdRVAVYAAsA bAAnAUSA*KR aAEwAVA‹More »
 
42aRUNAVYAAsA bAAnAUSA*KR aAEwAVA‹More »
 
43P~AACAinA GAUJrR KAVYAsA*. sAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
44J*GAE vsAtAMA sAAEHRABASARAF SAAVAKSAA dARASAAMore »
 
45KAVYAsA*CAYA-3sA*. PAAQK JYA*tAMore »
 
46KAVYAsA*CAYA-3sA*. JAESAi RMANALAALAMore »
 
47KAIQYAAVAAD-KMAlAAVYAAsA P~AANASA*KR RAgAVA‹More »
 
48aLAGAsA*. MAAEtAiVAALAA {KBAALAMore »
 
49aLAGAsA*. VYAAsA cELAbAA{More »
 
50aLAGAIyAVAEdi LAILAtAMore »
 
51KAVYA-aMAZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
52Z~AinAAWAsAUBAAEwAMAALAAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
53IFLMAInAMAArNA anAE KLAABAARADi HsAMAUkAMore »
 
54KAVYAsA*CAYA-2sA*. QAKR wAiRUbAA{More »
 
55KIVAtAA 1953sA*. dLAALA sAURESAMore »
 
56aMALAIPAYAALAisA*. dLAALA sAURESAMore »
 
57nAAMA LAkAi d]*dLAALA sAURESAMore »
 
58sAtA KERi VAANAisA*. dVAE MAKRndMore »
 
59BAE IVAVAE CAnAAE ``H*sAA]ILA`` aEKawYAYAnA LAgAUKAVYA KdVAE RItALAALA IVA.More »
 
60KHAnA-KAVYAKIVA KHAnA‹ wAMArIsA*HMore »
 
61KHAnA-KAVYAKIVA KHAnA‹ wAMArIsA*HMore »
 
62snAEHMAUd^AIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
63dYAARAMAKKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
64MAUKtAAdVAE KnAeYAALAALAMore »
 
65IyAKMAdAsAnAA* KAVYAAE anAE CAIRyAsA*. dEsAA{ nATVARLAALA {CcARAMAMore »
 
66sAUnAi PADiRE IsAtAARQAKR gAnASYAAMAMore »
 
67PAUNYA KnWAA aWAVAA PAAPAPAAVAnAA* PAANAiKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
68sA*BA*wAT*KARVAi adMAMore »
 
69a*GADA{DAYAR a*BAALAALAMore »
 
70anVAYAdVAE RAMAP~AsAAdMore »
 
71anVAYAdVAE RAMAP~AsAAdMore »
 
72anVAYAdVAE RAMAP~AsAAdMore »
 
73LAYAdVAE RAMAP~AsAAdMore »
 
74LAYAdVAE RAMAP~AsAAdMore »
 
75KAH#nADdE P~ABA*wAdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
76GAULAjARKUReSAi MAUKIBALAMore »
 
77Z~Ai KESAVA KitAnAr sA*G~AHMore »
 
78sAUdAMAACAIRtAsA*. dVAE {ZVARLAALA R.More »
 
79sAUdAMAACAIRtAP~AEMAAnA*dMore »
 
80InAsAGArdVAE aMAMore »
 
81sA*BA*wAT*KARVAi adMAMore »
 
82bAVARNAnAi bAiDMAA*wA*wAUIKYAA sAULAbAMore »
 
83sAURAHiKUReSAi IKsMAtAMore »
 
84GAAtAA* jRNAA*dHi*VAALAA GAnAiMore »
 
85aATLAAMAA* KYAA*KsA*. RAMAAnA*di bAuPAEnd^More »
 
86KAVYA-sA*GAdVAE HRind^More »
 
87sAAXAibAAVAHRESA `tAWAAGAtA`More »
 
88sAUMAnA bAJnAAVALAiMore »
 
89sAUdAMAACAIRtAsA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
90KAVYAALAAECAnAJAnAi RItALAALA JGAnnAAWAMore »
 
91MAwYAAH#nAMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
92wAuNAinAAE dEtAVAAKIVA VYAAsA BAALAUbAA{More »
 
93VAMAlAVYAAsA CAiMAnAMore »
 
94VA*TAElAVYAAsA CAiMAnAMore »
 
95sALAiBA PAR LATKtAAE MAAnAVAiMore »
 
96IyAdLAVYAAsA CA*PAKLAALAMore »
 
97aLAGAIVA*jUDA bARtAMore »
 
98aLAGADBAAVAALAA aSARFMore »
 
99aLAGAbA’ aRIVA*dMore »
 
100RAkAnAA* RMAKDA*SAMASAiR aE.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »